2

  1Yawmsaub hais li no tias,
  “Qhov uas cov Mau‑a ua txhaum
   peb zaug tag los ua plaub zaug thiab,
   kuv yuav tsis tso qhov uas rau txim tseg li,
  rau qhov lawv muab cov Edoo tus vajntxwv
   tej pob txha hlawv ua hmoov zeb sib.
  2Vim li no kuv yuav tso hluavtaws los
   rau saum cov Mau‑a,
  mas hluavtaws yuav kub lub moos Kheli‑au
   tej chaw ruaj khov,
  thiab cov Mau‑a yuav tuag
   rau hauv tej suab ua nqaj ua nqug
  thiab rau thaum muaj suab qw ua rog
   thiab suab raj kub yaj nrov.
  3Kuv yuav muab tus uas ua thawj kav
   rhuav tshem tawm hauv lawv mus,
  thiab yuav tua cov thawj
   hauv lub tebchaws ntawd sawvdaws
   nrog nws ua ke.”
  Yawmsaub hais li no ntag.


  4Yawmsaub hais li no tias,
  “Qhov uas cov Yuda ua txhaum
   peb zaug tag los ua plaub zaug thiab,
   kuv yuav tsis tso qhov uas rau txim tseg li,
  rau qhov lawv muab
   Yawmsaub txoj kevcai tso tseg,
   thiab lawv tsis tuav rawv nws tej kab ke.
  Lawv mloog tej lus dag mus yuam kev
   ib yam li lawv tej poj koob yawm txwv.
  5Vim li no kuv yuav tso hluavtaws los
   rau saum Yuda,
  mas hluavtaws yuav kub Yeluxalees
   tej chaw ruaj khov.”

Rau txim rau cov Yixayee

  6Yawmsaub hais li no tias,
  “Qhov uas cov Yixayee ua txhaum
   peb zaug tag los ua plaub zaug thiab,
   kuv yuav tsis tso qhov uas rau txim tseg li,
  rau qhov lawv muab cov neeg ncaj ncees
   muag yuav nyiaj,
  thiab muab cov neeg pluag
   muag yuav ib nkawg khau.
  7Lawv tsuj tej neeg pluag lub taubhau
   rau hauv cov hmoov av,
  thiab muab cov neeg txom nyem nyuaj siab
   thawb pes ntiag mus.
  Ob txiv tub mus deev tib tug pojniam,
   ua qias puas tsuas kuv lub npe uas dawb huv.
  8Lawv pw ib sab ntawm
   txhua lub thaj xyeem dab
  pw rau saum tej tsoos tsho
   uas muab los yuam nqe.
  Hauv lawv tus Vajtswv lub tuam tsev
   mas lawv haus cawv txiv hmab
   uas yog muab ntawm cov uas raug nplua los.

  9“Kuv kuj muab cov Amaulai ua puam tsuaj
   rau ntawm lawv hauv ntej,
  yog cov neeg uas siab yam li tej ntoo ciab,
   thiab khov yam li tej ntoo qheb.
  Kuv muab lawv tej txiv uas nyob saud
   thiab tej cag uas nyob hauv
   ua puam tsuaj tag huvsi.
  10Kuv kuj coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los,
   thiab coj nej hauv tebchaws moj sab qhua
   tau plaub caug xyoo,
  kom nej thiaj tau cov Amaulai lub tebchaws
   ua nej teej nej tug.
  11Kuv tsa nej cov tub qee leej
   ua xibhwb cev kuv lus,
  thiab tsa nej cov tub hluas qee leej
   ua cov Naxi.
  Cov Yixayee 'e, tej no tsis muaj tseeb lov?”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  12“Tiamsis nej tseem yuam cov Naxi
   haus cawv txiv hmab,
  thiab txwv cov xibhwb cev lus tias,
   ‘Nej tsis txhob cev lus kiag li.’

  13“Saib maj, kuv yuav muab nej nias
   rau hauv nej lub chaw,
  ib yam li lub tsheb nyuj
   uas thauj tej qoob puv nkaus
   nias rau hauv av.
  14Tus neeg nrawm yuav
   tsis muaj peevxwm khiav dim lawm,
  tus neeg muaj zog
   los yuav tsis muaj zog lawm,
  tus uas siab loj siab tuab
   yuav cawm tsis tau nws txojsia.
  15Tus uas tuav rawv hneev
   yuav sawv tiv tsis tau,
  tus uas txhais taw nrawm
   yuav khiav tsis dim,
  tus uas caij nees
   yuav cawm tsis tau nws txojsia.
  16Tus uas siab loj siab tuab hauv cov tub rog,
   los hnub ntawd yuav khiav liab qab tsuas.”
   Yawmsaub hais li no ntag.