5

Hu Kom Hloov Dua Siab

1Cov Yixalayees, nej cia li mloog zaj nkauj quaj ntsuag uas kuv hu rau nej no:

  2Tus nkaujxwb Yixalayees twb ntog lawm,
   thiab yuav tsis sawv li!
  Nws yuav pw rau hauv av mus li
   thiab tsis muaj leejtwg yuav tsa nws sawv.

3Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Ib lub nroog hauv tebchaws Yixalayees xa ib txhiab leej tubrog tawm mus ntaus rog, tiamsis tsuas tshuav ib puas leej rov los xwb; muaj dua ib lub nroog xa ib puas leej tubrog tawm mus, tiamsis tsuas tshuav kaum leej rov los xwb.”
4Tus TSWV hais rau cov Yixalayees hais tias, “Nej cia li los cuag kuv, nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob. 5Tsis txhob mus pehawm kuv hauv Npesenpas. Tsis txhob mus nrhiav kuv hauv Npethees, nyob pem Npethees tsis muaj dabtsi li. Tsis txhob mus pem lub nroog Nkilenkas, nws cov neeg twb raug ntes coj mus rau lwm tebchaws lawm.”
6Nej cia li mus cuag tus TSWV, nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob. Yog nej tsis mus cuag nws, nws yuav sau zog cov Yixalayees mus ib yam li hluavtaws kub. Hluavtaws yuav kub cov neeg uas nyob hauv lub nroog Npethees, thiab yuav tsis muaj leejtwg tua tau tej hluavtaws ntawd li. 7Nej cov uas muab txojkev ncaj ncees hloov ua kev iab kev daw thiab muab txojkev tseeb tso tseg, nej raug kev puastsuaj lawm lauj!

  8Tus TSWV tsim tej hnub qub Peleyas thiab Auliyoos.
  Nws muab hmo ntuj hloov ua nruab hnub
   thiab muab nruab hnub hloov ua hmo ntuj.
  Nws hu kom dej tawm hauv hiavtxwv tuaj
   thiab muab hliv rau lub ntiajteb.
  Nws lub npe hu ua tus TSWV.
  9Nws tso kev puastsuaj los rau cov neeg uas muaj hwjchim
   thiab lawv tej ntsayeej uas khov heev.

10Nej ntxub txhua tus uas coj ncaj thiab hais lus tseeb nyob hauv tsev tu plaub. 11Nej tsimtxom cov neeg txomnyem thiab nyiag lawv tej qoobloo. Yog li ntawd, nej yuav tsis tau nyob hauv tej tsev pobzeb zoo zoo uas nej ua thiab tsis tau haus tej kua txiv hmab uas nej cog. 12Kuv paub nej muaj txim loj thiab nej tau ua txhaum ntau heev. Nej tsimtxom cov neeg ua zoo, nej yuav luag tej nyiaj xiab, thiab nej txwv tsis pub luag txiav txim ncaj ncees rau cov neeg pluag. 13Yog li ntawd, nimno yog lub sijhawm uas muaj kev phem kev qias heev, cov neeg txawj ntse thiaj nyob twjywm tsis ua dabtsi li!
14Nej yuav tsum xyaum ua zoo tsis txhob ua phem, nej thiaj muaj sia ua neej nyob. Tus TSWV uas yog Vajtswv tus muaj Hwjchim Loj kawg nkaus thiaj yuav nrog nej nyob ib yam li nej tau khav hais tias nws nrog nraim nej nyob. 15Nej yuav tsum ntxub txojkev ua phem, nyiam txojkev ua zoo, thiab nej yuav tsum hais tej lus tseeb nyob hauv tsev tu plaub. Tej zaum tus TSWV yuav hlub cov neeg uas tseem nyob hauv lub tebchaws no.
16Yog li ntawd, tus TSWV uas muaj Hwjchim loj kawg nkaus, tus uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Nyob rau hauv tej nroog yuav muaj neeg quaj ntsuag raws tej kev. Txawm yog tej tub qoob tub loo los luag yuav hu tuaj nyiav tej tuag nrog cov neeg uas luag ntiav tuaj nyiav tej tuag. 17Yuav muaj neeg quaj nyiav ntshoo nrooj hauv tej vaj txiv hmab. Tej no yuav tshwm tuaj, rau qhov kuv yuav los txiav txim rau nej.” Tus TSWV yog tus uas hais li ntawd.
18Nej cov uas xav pom tus TSWV hnub yuav raug kev puastsuaj lauj! Hnub ntawd yuav muaj dabtsi zoo rau nej? Vim hnub ntawd yog hnub uas yuav tsaus ntuj nti rau nej, tsis yog hnub uas ci rau nej pom kev. 19Hnub ntawd yuav zoo ib yam li tus neeg uas khiav tsov ntxhuav mus ntsib dais! Lossis zoo ib yam li tus neeg uas los txog tsev muab tes tiag rau tim phabntsa txawm raug nab tom. 20Tus TSWV hnub yuav coj kev tsaus ntuj los, tsis yog coj kev kaj los; yuav yog hnub uas tsaus ntuj nti, tsis muaj qhov kaj hlo li.
21Tus TSWV hais tias, “Kuv ntxub nej tej kev ua rooj noj rooj haus ntawd heev; kuv saib tsis taus tej ntawd li lawm. 22Thaum nej coj tej tsiaj tuaj tua hlawv ua khoom fij thiab coj tej qoobloo tuaj fij rau kuv, kuv yuav tsis txais yuav; thiab kuv yuav tsis txais tej tsiaj uas nej muab txav rog rog coj tuaj tua fij rau kuv ntawd. 23Cia li tseg, tsis txhob hu nkauj nrov nrov lawm; kuv tsis xav hnov nej tej suab nkauj nogncas nrov. 24Tiamsis cia txojkev ncaj ncees ntws ib yam li dej ntws, thiab cia txojkev tseeb ntws ib yam li tus dej ntws tsis paub nqhuab.
25“Cov Yixalayees, thaum kuv coj nej kev tau plaub caug xyoo nram tiaj suabpuam, kuv tsis tau hais kom nej muab tsiaj tuaj tua theej txhoj thiab ua khoom fij rau kuv li. 26Tiamsis nimno, vim nej tau pe tus mlom Xakus uas yog nej tus vajntxwv thiab pe lub hnubqub Kaivas uas yog nej tus vajtswv; nej yuav coj tej mlom ntawd nrog nej mus, 27thaum kuv muab nej ntiab mus nyob hauv lub tebchaws uas dhau ntawm lub nroog Damaxes mus lawm.” Tus TSWV uas muaj npe hu ua Vajtswv tus muaj Hwjchim Loj kawg nkaus hais li ntawd.