1

Klei Mtrŭt Lŏ Mdơ̆ng Sang Yang

1 Thŭn tal dua ênuk mtao Darius kiă kriê, ti hruê tal êlâo, mlan tal năm, Yêhôwa blŭ hŏng khua pô hưn êlâo Y-Agê kơ Y-Sôrôbabel anak êkei Y-Sêaltiêl khua kiă kriê čar Yuđa, leh anăn kơ Y-Yôsuê anak êkei Y-Jêhôsadak khua ngă yang prŏng: 2Snei Yêhôwa kơ phung kahan lač, “Phung ƀuôn sang anei lač, ‘Ka truh ênuk ôh lŏ mdơ̆ng sang Yêhôwa.’ ” 3Hlăk anăn Yêhôwa blŭ kơ khua pô hưn êlâo Y-Agê: 4“Jing djŏ ênuk mơ̆ kơ diih pô dôk hlăm sang diih luôm kyâo êjai sang anei dôk rai?” 5Kyuanăn ară anei, snei Yêhôwa kơ phung kahan lač: “Ksiêm mĭn bĕ kơ klei diih ngă. 6Diih rah lu leh, ƀiădah puôt wiă ƀiă; diih huă ƀơ̆ng, ƀiădah diih amâo tuôm trei ôh; diih mnăm, ƀiădah diih amâo tuôm hrăp ôh; diih hơô čhiăm ao, ƀiădah diih amâo mđao ôh; leh anăn pô mă bruă mưn mâo ênoh mưn čiăng đưm gơ̆ hlăm kdô hluh.”
7Snei Yêhôwa kơ phung kahan lač: “Ksiêm mĭn bĕ kơ klei diih ngă leh. 8Đĭ nao kơ kbuôn, djă ba kyâo, leh anăn mdơ̆ng sang, čiăng kâo dưi mâo klei mơak kyua sang anăn leh anăn mâo klei guh kơang,” Yêhôwa lač. 9“Diih duah čiăng mâo lu, ƀiădah nĕ anei, ñu jing ƀiă; leh anăn tơdah diih djă ba kơ sang, kâo ƀhur hĕ brei gơ̆ đuĕ. Si ngă?” Yêhôwa kơ phung kahan lač, “Kyuadah sang kâo dôk rai, êjai grăp čô diih mă bruă ngă sang ñu pô. 10Kyuanăn adiê ti dlông kơ̆ng hĕ leh êa nguôm, leh anăn lăn ala kơ̆ng hĕ boh gơ̆. 11Kâo iêu brei adiê không leh kơ lăn leh anăn kơ kbuôn, kơ asăr mjeh, kơ kpiê mrâo, kơ êa boh ôliwơ, kơ mnơ̆ng čăt mơ̆ng lăn, kơ mnuih, kơ êmô biăp, leh anăn kơ jih jang bruă diih ngă hŏng kngan diih.”
12Leh klei anăn Y-Sôrôbabel anak êkei Y-Sêaltiêl leh anăn Y-Yôsuê anak êkei Y-Jêhôsadak khua ngă yang prŏng mbĭt hŏng jih jang phung ƀuôn sang adôk gưt asăp kơ Yêhôwa Aê Diê diñu leh anăn kơ klei khua pô hưn êlâo Y-Agê blŭ, kyuadah Yêhôwa Aê Diê diñu tiŏ nao leh gơ̆, leh anăn phung ƀuôn sang huĭ mpŭ kơ Yêhôwa. 13Hlăk anăn Y-Agê, pô Yêhôwa tiŏ nao hưn, blŭ kơ phung ƀuôn sang klei Yêhôwa hưn: “Ară anei kâo dôk mbĭt hŏng diih,” Yêhôwa lač. 14Leh anăn Yêhôwa mtrŭt ai tiê Y-Sôrôbabel anak êkei Y-Sêaltiêl khua kiă kriê čar Yuđa leh anăn ai tiê Y-Yôsuê anak êkei Y-Jêhôsadak khua ngă yang prŏng leh anăn ai tiê jih jang phung ƀuôn sang adôk. Digơ̆ hriê leh anăn dơ̆ng mă bruă kơ sang Yêhôwa kơ phung kahan, Aê Diê digơ̆, 15ti hruê dua pluh pă, mlan năm, hlăm thŭn tal dua ênuk mtao Darius kiă kriê.