4

Cov Yixayee tsis yeem rov los cuag Vajtswv

  1Nej cov maum nyuj Npasas
   uas nyob saum lub roob Xamali,
   cia li mloog tej lus no.
  Nej quab yuam cov neeg pluag
   thiab zuaj cov neeg txom nyem,
  thiab hais rau nej tus txiv tias,
   “Cia li muab cawv los rau peb haus.”
  2Vajtswv Yawmsaub tuav nws
   txojkev dawb huv cog lus twv hais tias,
  “Saib nawj, lub caij lub nyoog
   uas luag yuav muab nqe lauj nqe nej mus
   yeej yuav los,
  mas nej txhua tus yuav raug luag
   muab nuv ntses nqe mus tag nrho huvsi.
  3Nej txhua tus yuav tawm hauv
   tej qhov ntsa loog uas pob ncaj nraim mus,
  thiab yuav raug muab laim pov tseg
   rau ntawm Hamoos.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  4“Nej cia li los rau ntawm Npe‑ee
   thiab ua txhaum los maj,
  cia li los rau ntawm Kilakas
   thiab ua tej kev fav xeeb
   ntau zuj zus tuaj los maj,
  cia li coj tej tsiaj tuaj xyeem txhua tagkis,
   thiab coj ib feem kaum tuaj
   txhua txhia peb hnub.
  5Cia li muab tej ncuav xyaw keeb
   los hlawv xyeem ua tsaug,
  thiab tshaj tawm txog tej uas nej zoo siab pub
   thiab khav txog tej ntawd.
  Cov Yixayee 'e, nej yeej nyiam ua li no.”
   Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.

  6“Thoob plaws hauv nej txhua lub moos
   kuv cia nej tej kaus hniav tau so,
  thiab cia nej tu ncua tsis muaj mov noj
   rau hauv nej txhua lub chaw,
  los nej tseem tsis rov los cuag kuv.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  7“Tseem tshuav peb lub hlis li txog
   caij hlais qoob tiamsis kuv tav
   tsis pub nag los rau nej lawm.
  Kuv pub nag los rau ib lub moos,
   tseg ib lub moos,
  ib daim teb muaj nag los,
   ib daim teb tsis muaj nag los,
   qoob qhuav tag.
  8Ob lub peb lub moos thiaj li tuaj mus
   nrhiav dej haus rau hauv ib lub moos,
   kuj tsis tau haus tsau,
  los nej tseem tsis rov los cuag kuv.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  9“Kuv ua rau nej tej qoob
   ua npluag thiab tuaj pwm,
  kuv ua rau nej tej vaj
   thiab nej tej vaj txiv hmab puam tsuaj tag,
   kooj txig noj nej tej txiv cev tej txiv aulib tag,
  los nej tseem tsis rov los cuag kuv.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  10“Kuv tso tej mob kis uas muaj
   rau hauv Iyi tebchaws los raug nej,
  kuv xuas hniav ntaj
   tua nej tej tub hluas pov tseg,
   thiab coj nej tej nees mus,
  kuv ua rau nej tej yeej ua rog
   tsw lwj ntxiag rau hauv nej qhov ntswg,
  los nej tseem tsis rov los cuag kuv.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  11“Kuv muab nej ib txhia rhuav tshem
   ib yam li Vajtswv rhuav tshem lub moos
   Xaudoo thiab lub moos Kaumaula,
  mas nej zoo li tus tw taws
   uas luag thau hauv cub tawg los,
  los nej tseem tsis rov los cuag kuv.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  12“Cov Yixayee 'e,
   vim li no kuv yuav ua li no rau nej.
  Cov Yixayee 'e,
   vim kuv yuav ua li no rau nej,
   cia li npaj ntsib nej tus Vajtswv.”
  13Tus uas puab tej roob thiab tsim tej cua,
   thiab hais tej uas nws xav tseg
   rau neeg paub,
  yog tus uas muab kaj ntug
   ua qhov tsaus ntuj lawm,
  thiab mus los saum tej chaw siab
   hauv lub ntiajteb,
  nws lub npe hu ua Yawmsaub, yog Vajtswv
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.