5

Hu kom ntxeev dua siab

1Yixayee caj ces 'e, cia li mloog tej lus uas kuv quaj ntsuag txog nej hais tias,
  2“Yixayee uas yog tus hluas nkauj dawb huv,
   ntog lawm lauj, yuav tsis sawv rov los li.
  Nws raug muab tso tseg
   rau hauv nws lub tebchaws,
   tsis muaj leejtwg tsa nws sawv.”
  3Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
   “Lub moos uas neeg tawm ib txhiab leej mus
   yuav tshuav ib puas leej xwb,
  thiab yog tawm ib puas leej yuav tshuav
   kaum leej rau Yixayee caj ces xwb.”

  4Yawmsaub hais li no rau Yixayee caj ces tias,
   “Cia li nrhiav kuv thiaj muaj txojsia nyob.
  5Tsis txhob nrhiav Npe‑ee
   thiab tsis txhob nkag mus rau hauv Kilakas
   lossis hla mus rau Npe‑awsenpa,
  rau qhov Kilakas yeej yuav poob tebchaws,
   thiab Npe‑ee yuav ploj mus.”
  6Cia li nrhiav Yawmsaub thiab muaj txojsia nyob,
   ntshai tsam nws yuav tshwm plaws los
   ib yam li hluavtaws rau hauv Yauxej caj ces,
  hluavtaws yuav kub du lug,
   tsis muaj leejtwg tua tau ntawm Npe‑ee.
  7Nej yog cov uas muab qhov uas tu plaub ncaj
   ntxeev ua cov tshuaj iab,
  thiab muab txojkev ncaj ncees
   laim pov tseg rau hauv av.

  8Tus uas tsim tej hnub qub Txhiaj Txiv Mim
   thiab tej hnub qub Poj Sua Kwv Ntas
  thiab muab qhov tsaus ntuj ntxeev ua kaj ntug,
   thiab muab nruab hnub ntxeev ua hmo ntuj,
  nws yog tus uas hu dej hiavtxwv tawm tuaj
   thiab muab hliv rau saum lub ntiajteb,
   nws lub npe hu ua Yawmsaub.
  9Nws muab kev puam tsuaj
   ua tshwm plaws los raug tus uas muaj zog,
  kev puam tsuaj thiaj los
   raug lub chaw ruaj khov.

  10Lawv ntxub tus uas qhuab ntuas
   ntawm rooj loog tu plaub,
   thiab ntxub tus uas hais lus tseeb kawg li.
  11Nej tsuj pes ntiag tej neeg pluag
   thiab sau kiag lawv tej se qoob loo mus.
  Vim li no nej thiaj ua tej tsev txhwm zeb los
   nej yuav tsis tau nyob hauv,
  nej cog vaj txiv hmab zoo zoo
   los nej yuav tsis tau cawv txiv hmab los haus.
  12Kuv yeej paub nej tej kev fav xeeb
   muaj npaum li cas
   thiab nej lub txim loj li cas.
  Nej quab yuam cov neeg ncaj ncees
   thiab yuav tej nyiaj xiab,
  thiab ntiab tsis kam hais
   cov neeg txom nyem tej plaub ntawm rooj loog.
  13Vim li no, lub sijhawm ntawd
   tus uas muaj tswvyim thiaj li nyob twjywm
   rau qhov yog lub sijhawm phem kawg.

  14Cia li nrhiav txojkev zoo,
   tsis txhob nrhiav txojkev phem
   xwv nej thiaj muaj txojsia nyob.
  Vajtswv Yawmsaub uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus
  thiaj nrog nraim nej nyob
   yam li uas nej hais ntawd.
  15Cia li ntxub txojkev phem
   es nyiam txojkev zoo,
   cia li tu plaub ncaj rau ntawm rooj loog.
  Tej zaum Vajtswv Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
  yuav khuvleej Yauxej caj ces
   uas tseem tshuav nyob.

  16Vim li no, tus Tswv
   uas yog Vajtswv Yawmsaub
   tus muaj hwjchim loj kawg nkaus
  hais li no tias, “Txhua lub tshav puam
   yuav muaj kev quaj nyiav,
  thiab txhua txoj kev yuav muaj neeg seev
   hais tias, ‘Txom nyem lauj, txom nyem lauj!’
  Lawv yuav hu tej tub qoob tub loos
   tuaj quaj ntsuag,
   thiab kom cov uas txawj quaj ntsuag tuaj nyiav.
  17Hauv txhua lub vaj txiv hmab yuav quaj nyiav,
   vim kuv yuav hla hauv nej nruab nrab mus.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  18Nej cov uas ntshaw Yawmsaub hnub
   yuav raug txom nyem lauj!
  Ua cas nej yuav ntshaw Yawmsaub hnub ntawd?
   Hnub ntawd yog kev tsaus ntuj,
   tsis yog kev kaj.
  19Hnub ntawd zoo li tus uas
   khiav tsov ntxhuav mus ntsib dais,
  lossis zoo li tus uas nkag mus rau hauv tsev
   nthia tes rau ntawm phab ntsa,
   los nab cia li tom.
  20Yawmsaub hnub yeej yog kev tsaus ntuj
   tsis yog kev kaj,
  yog kev tsaus dub nciab
   tsis muaj duab kaj ci kiag li.

  21“Kuv ntxub thiab saib tsis taus
   nej tej kevcai xyeem pam noj pam haus,
  thiab kuv tsis zoo siab rau qhov uas
   nej tuaj txoos ua ke ua kevcai caiv.
  22Txawm yog nej ua kevcai hlawv xyeem
   thiab ua kevcai xyeem qoob loo
   los kuv tsis txais yuav.
  Txawm yog nej muab tej tsiaj rog rog
   ua kevcai xyeem sib raug zoo
   los kuv yuav tsis tsa muag ntsia.
  23Cia li coj nej tej suab nkauj
   khiav mus deb deb ntawm kuv,
  kuv yuav tsis mloog
   nej tej suab nkauj nog ncas.
  24Cia txojkev ua ncaj ntws nto yam li dej ntws,
   thiab cia txojkev ncaj ncees ntws
   yam li lub hav uas dej ntws ib txhis.

  25“Yixayee caj ces 'e,
   nej tau tua tsiaj xyeem
  thiab muab qhov txhia chaw xyeem rau kuv
   hauv tebchaws moj sab qhua
   tau plaub caug xyoo lov?
  26Nej yuav kwv nej tus vajntxwv dab Xakhu,
   thiab Khaivas uas yog nej tus dab hnub qub,
   yog ob tug dab mlom uas nej txua rau nej.
  27Vim li no kuv yuav coj nej tawm tebchaws
   mus dhau plaws lub nroog Damaxaka.”
  Yawmsaub uas npe hu ua
   Vajtswv muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais li no ntag.