3

1Cov Yixalayees, nej yog haivneeg uas tus TSWV coj tawm nram tebchaws Iziv los, nej cia li mloog tej lus uas tus TSWV hais txog nej: 2“Txhua haivneeg uas nyob hauv lub ntiajteb no, tsuas yog nej haivneeg nkaus xwb, kuv thiaj paub thiab hlub. Nej tau ua txhaum loj heev, kuv yuav rau txim rau nej.”

Tus Cevlus Tes Haujlwm

3Ob tug txivneej uas tsis tau sib tham haum ua ntej puas yuav taug kev mus ua ke tau?
4Yog tsov ntxhuav tom tsis tau tsiaj, nws puas yuav nyooj hauv havzoov tuaj?
 Yog thav tsov ntxhuav tom tsis tau dabtsi, nws puas yuav nyooj hauv nws lub qhov tuaj?
5Yog tsis rau w, noog puas yuav mag ntxiab? Yog tsis muaj ib yam dabtsi mus nphav rooj ntxiab, ntxiab puas yuav txhais?
6Tej suab raj suab xyu uas tshuab txhib tubrog hauv nroog yuav tsis ua rau cov pejxeem ntshai los?
 Yog tus TSWV tsis pub kom muaj kev puastsuaj los raug lub nroog yuav ua li cas muaj tau?
7Tug TSWV uas kav ib puas tsav yam yuav ua ib yam dabtsi, nws yeej xub qhia rau nws cov tubtxib uas yog cov cevlus paub ua ntej nws mam ua.
8Thaum tsov ntxhuav nyooj puas muaj leejtwg tawv tsis ntshai?
 Thaum tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais lawm, puas yuav muaj leejtwg npog tsis kam qhia nws tej lus?

Cov Neeg Xamalis Raug Kev Puastsuaj

9Cia li qhia rau cov neeg uas nyob hauv tej loog hauv tebchaws Iziv thiab hauv lub nroog Asedaus hais tias, “Cia li mus sib sau rau pem cov pov roob uas nyob puagncig lub nroog Xamalis, sawvdaws yuav pom tej xwm phem thiab tej kev nruj tsiv uas cov neeg hauv lub nroog ntawd ua.”
10Tus TSWV hais tias, “Cov neeg no txeeb thiab coj luag tej khoom los tso puv nkaus rau hauv lawv tej vajtse. Lawv tsis paub yuav ua neeg ncaj ncees li. 11Yog li ntawd, yeebncuab yuav tuaj vij lawv lub tebchaws, muab lawv tej ntsayeej rhuav kom puastsuaj thiab huab lawv tej cuabtam.”
12Tus TSWV hais tias, “Thaum tsov ntxhuav tom ib tug yaj noj, ntshai tus tswv yaj tsuas txeeb tau ob txhais kotaw lossis ib sab pobntseg xwb. Ib yam nkaus li ntawd cov neeg Xamalis uas pw da luj luam saum tej rooj uas pua ntaub tsuj ntaub npuag tsuas muaj qee leej thiaj khiav dim xwb.” 13Tus TSWV uas yog Vajtswv, tus uas muaj Fwjchim Loj kawg nkaus hais tias, “Nej cia li ua tib zoo mloog thiab hais rau Yakhauj cov xeebntxwv tias 14hnub uas kuv rau txim rau cov Yixalayees vim lawv tej kev txhaum; kuv yuav rhuav tej thaj uas nyob hauv lub nroog Npethees kom puastsuaj. Tej thaj txhua ceg kaum yuav tawg tas thiab poob rau hauv av. 15Kuv yuav rhuav tej tsev uas neeg tuaj so thaum lub caij ntuj no thiab lub caij ntuj sov. Tej tsev uas muab kaus ntxhw ua yuav pob tas ua tsheej pawg; txhua lub tsev loj los yuav raug rhuav kom puastsuaj tas.”