8

Lub tawb txwv ntoo ntuj qhua

1Vaajtswv Yawmsaub qha tshwm rua kuv pum le nuav. Muaj ib lub tawb txwv ntoo ntuj qhua. 2Nwg has rua kuv tas, “Amau 'e, koj pum daabtsw?” Kuv teb tas, “Pum ib lub tawb txwv ntoo ntuj qhua.” Mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Nub kawg lug txug kuv haiv tuabneeg Yixayee lawm. Kuv yuav tsw zaam puab dua le lawm.”
  3Vaajtswv Yawmsaub has tas,
  “Nub ntawd lub suab nkauj huv lub tuam tsev
   yuav ntxeev ua lub suab quaj nyav.
  Yuav muaj cev tuag ntau kawg le,
   muab pov tseg hab ntsag tu rua txhua qhov.”
  4Mej cov kws tsuj yuam cov tuabneeg txom nyem,
   hab rhuav tshem cov pluag huv lub tebchaws,
   ca le noog tej lug nuav.
  5Mej has tas, “Thaus twg le dhau lub hli xab
   peb txhad tau muag peb tej qoob?
  Thaus twg le dhau nub Xanpatau
   peb txhad tau muab peb tej mog muag?
  Peb txhad tau muab lub efa ua kuas miv,
   hab muab lub sekhee ua kuas luj,
  hab muab raab teev tsw hum txaj
   lug ntxo luas,
  6hab muab nyaj yuav tau tej tuabneeg pluag,
   hab muab ib nkawm khau ntuag
  yuav tau cov kws txom nyem,
   hab muag tej npluag mog.”

  7Yawmsaub tuav Yakhauj lub meej mom
   cog lug twv has tas,
  “Tej kws puab ua kuv yeej yuav tsw nov qaab
   ib yaam daabtsw hlo le moog ib txhws.
  8Lub tebchaws yuav tsw tseeg quas nkawg
   rua zaaj nuav lov?
  Txhua tug kws nyob huv lub tebchaws nuav
   yuav tsw quaj ntsuag lov?
  Lub tebhcaws yuav phwj tuaj yaam le tug dej Nai,
   yuav ndaas moog ndaas lug hab rov nqeg
   ib yaam le tug dej Nai huv Iyi tebchaws.”

  9Vaajtswv Yawmsaub has tas,
  “Nub ntawd kuv yuav ua rua lub nub poob
   thaus taav su,
  hab ua rua lub nplajteb tsaus ntuj
   thaus nruab nub quas lug.
  10Kuv yuav muab qhov kws mej paam noj paam haus
   ntxeev ua kev quaj lwj sab ntsuav,
  hab muab mej tej suab nkauj huvsw
   ntxeev ua lub suab quaj ntsuag.
  Kuv yuav muab khaub seev tsaaj
   rua suavdawg sa ntawm duav,
  hab ua rua txhua lub taubhau do hau cuas.
  Kuv yuav ua kuas quaj ntsuag
   ib yaam le quaj ntsuag tuab tug tub kws tuag lawd,
  hab lub swjhawm kawg yuav zoo yaam le
   nub kws ab sab kawg.”

  11Vaajtswv Yawmsaub has tas,
   “Saib nawj, lub caij lub nyoog saamswm lug,
  mas kuv yuav tso kev tshaib kev nqhes lug
   rua huv lub tebchaws nuav,
  tassws tsw yog tshaib nqhes mov noj lossws dej haus,
   yog tshaib nqhes Yawmsaub tej lug.
  12Puab yuav moog moog lug lug
   saab havtxwv nuav moog txug saab havtxwv tim u,
   hab saab peg moog txug saab nub tuaj.
  Puab dha moog dha lug nrhav Yawmsaub tej lug
   tassws puab nrhav tsw tau.
  13Nub ntawd tej hluas nkauj zoo nkauj hab tej tub hluas
   yuav tsaus muag qaug vem yog nqhes dej.
  14Cov kws tuav daab Asima huv Xamali lub npe twv
   hab has tas,
  ‘Ntaaj 'e, koj tug daab muaj txujsa nyob pum,’
   hab has tas,
  ‘Tug daab ntawm Npe‑awsenpa muaj txujsa nyob pum,’
   puab cov ntawd yuav qaug taag,
   yuav tsw sawv lug dua le lawm.”