5

Tơlơi Čŏk Hia Hăng Tơlơi Iâu Mơthưr Kơ Tơlơi Kơhma̱l

1Hơmư̆ bĕ boh hiăp anai, Ơ sang anŏ Israel, tơlơi čŏk hia anai Kâo hia ƀlơ̆ng brơi kơ gih:
  2“Dra hơči̱h Israel lê̆ rơbuh laih,
   ƀu dưi tơgŭ đĭ dơ̆ng tah,
   arăng hơngah lui hĭ laih ñu amăng anih lŏn ñu pô,
   hăng ƀu hơmâo hlơi pô pơtơgŭ đĭ ñu ôh.”
3Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ:
  “Plei anŭn pơtơbiă rai sa-rơbâo čô tơhan kơtang Israel
   či dŏ glaĭ kơnơ̆ng sa-rơtuh čô đôč;
  plei anet pơtơbiă rai sa-rơtuh čô tơhan kơtang
   či dŏ glaĭ kơnơ̆ng pluh čô đôč.”
4Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ kơ sang anŏ Israel:
  “Hơduah bĕ Kâo tui anŭn ƀing gih či hơdip yơh;
  5samơ̆ anăm hơduah sem anih Bêthêl ôh
   laih anŭn anăm nao pơ anih Gilgal ôh,
  anăm rơbat nao pơ anih Beêrseba ôh;
   yuakơ ƀing mơnuih amăng anih Gilgal sĭt či jing hĭ hlŭn mơnă amăng anih pơkŏn yơh,
   laih anŭn plei prŏng Bêthêl arăng či pơtrŭn jing hĭ đôč đač.”
  6Hơduah Kâo bĕ tui anŭn ƀing gih či hơdip yơh,
   huĭdah Ñu či bluh rai găn mơ̆ng sang anŏ Yôsêp hrup hăng apui;
   apui anai či ƀơ̆ng hĭ,
   laih anŭn plei prŏng Bêthêl ƀu či hơmâo hlơi pô pơthăm hĭ ôh.
  7Ƀing gih jing pô pơplih tơlơi tơpă jing hĭ tơlơi ruă phĭ̱
   laih anŭn pơsoh hĭ tơlơi tơpă hơnơ̆ng.
  8Yahweh yơh jing Pô hrih pơjing khul pơtŭ Hơbia Tơjuh laih anŭn pơtŭ Wăng Kai,
   jing Pô pơplih hĭ tơlơi kơnăm jing hĭ mơguah
   hăng pơkơnăm hĭ hrơi jing hĭ mơmŏt,
   jing Pô iâu kơ khul ia rơsĭ
   hăng tuh tơbiă gơñu ƀơi rŏng lŏn tơnah,
   Yahweh yơh jing anăn Ñu,
  9Ñu klă̱ tơlơi răm rai ƀơi ƀing kơtang
   laih anŭn ba rai ƀơi plei kơjăp kơtang tơlơi răm rai.
  10Ƀing gih pơrơmut kơ pô pơtơpă ƀơi anih phat kơđi
   hăng djik djak kơ gơ̆ jing pô ruai kơ tơlơi tơpă.
  11Ƀing gih kơtư̆ juă ƀơi ƀing ƀun rin
   hăng klĕ mă pơdai ƀing gơ̆.
  Tui anŭn, wơ̆t tơdah ƀing gih ma̱n đĭ khul sang prŏng hăng boh pơtâo,
   samơ̆ ƀing gih ƀu či dŏ amăng khul sang anŭn ôh;
   wơ̆t tơdah ƀing gih hơmâo pla khul đang boh kơƀâo čăt hiam,
   samơ̆ ƀing gih ƀu či mơñum ia boh kơƀâo anŭn ôh.
  12Yuakơ Kâo thâo laih tơlơi soh gih lu
   laih anŭn tơlơi soh sat gih jing prŏng biă mă.
  Ƀing gih kơtư̆ juă ƀing tơpă hơnơ̆ng, hăng mă khul gơnam plŏm ƀlŏr,
   laih anŭn ƀing gih sua mă hĭ tơlơi tơpă ƀing rin amăng khul anih phat kơđi.
  13Tui anŭn yơh, hlơi pô rơgơi, ñu dŏ rơiăt amăng khul mông hrup hăng anŭn,
   yuakơ khul mông anŭn jing mông sat ƀai.
  14Hơduah tơlơi hiam bĕ, anăm sem tơlơi ƀai ôh,
   tui anŭn kăh ƀing gih dưi hơdip.
  Giŏng anŭn, Yahweh jing Ơi Adai Dưi Kơtang či dŏ hrŏm hăng ƀing gih,
   kar hăng ƀing gih hơmâo laĭ laih Ñu či dŏ hrŏm.
  15Pơrơmut bĕ kơ tơlơi sat ƀai, khăp bĕ kơ tơlơi hiam;
   pơkơjăp bĕ tơlơi tơpă amăng khul anih phat kơđi.
  Năng ai Yahweh jing Ơi Adai Dưi Kơtang či khăp pap
   ƀơi ƀing mơnuih jing tơƀe̱ng dŏ glaĭ amăng sang anŏ Yôsêp yơh.
16Yuakơ abih tơlơi soh gih ngă anŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang, Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang laĭ:
  “Či hơmâo tơlơi pơkrao amăng abih bang khul akiăng jơlan;
   laih anŭn khul tơlơi ur hia kơ tơlơi tơnap tap amăng rĭm kwar plei.
  Gơñu či iâu rai ƀing ngă hơma kiăng kơ čŏk hia
   laih anŭn ƀing thâo rơngot hơning kiăng kơ pơkrao,
  17laih anŭn či hơmâo tơlơi pơkrao amăng abih bang khul đang boh kơƀâo,
   yuakơ Kâo či găn nao pơrai tŏng krah ƀing gih,”
   anŭn yơh jing tơlơi Yahweh laĭ.

