2

Zaangc Tin-Hungh Nyei Siang-Biauv Nyei Njang-Laangc

1Dongh wuov hnyangx, cietv hlaax nyic ziepc yietv wuov hnoi, Ziouv longc douc waac mienh, Hakv^gai, douc gorngv, 2“Oix zuqc naaic Yu^ndaa Deic nyei saengv-ziouv, se Se^an^ti^en nyei dorn, Se^lupv^mbaa^mben, caux Ye^ho^saa^ndakc nyei dorn, Yo^su^waa domh sai mienh, caux yietc zungv zuqc guaatv mingh nzuonx daaih nyei baeqc fingx, 3‘Yiem meih mbuo mbu'ndongx corc zengc haaix dauh duqv buatc jiex zinh ndaangc wuov norm biauv maaih nyei njang-laangc? Ih zanc meih mbuo buatc hnangv haaix nor? Meih mbuo mangc buatc maiv ndongc yietc deix wuov norm fai?’ 4Ziouv gorngv, ‘O Se^lupv^mbaa^mben aac, gunv bungx hnyouv. O Ye^ho^saa^ndakc nyei dorn, Yo^su^waa domh sai mienh aac, gunv bungx hnyouv. Yiem naaiv deic-bung nyei zuangx baeqc fingx aac, gunv bungx hnyouv aqv.’ Ziouv hnangv naaiv gorngv. Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, ‘Gunv zoux gong weic zuqc yie caux meih mbuo yiem. 5Naaiv se meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih wuov zanc yie caux meih mbuo liepc jiez nyei ngaengc waac. Yie nyei Singx Lingh yaac yiem meih mbuo mbu'ndongx. Maiv dungx gamh nziex.’
6“Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Maiv nangc lauh yie aengx oix nqamv nzunc lungh caux baamh gen, koiv caux ndau. 7Yie oix nqamv maanc guoqv, maanc guoqv mienh nyei zinh zoih ziouc bieqc daaih. Yie ziouc bun naaiv norm biauv maaih njang-laangc buangv nzengc.’ Naaiv se Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv nyei waac. 8Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, ‘Jiem se yie nyei. Nyaanh yaac yie nyei.’ 9Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, ‘Ih zanc naaiv norm biauv nyei njang-laangc oix gauh hlo zinh ndaangc wuov norm nyei njang-laangc. Yiem naaiv norm dorngx yie oix ceix baengh orn.’ Naaiv se Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv.”

Hakv^gai Naaic Sai Mienh

10Yiem Ndaa^li^atc zoux hungh diex, da'nyeic hnyangx, juov hlaax, nyic ziepc feix wuov hnoi, Ziouv longc douc waac mienh, Hakv^gai, douc waac. 11Hakv^gai gorngv, “Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv. ‘Oix zuqc naaic gaax zuangx sai mienh, leiz-latc hnangv haaix nor gorngv? 12Se gorngv maaih dauh mienh longc ninh nyei lui zormx cing-nzengc orv, zormx jienv orv nyei dorngx yaac kuatv zuqc njuov, fai wuonh zuoqc nyei lai, fai a'ngunc diuv, fai ga'lanv youh, fai haaix nyungc nyanc hopv, wuov deix ga'naaiv ziouc cing-nzengc nyei fai?’+”
 Sai mienh mbuo dau, “Maiv cing-nzengc.”
13Hakv^gai aengx gorngv, “Se gorngv mienh laaix muoqv zuqc janx-daic maaih uix, aengx muoqv zuqc naaiv deix haaix nyungc ga'naaiv, wuov nyungc ga'naaiv maaih uix nyei?”
 Sai mienh dau, “Maaih uix nyei.”
14Hakv^gai ziouc gorngv, “Ziouv gorngv, ‘Yiem yie nyei nza'hmien naaiv deix mienh caux naaiv deix baeqc fingx m'daaih hnangv naaic. Ninh mbuo zoux cuotv nyei nyungc-nyungc ga'naaiv caux ninh mbuo yiem ziec-dorngh ziec nyei nyungc-nyungc zungv maaih uix.

Ziouv Laengz Ceix Fuqv

15“ ‘Ih zanc meih mbuo hnamv mangc gaax, yiem ih hnoi mingh oix hnangv haaix nor. Hnamv mangc gaax, zaangc Ziouv nyei biauv maiv gaengh maaih yietc kuaaiv la'bieiv lapv kuaaiv, meih mbuo hnangv haaix nor? 16Maaih haaix dauh mienh mingh taux cuqv-ndui laaic haih hlaau duqv nyic ziepc tongv mv baac kungx duqv ziepc tongv hnangv? Mingh taux diuv-ongx laaic haih duqv hmz ziepc gorngc mv baac kungx duqv nyic ziepc gorngc hnangv? 17Yie bun nziaaux-jorm buonc daaih hoic meih mbuo zuangx nyei ga'naaiv butv latc douz yaac bun duih borqc mborqv, mv baac meih mbuo maiv nzuonx daaih lorz yie.’ Ziouv hnangv naaiv gorngv. 18‘Yiem naaiv norm hnoi mingh, se juov hlaax, nyic ziepc feix wuov hnoi, longx-longx nyei hnamv taux liepc zaangc Ziouv nyei biauv nyei gorn-ndoqv nyei hnoi. Hnamv mangc gaax! Yiem naaiv mingh nqa'haav oix maaih haaix nyungc cuotv? 19Maiv gunv lamz maiv maaih mbiauh, a'ngunc hmei, ngongh nyorx ndiangx, ziqc liouh ndiangx caux ga'lanv ndiangx yaac maiv gaengh cuotv biouv, yiem ih hnoi mingh yie oix ceix fuqv bun meih mbuo.’+”

Ziouv Laengz Waac Bun Se^lupv^mbaa^mben

20Dongh naaiv norm hlaax, nyic ziepc feix wuov hnoi, Hakv^gai duqv zipv Ziouv nyei da'nyeic nzunc waac gorngv, 21“Oix zuqc mbuox Yu^ndaa nyei saengv-ziouv, Se^lupv^mbaa^mben, yie oix nqamv lungh caux ndau. 22Yie oix mbienv nzengc maanc guoqv nyei weic, yaac mietc nzengc maanc guoqv nyei qaqv. Oix mbienv nzengc ninh mbuo mborqv jaax nyei maaz-cie caux zaangv maaz-cie nyei mienh. Maaz caux geh maaz nyei mienh oix zuqc daic, gorqv-mienh yaac zuqc gorqv-mienh nyei gorx-youz nyei nzuqc ndaauv daix.
23“Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, ‘Yie nyei bou, Se^an^ti^en nyei dorn, Se^lupv^mbaa^mben aah! Taux wuov hnoi yie oix paaiv meih dengv yie nyei mbuox gunv.’Ziouv gorngv, ‘Yie ginv meih daaih.’ Naaiv se Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv nyei waac.”