1

1Tej no yog tus cevlus Amaus tej lus; nws yog ib tug tub yug yaj uas nyob hauv lub zos Tekau-as. Thaum Uxiyas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas, thiab Yehau-as tus tub Yelaunpau-as ua vajntxwv kav tebchaws Yixalayees, Vajtswv tau qhia txhua yam txog cov Yixalayees rau Amaus, ob xyoos ua ntej uas av qeeg.
  2Amaus hais tias,

  “Tus TSWV lub suab nrov nroo ntws
   saum lub Roob Xi-oos tuaj;
  nws lub suab nrov ntxhe ntws hauv lub nroog Yeluxalees.
  Tej tshav zaub qhuav tas huv tibsi
   thiab tej nroj tsuag saum Roob Kalemees los daj tas.”

Vajtswv Rau Txim Rau Cov Tebchaws uas Nyob Puagncig Yixalayees

Cov Xilias

3Tus TSWV hais tias, “Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Damaxes ua txhaum tas los rov ua txhaum dua thiab, twb yog vim li no kuv yuav rau txim rau lawv. Lawv tau ua nruj ua tsiv rau cov neeg Nkile-as. 4Yog li ntawd, kuv thiaj yuav tso hluavtaws los hlawv lub tsev uas Vajntxwv Haxayees ua thiab kuv yuav hlawv Vajntxwv Npeehadas tej yeej tubrog kom kub hnyiab tas. 5Kuv yuav tsoo lub nroog Damaxes tej roojvag thiab muab cov neeg uas nyob hauv lub Hav Avees thiab tus thawj uas kav lub nroog Npethedees ntiab tawm mus. Cov neeg Xilias yuav raug ntes coj mus kaw rau hauv tebchaws Kiles.”

Cov Filitees

6Tus TSWV hais tias, “Cov neeg Nkaxas ua txhaum tas los rov ua txhaum dua thiab, twb yog vim li no kuv yuav rau txim rau lawv. Lawv coj txhua haivneeg los thiab muab muag mus ua qhev rau tebchaws Edoos. 7Yog li ntawd, kuv yuav tso hluavtaws los hlawv lub nroog Damaxes tej ntsayeej thiab hlawv lawv tej yeej tubrog kom kub hnyiab tas. 8Kuv yuav muab cov thawjcoj uas kav lub nroog Asedaus thiab lub nroog Asekeloos ntiab tawm mus. Kuv yuav rau txim rau lub nroog Ekiloos, thiab cov neeg Filitees uas seem yuav tuag tas huv tibsi.”

Cov Tiles

9Tus TSWV hais tias, “Cov neeg Tiles ua txhaum tas los rov ua txhaum dua thiab, twb yog vim li no kuv yuav rau txim rau lawv. Lawv coj txhua haivneeg los thiab muab muag mus ua qhev rau tebchaws Edoos thiab tsis ua raws li tej lus uas lawv tau cog tseg hais tias yuav ua phoojywg ntawd li. 10Yog li ntawd, kuv yuav tso hluavtaws los hlawv lub nroog Tiles tus ntsayeej thiab hlawv lawv tej yeej tubrog kom kub hnyiab tas.”

Cov Edoos

11Tus TSWV hais tias, “Cov neeg Edoos ua txhaum tas los rov ua txhaum dua, twb yog vim li no kuv yuav rau txim rau lawv. Lawv caum lawv cov kwvtij uas yog cov Yixalayees tua thiab tsis hlub lawv li. Lawv tsis tso lawv tej kev nruj kev tsiv tseg li. 12Yog li ntawd, kuv yuav tso hluavtaws los hlawv lub nroog Temas thiab lub nroog Npauxelas tej yeej tubrog kom kub hnyiab tas.”

Cov Amoos

13Tus TSWV hais tias, “Cov neeg Amoos ua txhaum tas los rov ua txhaum dua thiab, twb yog vim li no kuv yuav rau txim rau lawv. Lawv mus txeeb lwm haivneeg lub tebchaws los ua lawv tug, thiab lawv muab cov pojniam hauv cheebtsam Nkile-as uas tseem tabtom suab menyuam phais plab. 14Yog li ntawd, kuv yuav tso hluavtaws los hlawv lub nroog Lanpas tej ntsayeej thiab tej yeej tubrog kom kub hnyiab tas. Hnub uas ua rog yuav muaj suab qw nrov ntshoo nrooj, thiab yuav muaj kev sib ntaus sib tua ib yam li cua daj cuab dub ntsawj. 15Lawv tus vajntxwv thiab nws cov nomtswv yuav raug ntes mus ua luag qhev.”