2

Klei Guh Kơang Sang Yang Yuđa Mrâo

1Hlăm hruê tal dua pluh sa, mlan tal kjuh, Yêhôwa blŭ hŏng khua pô hưn êlâo Y-Agê, lač: 2“Blŭ bĕ kơ Y-Sôrôbabel anak êkei Y-Sêaltiêl khua kiă kriê čar Yuđa, leh anăn kơ Y-Yôsuê anak êkei Y-Jêhôsadak khua ngă yang prŏng, leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang adôk, lač, 3 ‘Hlăm phung diih, hlei pô ăt dôk, pô ƀuh leh sang anei hlăm klei guh kơang gơ̆ tal êlâo? Si ih ƀuh gơ̆ ară anei? Amâo djŏ hĕ ti anăp ală diih gơ̆ jing msĕ si hơăi mang? 4Ƀiădah ară anei mđĭ ai bĕ Ơ Y-Sôrôbabel’, Yêhôwa lač, ‘Mđĭ ai bĕ, Ơ Y-Yôsuê anak êkei Y-Jêhôsadak khua ngă yang prŏng; mđĭ ai bĕ, Ơ jih jang phung ƀuôn sang hlăm čar,’ Yêhôwa lač; ‘Mă bruă bĕ, kyuadah ară anei kâo dôk mbĭt hŏng diih,’ Yêhôwa kơ phung kahan lač. 5 ‘Tui si klei kâo ƀuăn leh kơ diih hlăk diih kbiă mơ̆ng čar Êjip, Mngăt Myang kâo dôk ti krah diih; đăm huĭ ôh!’ 6 Kyuadah snei Yêhôwa kơ phung kahan lač: ‘Lŏ sa bliư̆, adôk ƀiă, kâo srăng lŏ êyuh adiê leh anăn lăn ala, êa ksĭ, leh anăn lăn thu. 7Kâo srăng êyuh jih jang găp djuê mnuih, snăn ngăn drăp jih jang phung găp djuê mnuih srăng truh, leh anăn kâo srăng bi bŏ sang anei hŏng klei guh kơang,’ Yêhôwa kơ phung kahan lač. 8‘Prăk jing dŏ kâo, leh anăn mah jing dŏ kâo,’ Yêhôwa kơ phung kahan lač. 9‘Klei guh kơang sang tal anei srăng jing prŏng hĭn kơ klei guh kơang sang tal êlâo,’ Yêhôwa kơ phung kahan lač. ‘Leh anăn hlăm anôk anei kâo srăng brei klei êđăp ênang,’ Yêhôwa kơ phung kahan lač.”

Klei Ƀuah kơ Phung Ƀuôn Sang Amâo Dôk Sĭt Suôr

10Hruê dua pluh pă, mlan tal dua păn, thŭn tal dua Y-Darius kiă kriê, Yêhôwa blŭ kơ khua pô hưn êlâo Y-Agê, lač: 11“Snei Yêhôwa kơ phung kahan lač: ‘Êmuh bĕ kơ phung khua ngă yang djŏ kơ klei anei: 12Tơdah sa čô mnuih djă hlăm kdrŭn ao ñu čĭm doh jăk, leh anăn kdrŭn ao ñu blĭng hŏng kpŭng amâodah bur, kpiê, êa boh ôliwơ, amâodah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mkăn, mnơ̆ng anăn jing hĕ doh jăk mơ̆?’ ” Phung khua ngă yang lŏ wĭt lač, “Hơăi.” 13 Leh anăn Y-Agê lač, “Tơdah sa čô čhŏ leh kyua sô̆ hŏng asei mlei djiê ruêh đa đa mnơ̆ng anei, djŏ mơ̆ mnơ̆ng anei jing hĕ čhŏ msĕ mơh?” Phung khua ngă yang lŏ wĭt lač, “Srăng jing hĕ čhŏ yơh.” 14Leh anăn Y-Agê lač, “‘Msĕ snăn mơh phung ƀuôn sang anei, leh anăn phung găp djuê ti anăp kâo,’ Yêhôwa lač, ‘Snăn mơh jih jang bruă kngan diñu, leh anăn ya mnơ̆ng diñu myơr tinăn jing čhŏ leh. 15Ară anei, ksiêm bĕ bi nik mơ̆ng hruê anei kơ anăp ya truh leh kơ diih êlâo kơ arăng dưm sa boh tâo ti dlông sa boh tâo mkăn hlăm sang yang Yêhôwa. 16Mơ̆ng hruê anăn, tơdah arăng nao kơ sa kăm dua pluh hnơ̆ng, mâo knŏng pluh; tơdah arăng nao kơ brŏng kpiê čiăng djăt êma pluh hnơ̆ng, mâo knŏng dua pluh. 17Kâo čăm diih leh anăn jih jang mnơ̆ng kngan diih ngă hŏng hluăt, klei čăt oh, leh anăn klŏ pliêr; ƀiădah diih amâo lŏ wĭt kơ kâo ôh,’ Yêhôwa lač. 18‘Ksiêm bĕ bi nik mơ̆ng hruê anei kơ anăp, mơ̆ng hruê dua pluh pă, mlan dua păn. Dơ̆ng mơ̆ng hruê arăng ngă leh atur sang yang Yêhôwa, ksiêm bi nik: 19mjeh ăt dôk hlăm hjiê mơ̆? Ana boh kriăk ƀâo, ana boh hra, ana boh pomgranat, leh anăn ana boh ôliwơ ăt amâo tuôm mboh ôh? Mơ̆ng hruê anei kơ anăp kâo srăng brei klei jăk jĭn kơ diih.’ ”

Klei Yêhôwa Ƀuăn kơ Y-Sôrôbabel

20Yêhôwa blŭ tal dua kơ Y-Agê hruê dua pluh pă hlăm mlan anăn, lač, 21“Lač bĕ kơ Y-Sôrôbabel khua kiă kriê čar Yuđa, ‘Kâo srăng êyuh adiê leh anăn lăn ala, 22leh anăn klư̆ hĕ jhưng mtao jih jang ƀuôn ala mtao, leh anăn bi luč klei ktang jih jang ƀuôn ala mtao phung găp djuê mnuih, leh anăn bi rai hĕ êdeh aseh leh anăn phung đĭ digơ̆, aseh leh anăn phung đĭ digơ̆ srăng êbuh, grăp čô hŏng đao gưm ƀĭng găp ñu.’ ” 23Ti hruê anăn Yêhôwa kơ phung kahan lač, “Kâo srăng mă ih, Ơ Y-Sôrôbabel dĭng buăl kâo anak êkei Y-Sêaltiêl,” Yêhôwa lač, “leh anăn brei ih jing msĕ si sa krah kđăm; kyuadah kâo ruah ih leh,” Yêhôwa kơ phung kahan lač.