2

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ:
  “Ƀing Môab ngă soh nanao,
   yuakơ anŭn yơh, sĭt Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh,
  yuakơ ñu ƀu pơpŭ ôh hăng čuh hĭ khul tơlang pơtao ƀing Edôm
   jing hĭ hơbâo laih;
  2tui anŭn Kâo či mơit rai apui amăng anih lŏn Môab,
   tui anŭn apui či ƀơ̆ng hĭ khul kơđông kơtang plei pơnăng Keriyôt.
  Môab či djai amăng tơlơi ngañ bañ prŏng
   tŏng krah khul tơlơi ur dreo pơblah laih anŭn dơnai tơdiăp ayŭp yơh.
  3Kâo či pơrai hĭ khua git gai tŏng krah anih lŏn anŭn,
   hăng pơdjai hĭ abih bang ƀing khua moa hrŏm hăng khua git gai anŭn pơ anih anŭn mơ̆n,”
   anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp.
4Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ:
  “Ƀing Yudah ngă soh nanao,
   yuakơ anŭn yơh, sĭt Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh,
  yuakơ gơñu hơmâo hơngah hĭ laih tơlơi juăt Kâo,
   laih anŭn ƀu hơmâo djă̱ pioh khul tơlơi pơtă pơtăn Kâo ôh,
  samơ̆ khul tơlơi ƀlŏr gơñu hơmâo ba gơñu jrôk jơlan,
   khul tơlơi ƀlŏr anŭn yơh ƀing ơi adon gơñu hơmâo kiaŏ tui laih.
  5Tui anŭn, Kâo či mơit apui ƀơi anih lŏn ƀing Yudah
   laih anŭn apui či ƀơ̆ng hĭ khul kơđông kơtang plei Yerusalaim.”

Tơlơi Phat Kơđi Ƀơi Israel

6Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ:
  “Ƀing Israel ngă soh nanao,
   yuakơ anŭn yơh, sĭt Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh,
  yuakơ gơñu sĭ hĭ mơnuih tơpă hơnơ̆ng kơ amrăk,
   laih anŭn mơnuih kơƀah kơƀap kơ sa pe̱r tơkhŏ sanđal.
  7Gơñu kơtư̆ juă ƀing ƀun rin
   kar hăng juă ƀơi akŏ ƀing gơ̆ ƀơi ngŏ ƀruih lŏn tơnah
   laih anŭn hơngah hĭ tơlơi tơpă kơ ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă.
  Ama hăng ană đah rơkơi nao dŏ hrŏm sa čô đah kơmơi hlŭn,
   tui anŭn yơh pơgrĭ hĭ anăn rơgoh hiam Kâo.
  8Gơñu đih jĕ rĭm boh kơnưl
   ƀơi khul ao hơmâo djă̱ kơnăl laih ƀuăn kiăng kơ brơi glaĭ;
   amăng sang yang lŏm kơ yang gơñu
   gơñu mơñum hĭ tơpai boh kơƀâo jing gơnam gơñu đŭ wă.

  9“Samơ̆ Kâo pơrai laih mơnuih Amôr ƀơi anăp gơñu,
   wơ̆t tơdah ƀing mơnuih anŭn prŏng glông hrup hăng khul kơyâo sar,
   laih anŭn kơtang hrup hăng khul kơyâo sen.
  Kâo pơrai laih boh čroh ñu gah ngŏ adih
   laih anŭn khul akha ñu gah yŭ anai.

  10“Kâo ăt ba tơbiă laih ƀing gih mơ̆ng čar Êjip,
   laih anŭn Kâo dui ba ƀing gih pă̱pluh thŭn amăng tơdron ha̱r,
   kiăng kơ brơi ƀing gih anih lŏn ƀing Amôr.
  11Kâo ăt ruah mă ƀing pô pơala tŏng krah ƀing ană đah rơkơi gih
   laih anŭn ƀing Nazir mơ̆ng ƀing hlak ai gih.
   Tơlơi anŭn ƀu djơ̆ ôh hă, Ơ ƀing ană plei Israel?”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih.

  12“Samơ̆ ƀing gih ngă brơi kơ ƀing Nazir mơñum tơpai boh kơƀâo,
   laih anŭn pơkơđiăng kơ ƀing pô pơala ƀu dưi laĭ lui hlâo ôh.

  13“Anai nê, Kâo či pơsăn hĭ ƀing gih amăng anih gih yơh,
   kar hăng sa boh rơdêh trŭt kơtraŏ pơsăn hĭ gah yŭ ñu tơdang arăng dap mŭt bă pơdai.
  14Mơnuih hơmăr samơ̆ ñu ƀu dưi đuaĭ kơdŏp ôh,
   ƀing mơnuih kơtang samơ̆ gơñu ƀu anăm ngă hơget tơlơi ôh,
   laih anŭn tơhan kơtang ăt kŏn dưi pơklaih tơlơi hơdip ñu pô lơi.
  15mơnuih djă̱ hraŏ samơ̆ ƀu dưi dŏ kơjăp ôh,
   ƀing tơhan đuaĭ hơmăr ƀu dưi đuaĭ tơklaih hĭ ôh,
   laih anŭn mơnuih tơhan đĭ aseh kŏn dưi pơklaih tơlơi hơdip ñu pô lơi.
  16Wơ̆t tơdah ƀing tơhan khĭn kơtang biă mă
   ăt či glŏm lui hĭ gơnam blah ñu hăng đuaĭ kơdŏp mơ̆n ƀơi hrơi anŭn.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp.