2

  1Yawmsaub has le nuav tas,
  “Qhov kws cov Mau‑a ua txhum
   peb zag taag los ua plaub zag thab,
  kuv yuav tsw tso qhov kws rau txem tseg le,
   tsua qhov puab muab cov Entoo tug vaajntxwv
   tej pob txhaa hlawv ua moov swb.
  2Vem le nuav kuv yuav tso suavtawg lug
   rua sau cov Mau‑a,
  mas suavtawg yuav kub lub moos Kheli‑au
   tej chaw ruaj khov,
  hab cov Mau‑a yuav tuag
   rua huv tej suab ua nqaaj ua nqug
  hab rua thaus muaj suab qw ua rog
   hab suab raaj kub yaaj nrov.
  3Kuv yuav muab tug kws ua thawj kaav
   rhuav tshem tawm huv puab moog,
  hab yuav tua cov thawj huv lub tebchaws hov
   suavdawg nrug nwg ua ke.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  4Yawmsaub has le nuav tas,
  “Qhov kws cov Yuta ua txhum
   peb zag taag los ua plaub zag thab,
  kuv yuav tsw tso qhov kws rau txem tseg le,
   tsua qhov puab muab Yawmsaub txuj kevcai tso tseg,
  hab puab tsw tuav rawv nwg tej kaab ke.
   Puab noog tej lug daag moog yuam kev
   ib yaam le puab tej laug.
  5Vem le nuav kuv yuav tso suavtawg lug
   rua sau Yuta,
  mas suavtawg yuav kub Yeluxalee
   tej chaw ruaj khov.”

Rau txem rua cov Yixayee

  6Yawmsaub has le nuav tas,
  “Qhov kws cov Yixayee ua txhum
   peb zag taag los ua plaub zag thab,
  kuv yuav tsw tso qhov kws rau txem tseg le,
   tsua qhov puab muab cov tuabneeg ncaaj nceeg
   muag yuav nyaj,
  hab muab cov tuabneeg tu pluag muag
   yuav ib nkawm khau.
  7Puab tsuj tej tuabneeg pluag lub taubhau
   rua huv cov moov aav,
  hab muab cov tuabneeg txom nyem nyuaj sab
   thawb pis ntag moog.
  Ob txw tub moog deev tuab tug puj,
   ua qas puag tsuas kuv lub npe kws dawb huv.
  8Puab pw ib saab ntawm txhua lub thaaj xyeem daab
   pw rua sau tej tsoog tsho kws muab lug yuam nqe.
  Huv puab tug Vaajtswv lub tuam tsev
   mas puab haus cawv txwv maab
   kws yog muab ntawm cov kws raug nplua lug.

  9“Kuv kuj muab cov Amaulai ua puam tsuaj
   rua ntawm puab hauv ntej,
  yog cov tuabneeg kws sab yaam le tej ntoo cab,
   hab khov yaam le tej ntoo qheb.
  Kuv muab puab tej txwv kws nyob sau
   hab tej caag kws nyob huv
   ua puam tsuaj taag huvsw.
  10Kuv kuj coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug,
   hab coj mej huv tebchaws moj saab qhua
   tau plaub caug xyoo,
  sub mej txhad tau cov Amaulai lub tebchaws
   ua mej teej mej tug.
  11Kuv tsaa mej cov tub qee leej ua xwbfwb cev kuv lug,
   hab tsaa mej cov tub hluas qee leej ua cov Naxi.
  Cov Yixayee 'e, tej nuav tsw muaj tseeb lov?”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  12“Tassws mej tseed yuam cov Naxi haus cawv txwv maab,
   hab txwv cov xwbfwb cev lug tas,
   ‘Mej tsw xob cev lug hlo le.’

  13“Saib maj, kuv yuav muab mej nas
   rua huv mej lub chaw,
  ib yaam le lub tsheb nyuj
   kws thauj tej qoob puv nkaus nas rua huv aav.
  14Tug tuabneeg nrawm
   yuav tsw muaj peevxwm tswv dim lawm,
  tug tuabneeg muaj zug
   los yuav tsw muaj zug lawm,
  tug kws sab luj sab tuab
   yuav cawm tsw tau nwg txujsa.
  15Tug kws tuav rawv neev
   yuav sawv tiv tsw tau,
  tug kws txhais taw nrawm
   yuav tswv tsw dim,
  tug kws caij neeg
   yuav cawm tsw tau nwg txujsa.
  16Tug kws sab luj sab tuab huv cov tub rog,
   los nub ntawd yuav tswv lab qaab cuas.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.