8

Nau Tâm Saơ Rơh Puăn Bĭ Play Yan Ta Vai

1Aơ jêng nau Kôranh Brah Yêhôva tâm mpơl ma gâp, lah: "Aơ, geh du bĭ play yan ta vai.
2Rnôk nây Păng lah pôaơ: "Hơi Y-Amôt, moh may saơ?" Gâp lah,
 "Du bĭ play yan ta vai.
 "Jêh ri Yêhôva lah ma gâp, "Nau dăch lôch tât jêh ma ƀon lan gâp Israel; gâp mâu mra nhhuach ma khân păng ôh.
3Tâm nar nây nau mprơ tâm ngih brah mra jêng nau nhĭm nhhiăng, "Kôranh Brah Yêhôva lah. "Săk jăn khĭt mra jêng âk, lam ntŭk bu mra mbăr khân păng ma nau klăk klêm."

Nau Ƀư Rai Phung Israel Dăch Jêh

4Iăt hom nau aơ, khân may jêng phung bunuyh jot plên phung ndĭt trơi, jêh ri nkhĭt phung o ach, lah,
5"Ndah nâm jŏ khay mhe mra lôch, gay ma he dơi tăch lơi ba? Jêh ri ndah nâm jŏ lôch nar Sabat, gay ăn he dơi tăch rgâl ba răch (ba ƀlê)? gay ăn he dơi hŭch êphah jêh ri ntop jâk Sêkel, jêh ri ndơm ma njing bu veh mâu di ôh;
6gay ma he dơi rvăt phung o ach tâm rgâl ma prăk, jêh ri rgâl bunuyh ndĭt trơi sŏk du gŭ ntâu jot, jêh ri tăch ba răch nsiăp?"
7Yêhôva sơm săk jêh sŏk nau chrêk rmah bơh Y-Yakôp, "N'hêl nanê̆ gâp mâu mra chuêl ôh du ntil kan khân may ƀư.
8Mâu hĕ di bri neh bu tŭn jot yor nau nây, jêh ri ăp nơm gŭ ta nây mra nhĭm nhiăng?
 Lĕ lam bri mra hao ler lip nâm bu dak krong toyh, mra trâm tô̆p rdjŭm nâm bu dak Krong Êjipt nây lĕ.
9Kôranh Brah Yêhôva lah:
 "Tâm nar nây gâp mra ăn măt nar tô̆p dôl nar nklang bôk jêh ri ăn ngo neh ntu dôl nôk nar.
10Gâp mra rlơ̆ nar năng khân may jêng nar klân rvê, jêh ri lĕ nau mprơ khân may jêng nau nhhiăng nhĭm. Gâp mra vân ƀau ta bŭt lĕ rngôch, jêh ri ƀư ăn bôk plưn da dê.  Gâp mra ƀư nau nây jêng nâm bu nau klân rvê ma du huê kon buklâu bu geh kanŏng du huê, jêh ri nau nglĕ dŭt păng nâm bu du nar rngot ngăn ngên. 11Kôranh Brah Yêhôva lah:  "Aơ yơh, nar mra tât." Tơlah gâp njuăl nau sa sât ji ngot tâm bri neh, mâu di ôh nau ji ngot mâu geh piăng let sa, mâu lĕ di ji hir ma dak nhêt, ƀiălah nau ât ji ngot iăt nau Yêhôva ngơi. 12Rnôk nây khân păng mra hăn vât vâng ntơm bơh dak mƀŭt aơ tât dak mƀŭt êng, ntơm mpeh bơh dor tât mpeh bơh lơ; nchuăt ta aơ ta ri gay ŭch joi nau. Yêhôva ngơi, ƀiălah khân păng mâu mra saơ ôh. 13Tâm nar nây, "phung du druh tang tat ueh jêh ri phung bu klâu ndăm mra khĭt huăr yor ji hir. 14Lĕ rngôch phung sơm săk ma brah Asima n'gor Samari, jêh ri lah, 'Tĭng nâm brah may gŭ rêh, Hơi Dan,  'jêh ri 'Tĭng nâm brah ƀon Bêr-Sêba gŭ rê H'khân păng mra chalôt jêh ri mâu mra dâk đŏng ôh."