Hrơi Yahweh

  18Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih jing ƀing čang rơmang
   kơ hrơi Yahweh!
  Yua hơget ƀing gih čang rơmang kơ hrơi Yahweh lĕ?
   Hrơi anŭn či jing hĭ kơnăm mơmŏt, ƀu djơ̆ bơngač ôh.
  19Hrơi anŭn či hrup hăng sa čô mơnuih đuaĭ kơdŏp mơ̆ng sa drơi rơmung dŭl
   samơ̆ bưp sa drơi tơgâo,
   ƀôdah đuaĭ mŭt amăng sang laih anŭn ăh tơngan ñu ƀơi pơnăng,
   laih anŭn hơmâo sa drơi ala čŏh hĭ ñu.
  20Ƀu djơ̆ ôh hă hrơi Yahweh či kơnăm mơmŏt, ƀu bơngač ôh, tơlơi jŭ̱ hrup gŏ drŏng, ƀu hơmâo sa suai tơlơi bơngač ôh?
  21“Kâo pơrơmut, Kâo djik djak kơ khul tơlơi phet gih;
   Kâo ƀu thâo mơak hăng khul tơlơi pơjơnum ƀing gih ôh.
  22Wơ̆t tơdah gih ba rai kơ Kâo khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn khul gơnam pơyơr pơdai,
   Kâo ƀu či tŭ mă khul gơnam anŭn ôh.
  Wơ̆t tơdah ƀing gih ba rai khul gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir hiam hloh,
   Kâo ăt ƀu či pơmĭn ƀlơ̆ng nao kơ khul gơnam pơyơr anŭn mơ̆n.
  23Ba đuaĭ ataih bĕ dơnai khul tơlơi adoh gih!
   Kâo ƀu či hơmư̆ ôh tơlơi ayŭ mơ̆ng khul go̱ng trưng gih.
  24Samơ̆ brơi bĕ tơlơi tơpă rô nao hrup hăng ia krong,
   tơlơi tơpă hơnơ̆ng hrup hăng hơnŏh ia ƀu thâo thu hĭ ôh!

  25“Ơ sang anŏ Israel, ƀing gih ba rai kơ Kâo khul gơnam ngă yang
   laih anŭn khul gơnam pơyơr pă̱pluh thŭn amăng tơdron ha̱r laih hă?
  26Samơ̆ ƀing gih hơmâo pŭ̱ đĭ anih kơkuh kơ khul rup Sakkut jing pơtao yang gih, laih anŭn Kaiwan jing yang pơtŭ gih,
   jing gơnam ƀing gih pơkra laih kơ gih pô.
  27Tui anŭn, Kâo či pơjing hĭ ƀing gih jing hlŭn mơnă pơ gah adih kơ plei prŏng Damaskus.”
 Yahweh laĭ laih, anăn Ñu jing Ơi Adai Dưi Kơtang.