8

Lub tawb txiv ntoo ntuj qhua

1Vajtswv Yawmsaub qhia tshwm rau kuv pom li no. Muaj ib lub tawb txiv ntoo ntuj qhua. 2Nws hais rau kuv tias, “Amau 'e, koj pom dabtsi?” Kuv teb tias, “Pom ib lub tawb txiv ntoo ntuj qhua.” Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Hnub kawg los txog kuv haiv neeg Yixayee lawm. Kuv yuav tsis zam lawv dua li lawm.”
  3Vajtswv Yawmsaub hais tias, “Hnub ntawd
   lub suab nkauj hauv lub tuam tsev
   yuav ntxeev ua lub suab quaj nyiav.
  Yuav muaj cev tuag ntau kawg li,
   muab pov tseg thiab ntsiag to rau txhua qhov.”
  4Nej cov uas tsuj yuam cov neeg txom nyem,
   thiab rhuav tshem cov pluag
   hauv lub tebchaws, cia li mloog tej lus no.
  5Nej hais tias, “Thaum twg li dhau lub hli xiab
   peb thiaj tau muag peb tej qoob?
  Thaum twg li dhau hnub Xanpatau
   peb thiaj tau muab peb tej mog muag?
  Peb thiaj tau muab lub efa ua kom me,
   thiab muab lub sekhee ua kom loj,
   thiab muab rab teev tsis hum txiaj los ntxo luag,
  6thiab muab nyiaj yuav tau tej neeg pluag,
   thiab muab ib nkawg khau ntuag
  yuav tau cov uas txom nyem,
   thiab muag tej npluag mog.”

  7Yawmsaub tuav Yakhauj lub meej mom
   cog lus twv hais tias, “Tej uas lawv ua
  kuv yeej yuav nco ntsoov
   txhua yam huvsi mus ib txhis.
  8Lub tebchaws yuav tsis ntseeg nkaws
   rau zaj no lov?
  Txhua tus uas nyob hauv lub tebchaws no
   yuav tsis quaj ntsuag lov?
  Lub tebhcaws yuav phwj tuaj
   yam li tus dej Nai,
  yuav ntas mus ntas los thiab rov nqeg
   ib yam li tus dej Nai hauv Iyi tebchaws.”

  9Vajtswv Yawmsaub hais tias, “Hnub ntawd
   kuv yuav ua rau lub hnub poob thaum tav su,
  thiab ua rau lub ntiajteb tsaus ntuj
   thaum nruab hnub nrig.
  10Kuv yuav muab qhov uas
   nej pam noj pam haus
   ntxeev ua kev quaj lwj siab ntsuav,
  thiab muab nej tej suab nkauj huvsi
   ntxeev ua lub suab quaj ntsuag.
  Kuv yuav muab khaub seev tsaj
   rau sawvdaws sia ntawm duav,
   thiab ua rau txhua lub taubhau do hau cuas.
  Kuv yuav ua kom quaj ntsuag
   ib yam li quaj ntsuag tib tug tub uas tuag lawd,
  thiab lub sijhawm kawg yuav zoo yam li
   hnub uas lwj siab kawg.”

  11Vajtswv Yawmsaub hais tias,
   “Saib nawj, lub caij lub nyoog tabtom los,
  mas kuv yuav tso kev tshaib kev nqhis
   los rau hauv lub tebchaws no,
  tiamsis tsis yog tshaib nqhis
   mov noj lossis dej haus,
   yog tshaib nqhis Yawmsaub tej lus.
  12Lawv yuav mus mus los los
   sab hiavtxwv no mus txog sab hiavtxwv tim ub,
   thiab sab ped mus txog sab hnub tuaj.
  Lawv dhia mus dhia los nrhiav
   Yawmsaub tej lus tiamsis lawv nrhiav tsis tau.
  13Hnub ntawd tej hluas nkauj zoo nkauj
   thiab tej tub hluas
   yuav tsaus muag ntog vim yog nqhis dej.
  14Cov uas tuav dab Asima hauv Xamali
   lub npe twv thiab hais tias,
   ‘Daj 'e, koj tus dab muaj txojsia nyob pom,’
  thiab hais tias, ‘Tus dab ntawm
   Npe‑awsenpa muaj txojsia nyob pom,’
  lawv cov ntawd yuav ntog tag,
   yuav tsis sawv los dua li lawm.”