1

Yahweh Pơđar Kiăng Pơdơ̆ng Đĭ Sang Yang

1Ƀơi hrơi tal sa blan tal năm amăng thŭn tal dua pơtao Darius ngă pơtao prŏng amăng dêh čar Persia, Yahweh yua pô pơala Haggai kiăng kơ pơhiăp hăng Zeruƀabel laih anŭn hăng Yôsua. Zeruƀabel jing ană Sealtiêl laih anŭn ăt jing khua wai lăng anih lŏn Yudah. Yôsua jing ană Yehôzadak laih anŭn ăt jing khua ngă yang prŏng hloh mơ̆n.
2Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp, “Ƀing mơnuih anai laĭ tui anai: Mông anai jing aka djơ̆ mông kiăng kơ pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang ôh.”
3Tui anŭn, Yahweh yua pô pơala Haggai kiăng pơhiăp hơdôm boh hiăp tui anai, 4“Ơ ƀing ană plei Kâo hơi, yua hơget ƀing gih dŏ hơdip amăng sang hiam, tơdang anŭn, Sang Yang Kâo ăt dŏ amăng tơlơi răm rai lĕ? 5Ƀing gih ƀu thâo hluh ôh hă, hơget tơlơi hlak truh kơ ƀing gih lĕ? 6Ƀing gih hơmâo jŭ pla laih lu pơdai, samơ̆ ƀing gih hơpuă kơnơ̆ng ƀiă đôč. Ƀing gih hơmâo gơnam ƀơ̆ng kiăng kơ ƀơ̆ng, samơ̆ ƀing gih ƀơ̆ng ƀu djŏp kiăng kơ trơi ôh. Ƀing gih hơmâo ia boh kơƀâo kiăng kơ mơñum, samơ̆ ƀing gih ƀu djŏp mơñum kiăng kơ hrăp ôh! Ƀing gih hơmâo sum ao kiăng kơ čut hơô, samơ̆ ƀing gih ƀu hơmâo djŏp kiăng kơ pơđao ôh. Laih anŭn ƀing gih mă bruă kiăng kơ hơmâo nua apăh, samơ̆ ƀing gih ƀu hơmâo djŏp kiăng kơ hơdip ôh.”
7Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang laĭ, “Ƀing gih ƀu thâo hluh ôh hă, yua hơget tơlơi anai hơmâo truh laih lĕ? 8Ră anai, đĭ nao bĕ pơ hơdôm bŏl čư̆, ba glaĭ bĕ kơyâo kiăng kơ pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang; tui anŭn Kâo či yap tơlơi anŭn jing mơak laih anŭn anăn Kâo arăng či kơkuh pơpŭ yơh. 9Ƀing gih čang rơmang kiăng kơ hơpuă lu, samơ̆ jing hĭ ƀiă đôč. Laih anŭn tơdang ƀing gih ba glaĭ gơnam gih hơpuă laih pơ sang, Kâo mă pơđuaĭ hĭ kar hăng angĭn pưh pơđuaĭ hĭ hơkam yơh. Yua hơget Kâo ngă tui anŭn lĕ? Yuakơ Sang Yang Kâo hlak dŏ amăng tơlơi răm rai yơh, tơdang anŭn, rĭm čô amăng ƀing gih bŏ hrŏ hăng bruă pơkra sang ñu pô. 10Tui anŭn, tơlơi ƀing gih ngă anŭn yơh, jing tơhơnal tơlơi yua hơget ƀu hơmâo ôh ia hơjan laih anŭn ƀu hơmâo ôh gơnam tăm dưi čăt đĭ. 11Kâo hơmâo ba rai laih pha̱ng pơđiă ƀơi anih lŏn anai, anŭn jing ƀơi čư̆ čan, đang hơma, đang boh kơƀâo, ƀơi boh čroh ôliwơ, ƀơi rĭm gơnam tăm lŏn pơtơbiă rai, ƀơi mơnuih mơnam laih anŭn hlô mơnơ̆ng, laih anŭn ƀơi rĭm kơyâo pơtâo ƀing gih pla kiăng kơ čăt đĭ yơh.”

Ană Plei Tui Gưt Tơlơi Yahweh Pơtă

12Giŏng anŭn, Zeruƀabel hăng Yôsua laih anŭn abih bang mơnuih, jing ƀing hơmâo wơ̆t glaĭ laih mơ̆ng lŏn čar Babilon, ngă tui tơlơi Yahweh Ơi Adai gơñu hơmâo pơtă laih. Ƀing gơñu huĭ pơpŭ kơ Yahweh laih anŭn tui gưt kơ pô pơala Haggai, jing ding kơna Yahweh hơmâo pơkiaŏ rai laih.
13Giŏng anŭn, pô pơala Haggai jing ding kơna Yahweh pơhaih hơdôm boh hiăp Yahweh pơtă laih kơ ƀing ană plei anai tui anai, “Kâo či dŏ hrŏm hăng ƀing gih, anŭn yơh jing tơlơi Kâo ƀuăn.” 14Yahweh mă bruă amăng pran jua abih bang ƀing gơñu kiăng kơ mă bruă pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang, anŭn jing: Zeruƀabel jing khua wai lăng anih lŏn Yudah, Yôsua jing khua ngă yang prŏng hloh laih anŭn abih bang ană plei jing ƀing hơmâo wơ̆t glaĭ laih mơ̆ng lŏn čar tuai. Ƀing gơñu čơdơ̆ng mă bruă pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai gơñu, 15ƀơi hrơi tal duapluh-pă̱ blan tal năm amăng thŭn tal dua pơtao prŏng Darius wai lăng yơh.