7

Khải Tượng Thứ Nhất

1CHÚA cho tôi thấy điều này. Ngài đang nắn nên những đàn châu chấu ngay khi hoa mầu mới nẩy mầm. Đây là hoa mầu gieo sau khi gặt xong phần thổ sản của nhà vua. 2Sau khi châu chấu đã ăn sạch các loài cây cỏ trên đất, tôi kêu lên: “Lạy CHÚA, xin CHÚA tha thứ. Làm thể nào Gia-cốp sống nổi? Nó nhỏ yếu quá!” 3CHÚA liền đổi ý. CHÚA phán: “Điều này sẽ không xảy ra.”

Khải Tượng Thứ Nhì

4CHÚA cho tôi thấy điều này. CHÚA kêu gọi xét xử và đoán phạt bằng lửa. Lửa đốt cạn vực thẳm mênh mông và đang thiêu đốt đồng ruộng. 5Tôi kêu lên: “Lạy CHÚA, Chúa của con, xin Chúa dừng tay. Làm thể nào Gia-cốp sống nổi? Nó nhỏ yếu quá!” 6CHÚA liền đổi ý. CHÚA phán: “Điều này cũng sẽ không xảy ra nữa.”

Khải Tượng Thứ Ba

7Ngài cho tôi thấy điều này. Chúa tôi đứng cạnh bức tường thẳng đứng, tay cầm dây chì. 8CHÚA hỏi tôi: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một dây chì.” Chúa tôi phán: “Này, Ta đặt một dây chì giữa dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên. Ta không thể bỏ qua được nữa.
  9Các bàn thờ trên các nơi cao của Y-sác sẽ điêu tàn,
   Các miếu thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ hoang vu,
   Và Ta sẽ cầm gươm dấy lên nghịch lại nhà Giê-rô-bô-am.”

A-ma-xia Và A-mốt

10Thầy tế lễ A-ma-xia ở Bê-tên sai người báo cáo lên Giê-rô-bô-am, vua Y-sơ-ra-ên: “Tiên tri A-mốt âm mưu phản nghịch bệ hạ ngay giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên. Đất nước này không thể chứa nổi tất cả những lời ông ta nói. 11A-mốt nói thế này:
  Vua Giê-rô-bô-am sẽ chết vì lưỡi gươm,
   Dân Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị đày
   Xa khỏi quê hương.”
12A-ma-xia nói với A-mốt: “Xin nhà tiên kiến mau rời khỏi đây. Tôi xin ông trở về xứ Giu-đa, sinh sống tại đó, và nói tiên tri tại đó. 13Xin ông đừng nói tiên tri tại Bê-tên nữa, vì đây là đền thờ nơi vua thờ phượng, và cũng là đền thờ quốc gia nữa.” 14A-mốt đáp lời A-ma-xia: “Tôi vốn không phải là tiên tri, cũng không phải là môn đồ của các nhà tiên tri. Tôi vốn là người chăm nuôi bò cừu và chăm quả sung. 15Nhưng CHÚA đã bắt tôi ra khỏi việc chăn bầy. CHÚA bảo tôi: ‘Con hãy đi nói tiên tri cho dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên.’ 16Và giờ đây, hãy nghe lời CHÚA.” Ông có bảo tôi:
  “Chớ nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên,
   Cũng đừng rao giảng cho dòng dõi nhà Y-sác.”
17Cho nên, đây là lời CHÚA phán:
  “Vợ ngươi sẽ hành nghề mãi dâm ngay trong thành,
   Con trai con gái ngươi sẽ ngã dưới lưỡi gươm,
  Người ta sẽ dùng dây đo chia đất ruộng ngươi,
   Còn ngươi, ngươi sẽ chết nơi đất khách quê người.
  Và dân Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị đày
   Xa khỏi quê hương.”