7

Khul Kơtop, Apui Laih Anŭn Hrĕ Hơnơ̆ng Pơkă

1Anai jing tơlơi Yahweh Ơi Adai pơrơđah kơ kâo: Anai nê, Ñu hlak prap pre khul kơtop hlăt tơdơi kơ tơlơi črăn pha brơi hơdrăng krô pơtao hơmâo yuă hĭ laih, laih anŭn pơdai hlak čơdơ̆ng čăt đĭ dơ̆ng. 2Tơdang khul kơtop hơmâo ƀơ̆ng giŏng hĭ abih laih pơdai, añăm tăm amăng anih lŏn anŭn, kâo iâu kraih, “Ơ Yahweh Ơi Adai hơi, pap brơi đa, kâo kwưh kơ Ih!
 “Hiư̆m Yakôb dưi hơdip lĕ?
 “Ñu jing anet biă mă!”
3Tui anŭn, Yahweh pơplih hĭ tơlơi pơmĭn Ñu hăng laĭ, “Tơlơi anai ƀu či truh ôh.”
4Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơrơđah kơ kâo: Anai nê, Yahweh Ơi Adai hlak iâu rai tơlơi phat kơđi hăng apui; apui anŭn pơthu hĭ anih rơsĭ dơlăm laih anŭn ƀơ̆ng hĭ anih lŏn anŭn. 5Giŏng anŭn, kâo iâu đĭ, “Ơ Yahweh Ơi Adai ăh, kâo kwưh kơ Ih, pơdơi hĭ bĕ!
 “Hiư̆m Yakôb dưi hơdip lĕ?
 “Ñu jing anet aneo biă mă!”
6Tui anŭn, Yahweh pơplih hĭ tơlơi pơmĭn Ñu hăng laĭ, “Tơlơi anai ăt ƀu či truh ôh.”
7Anai yơh jing tơlơi Ñu pơdah kơ kâo: Anai nê, Yahweh hlak dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi sa boh pơnăng arăng hơmâo ma̱n đĭ hăng tơlơi hơnơ̆ng pơkă, laih anŭn hơmâo sa ară hrĕ hơnơ̆ng pơkă amăng tơngan Ñu. 8Laih anŭn Yahweh tơña kơ kâo, “Ơ Amôs, hơget tơlơi ih ƀuh lĕ?” Laih anŭn kâo laĭ glaĭ, “Sa ară hrĕ hơnơ̆ng pơkă.”
 Giŏng anŭn, Yahweh laĭ, “Lăng bĕ, Kâo hlak pioh sa boh hrĕ hơnơ̆ng pơkă kiăng kơ pơkă ƀơi tŏng krah ană plei Kâo Israel;
 “Kâo ƀu či pap brơi kơ gơñu dơ̆ng tah.
  9“Khul anih glông Isa̱k či răm rai hĭ,
   laih anŭn khul sang yang Israel či glưh pơčah hĭ;
   Kâo či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng sang anŏ Yarobam hăng đao Kâo yơh.”

Amôs Laih Anŭn Amazyah

10Giŏng anŭn, Amazyah jing khua ngă yang Bêthêl mơit rai sa tơlơi pơthâo kơ Yarobam, jing pơtao ƀing Israel tui anai, “Amôs hlak ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih tŏng krah ƀing Israel. Ană plei amăng anih lŏn anai či hơmư̆ tui abih khul boh hiăp ñu. 11Yuakơ anai yơh jing tơlơi Amôs laĭ:
  “ ‘Yarobam či djai hăng đao,
   laih anŭn sĭt Israel či jing hĭ hlŭn mơnă,
   či dŏ ataih mơ̆ng anih lŏn gơñu pô yơh.’ ”
12Giŏng anŭn, Amazyah pơhiăp hăng Amôs, “Tơbiă mơ̆ng anai bĕ pô pơala ăh! Glaĭ bĕ pơ anih lŏn Yudah. Mă bruă bĕ kơ gơnam ƀơ̆ng ih pơ anŭn laih anŭn mă bruă laĭ lui hlâo ih pơ anŭn. 13Anăm laĭ lui hlâo dơ̆ng tah ƀơi Bêthêl anai, yuakơ anai jing sang yang pơtao laih anŭn ăt jing sang yang kơ lŏn čar anai mơ̆n.”
14Amôs laĭ glaĭ kơ Amazyah, “Hlâo adih kâo ƀu djơ̆ sa čô pô pơala ôh kŏn djơ̆ ană đah rơkơi pô pơala lơi, samơ̆ kâo jing sa čô pô wai triu, laih anŭn kâo ăt răk wai khul kơyâo hra mơ̆n. 15Samơ̆ ră anai Yahweh mă pơđuaĭ hĭ laih kâo mơ̆ng tơlơi kâo răk wai hăng laĭ kơ kâo, ‘Nao bĕ, laĭ lui hlâo kơ ƀing ană plei Kâo Israel.’
16“Bơ kơ ră anai, hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh. Ih laĭ,
  “ ‘Anăm laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel ôh,
   laih anŭn pơdơi bĕ kơ tơlơi pơtô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng sang anŏ Isa̱k.’
17“Tui anŭn yơh, anai jing tơlơi Yahweh laĭ:
  “ ‘Bơnai ih či jing sa čô rĭh răm amăng plei,
   laih anŭn ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi ih či djai hăng đao gưm,
   anih lŏn ih arăng či pơkă hăng pơpha hĭ,
   laih anŭn ih pô či djai amăng lŏn čar jing anih ƀu thâo krăn Ơi Adai.
  Laih anŭn sĭt Israel či nao amăng tơlơi hlŭn mơnă,
   ataih mơ̆ng anih lŏn gơñu pô.’ ”