7

Kooj txig thiab hluavtaws thiab lub qe hlau ntsuas qhov ntseg

1Vajtswv Yawmsaub qhia tshwm rau kuv pom li no. Nws tsim tej kooj txig rau thaum phaum qoob tom qab hlav tuaj, yog tom qab phaum qoob uas hlais pub rau vajntxwv lawm. 2Thaum kooj txig noj tej nroj tsuag hauv lub tebchaws tag lawm, kuv txawm hais tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, thov koj zam txim lauj! Yakhauj yuav ua li cas ua neej nyob? Nws tseem me me xwb.” 3Zaj no Yawmsaub hloov dua siab. Yawmsaub hais tias, “Yuav tsis muaj raws li no.”
4Thiab Vajtswv Yawmsaub qhia tshwm rau kuv pom li no. Vajtswv Yawmsaub hu hluavtaws los txiav txim, mas hluavtaws kub kiag hiavtxwv loj thiab lub tebchaws huvsi. 5Kuv thiaj hais tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, thov tswj cia. Yakhauj yuav ua li cas ua neej nyob? Nws tseem me me xwb.” 6Zaj no Yawmsaub kuj hloov dua siab. Yawmsaub hais tias, “Yuav tsis muaj raws li no.”
7Thiab nws qhia tshwm rau kuv pom li no. Yawmsaub sawv ntsug ntawm phab ntsa uas siv lub qe hlau ntsuas qhov ntseg, nws tuav rawv lub qe hlau hauv nws txhais tes. 8Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Amau 'e, koj pom dabtsi?” Kuv teb tias, “Pom lub qe hlau ntsuas.” Yawmsaub hais tias, “Saib maj, kuv tabtom muab lub qe hlau ntsuas hauv nruab nrab kuv haiv neeg Yixayee, kuv yuav tsis zam lawv dua li lawm.
  9“Yiha tej chaw siab teev dab
   yuav raug muab ua puam tsuaj
  thiab Yixayee tej chaw pe hawm
   yuav raug muab tso tseg piam tag,
  thiab kuv yuav xuas ntaj sawv tsees
   tawm tsam Yelaunpau‑as caj ces.”

Amau thiab Amaxiya

10Amaxiya uas ua pov thawj hauv Npe‑ee xa xov mus rau Yixayee tus vajntxwv Yelaunpau‑as hais tias, “Amau ntaus tswvyim fav xeeb rau koj hauv ib tsoom Yixayee. Lub tebchaws ris tsis taus nws tej lus huvsi. 11Rau qhov Amau hais tias, ‘Yelaunpau‑as yuav tuag hniav ntaj, thiab cov Yixayee yuav poob tebchaws mus deb.’ ”
12Thiab Amaxiya hais rau Amau tias, “Koj uas hais pom tom hauv ntej, cia li mus, cia li khiav rov mus rau hauv Yuda tebchaws. Noj tej mov qhov ntawd thiab cev Vajtswv lus rau qhov ntawd nawj. 13Tsis txhob tuaj cev Vajtswv lus ntawm Npe‑ee dua li, rau qhov lub chaw no yog lub chaw uas vajntxwv pe hawm, thiab yog lub tebchaws li tuam tsev.”
14Amau txawm teb Amaxiya tias, “Kuv tsis yog ib tug xibhwb cev Vajtswv lus lossis xibhwb cev lus li tub, kuv yog neeg yug tsiaj txhu thiab neeg tu txiv cev. 15Yawmsaub coj kuv tawm hauv qhov uas yug yaj yug tshis tuaj, thiab Yawmsaub hais rau kuv tias, ‘Mus maj, cia li cev lus rau kuv haiv neeg Yixayee.’
  16“Nimno koj cia li mloog Yawmsaub tej lus.
   Koj hais tias, ‘Tsis txhob cev Vajtswv li lus
   tawm tsam cov Yixayee,
  thiab tsis txhob qhuab qhia
   tawm tsam Yiha caj ces.’
  17Vim li no Yawmsaub thiaj hais li no tias,
   ‘Koj pojniam yuav ua poj muag cev
   rau hauv lub nroog,
  koj tej tub tej ntxhais
   yuav tuag tag rau hniav ntaj,
   koj tej teb yuav raug muab ntsuas faib.
  Koj tus kheej yuav tuag rau hauv
   lub tebchaws uas qias tsis huv,
  thiab cov Yixayee yeej yuav poob tebchaws
   mus deb ntawm lawv lub tebchaws.’ ”