1

Nau Ntrôl Ndâk Ngih Brah

1Măm rơh bar rnôh hađăch Darius, chiă uănh, ta nar saơm, khay prao, Yêhôva ngơi ma kôranh nơm mbơh lor Y-Agê lah ma Y-Sôrôbabel, kon buklâu Y-Sêaltiêl kôranh chiă uănh n'gor Yuda, jêh ri ma Y-Yôsuê, kkon buklâu Y-Jêhôsadak, kôranh ƀư brah toyh, lah: 2Pôaơ Yêhôva phung tahan lah, Phung ƀon lan aơ lah, Mông nar ê hŏ tât, jêng mông ndâk đŏng ngih Yêhôva.
3Yor nây dơi geh nau Yêhôva ngơi ma kôranh nơm mbơh lor Y-Agê: 4Aƀaơ di mông ma khân may lĕ, tâm trôm ngih ndop dơm ma kađar si, tơlah ngih aơ jêng rngol? 5Pôri aƀaơ, Yêhôva phung tahan lah pôaơ: Khân may mêt uănh hpm nau khân may ŭch ƀư. 6Khân may srih âk ƀiălah rek djê̆ dơm; sa mâu hơm, nhêt mâu mpay; nsoh n'gut mâu răm ntơh; jêh ri bunuyh pah kan nkhôm, geh rnoh bu nkhôm, ăn tâm trôm dŭng bluh.
7Yêhôva phung tahan lah: Ăn khân may mêt uănh hom nau khân may ŭch ƀư. 8Hao hom kalơ yôk, djôt nsĭt tơm si, jêh ri ndâk ngih aơ, ri mơ gâp geh nau maak, jêh ri lư n'găr amoh gâp geh nau chrêk rmah, Yêhôva lah nau nây. 9Khân may joi ŭch geh âk, ƀiălah aơ, geh djê̆; jêh ri tơlah khân may djôt lao ta ngih, gâp khôm mpruh lơi ăn păng du. Yêhôva phung tahan lah: Mbak tă yor nau nây? Nây jêng yor tă ngih gâp lĕ rai, ƀiălah ăp nơm khân may ŭch mĭn ndâk ngih gâp. 10Yor ri, yor tă khân may, trôk ta kalơ mâu truh dak ngom, jêh ri neh ntu mâu hôm hon play do. 11Gâp hŏ kuăl ăn trôk prăng phang tât tâm neh, tât ta kalơ phung yôk, tât ma ntil gar, tât ma dak play kriăk ƀâu mhe, tât ma dak play Ôlivơ, tât ma ndơ chăt hon tă bơh neh, tât ma bunuyh, jêh ri ma ndrôk biăp, jêh ri ma lĕ rngôch kan khân may.
12Pônây Y-Sôrôbabel, kon bu klâu Y-Sêatiêl, jêh ri Y-Yôsuê, kon bu klâu Y-Jêhôsadak, kôranh ƀư brah toyh ndrel ma lĕ rngôch phung ƀon lan hôm klen tông bâr ma Yêhôva Brah Ndu khân păng jêh ri ma phung kôranh nơm mbơh lor Y-Agê ngơi, nơm Yêhôva Brah Ndu khân păng prơh ôbăl hăn, jêh ri phung ƀon lan klach yơk ma Yêhôva, 13Rnôk nây Y-Agê, ntuh bâr bơj Yêhôva, ngơi ma phung ƀon lan nau Yêhôva mbơh: Gâp gŭ ndrel ma khân may, Yêhôva lah. 14Pônây, Yêhôva ntrôl nuih n'hâm Y-Sôrôbabel, kon bu klâu Y-Sêaltiêl, kôranh chiă, uănh n' gor Yuda, jêh ri nuih n'hâm Y-Yôsuê, kon bu klâu Y-Jêhôsadak, kôranh ƀư brah toyh, jêh ri nuih n' hâm lĕ rngôch phung ƀon lan hôm e klen. Khân ôbăl văch jêh ri ntơm pah kan ntŭk ngih Yêhôva phung tahan, jêng Brah Ndu khân păng. 15Nây jêng nar năng bar jê̆t ma puăn, khay prao, tâm năm rơh bar rnôk hađăch Darius, chiă uănh.