3

Bruă Khua Pô Hưn Êlâo

1Ơ phung anak čô Israel, hmư̆ bĕ klei Yêhôwa blŭ bi kdơ̆ng hŏng diih, bi kdơ̆ng hŏng jih jang găp djuê kâo bi kbiă leh mơ̆ng čar Êjip:
  2“Knŏng hjăn diih yơh kâo thâo kral leh
   hlăm jih jang phung găp djuê mnuih ti lăn ala;
  kyuanăn kâo srăng bi kmhal diih
   kyua jih jang klei wê diih.”
  3Dưi mơ̆ dua čô êbat mbĭt
   tơdah diñu ka bi ư ai ôh?
  4Djŏ mơ̆ sa drei êmông gu gruh hlăm kmrơ̆ng
   tơdah ñu amâo mâo hlô ñu mă?
  Djŏ mơ̆ êđai êmông gu ur hlăm ƀăng ñu
   tơdah ñu amâo mâo mnơ̆ng ñu mă?
  5Mâo mơ̆ sa drei čĭm djŏ ƀưi tơdah arăng amâo ƀêč ôh ƀưi ti lăn?
   Klei mnêč ƀưi dlưh mơ̆ mơ̆ng lăn
   tơdah ñu amâo mâo mă sa mta mnơ̆ng ôh?
  6Tơdah arăng ayŭ ki hlăm sa boh ƀuôn prŏng,
   phung ƀuôn sang amâo huĭ ôh?
  Mâo mơh klei jhat truh kơ sa boh ƀuôn prŏng
   tơdah Yêhôwa amâo ngă klei anăn?
  7Sĭt nik Aê Diê Yêhôwa amâo ngă sa mta klei ôh
   tơdah ñu amâo hưn klei hgăm ñu
   kơ phung dĭng buăl ñu, phung khua pô hưn êlâo.
  8Êmông gu gruh leh;
   hlei pô amâo srăng huĭ?
  Aê Diê Yêhôwa blŭ leh;
   hlei pô amâo srăng hưn êlâo?

Klei Bi Rai Phung Samari

  9Hưn bĕ kơ kđông kjăp hlăm čar Asdôt,
   leh anăn kơ kđông kjăp hlăm čar Êjip,
  “Bi kƀĭn bĕ diih ti dlông čư̆ Samari,
   leh anăn dlăng bĕ klei hao hao rŭng răng lu snăk hlăm ñu,
   leh anăn klei ktư̆ juă ti krah ñu.”
  10Yêhôwa lač, “Phung mkăm klei măk ƀai leh anăn ngă klei knĕ hlăm kđông kjăp
   amâo thâo ngă klei djŏ ôh.”
11Kyuanăn snei Aê Diê Yêhôwa lač:
   “Sa phung roh srăng wang čar,
  leh anăn srăng mdlưh hĕ klei ktang ih,
   leh anăn srăng plah mă kđông kjăp ih.”
12Snei Yêhôwa lač:
   “Msĕ si mgăt biăp ktŭng mơ̆ng ƀăng êgei êmông gu
  dua ƀĕ jơ̆ng, amâodah sa kdrêč knga,
   snăn mơh arăng srăng dŏng phung ƀuôn sang Israel
  phung dôk hlăm čar Samari,
   ti kiêng sa boh jhưng
   amâodah ti dlông jhưng pĭt.”
13“Hmư̆ bĕ leh anăn hưn bi kdơ̆ng hŏng sang Yakôp,” Yêhôwa Aê Diê kơ phung kahan lač.
  14 “Hlăm hruê kâo bi kmhal Israel kyua ñu gao klei bhiăn,
   kâo srăng bi rai phung knưl ƀuôn Ƀêthel;
  arăng srăng khăt hĕ ki knưl
   leh anăn srăng dlăm ti lăn.
  15Kâo srăng bi rai sang yan puih
   wăt sang yan bhang;
  lu sang ngă hŏng mla leh anăn lu sang prŏng srăng rai msĕ mơh,”