8

Zaj Yogtoog Pom Ib Tawb Txiv

1Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam rov ua rau kuv pom dua ib zaj yogtoog. Kuv pom ib tawb txiv ntoo. 2Tus TSWV nug kuv hais tias, “Amaus, koj pom dabtsi?”
 Kuv teb hais tias, “Kuv pom ib tawb txiv ntoo.”
 Tug TSWV hais rau kuv hais tias, “Lub sijhawm kawg twb los txog kuv haivneeg Yixalayees lawm. Kuv yuav tsis hloov siab ib zaug ntxiv li lawm, kuv yuav rau txim rau lawv xwb.
3Thaum txog hnub ntawd tej suab hu nkauj hauv vajntxwv lub loog yuav hloov ua suab quaj suab nyiav. Yuav muaj neeg tuag nyob txhua qhov. Luag yuav coj lawv mus povtseg ntsiag to.”

Cov Yixalayees Raug Kev Puastsuaj

4Nej cov uas caij tsuj cov neeg txomnyem thiab tuav hauv ua kom cov neeg pluag uas nyob hauv lub tebchaws puastsuaj, nej cia li mloog. 5Nej xav twjywm hauv siab hais tias, “Peb laj tos hnub dawbhuv dhau kawg li peb yuav rawm muag peb tej qoobloo. Thaum twg hnub Xanpataus mam li dhau, kom peb thiaj tau muag peb tej qoobloo? Ces peb muab muag kom kim kim, txob txwm luj kom tsis puv thiab kho peb tej teev los luj ntxo cov neeg uas tuaj yuav peb tej qoob. 6Peb muab peb tej nplej uas tsis puv muag ua nqi kim kim. Peb mus nrhiav yuav tus neeg pluag uas tshuav luag nqi los ua qhev; txawm yog ib nkawm khau khiab xwb los nws twb them tsis taus luag.”
7Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv tau coglus hais tias, “Kuv yuav cim ntsoov tej kev phem uas lawv ua ntawd cia. 8Yog li ntawd, av yuav qeeg, thiab lub tebchaws yuav co ua zog koog; lub tebchaws yuav huam thiab nphau nphwv ib yam li tus Dej Niles. Ces txhua tus neeg uas nyob hauv lub tebchaws yuav quaj ntsuag. 9Thaum txog lub sijhawm ntawd kuv yuav ua kom lub hnub poob thaum tavsu, thiab thaum nruab hnub lub ntiajteb yuav tsaus nti. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd. 10Kuv yuav muab nej tej rooj noj rooj haus hloov mus ua ntees ploj ntees tuag thiab muab tej nkauj uas nej hu ua kev zoo siab hloov mus ua suab quaj suab nyiav. Kuv yuav ua kom nej muab nej tej plaubhau chais thiab muab ntaubtsaj los hnav, thiab nej yuav zoo ib yam li tej niamtxiv uas quaj nyiav nkawd ib tug tub uas tuag lawm. Hnub ntawd yuav yog hnub kawg uas lwj siab tshaj plaws.
11“Thaum txog lub sijhawm ntawd kuv yuav tso kev tshaib nqhis los rau lub tebchaws. Tej neeg yuav tshaib nqhis heev, tiamsis tsis yog tshaib mov; lawv yuav nqhis heev tiamsis tsis yog nqhis dej. Lawv yuav tshaib thiab nqhis tus TSWV tej lus. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd. 12Tej neeg yuav taug kev ntawm Hiavtxwv Tuag mus txog rau tom Hiavtxwv Meditelanes thiab ncig sab qaumteb mus txog rau sab hnubtuaj. Lawv yuav nrhiav tus TSWV txojlus rau txhua qhov chaw, tiamsis lawv yuav nrhiav tsis tau li. 13Hnub ntawd tej tub hluas thiab ntxhais hluas uas muaj zog khov kho los yuav qaug zog heev vim txojkev tshaib nqhis. 14Cov neeg uas twv ntxhias tej mlom hauv lub nroog Xamalis hais tias, ‘Muaj cov Das tus vajtswv’ lossis ‘Muaj cov Npesenpas tus vajtswv’, cov neeg ntawd yuav ntog tas thiab tsis sawv rov los ib zaug li lawm.”