8

Sa Bai Boh Čroh

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh Glông Hloh pơdah kơ kâo: Sa bai boh čroh hơnui. 2Laih anŭn Ñu tơña, “Ơ Amôs, hơget tơlơi ih ƀuh lĕ?” Kâo laĭ glaĭ, “Sa bai boh čroh bơyan hơnui.”
 Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ kâo,
 “Tơlơi hơnăl tuč hơmâo rai laih ƀơi ană plei Kâo Israel;
 “Kâo ƀu či pap brơi kơ gơñu dơ̆ng tah.”
3Yahweh Ơi Adai laĭ dơ̆ng,
 “Amăng hrơi anŭn, khul tơlơi adoh amăng sang yang či pơplih jing hĭ tơlơi pơkrao;
 “khul atâo djai či bă amăng djŏp anih!
 “Dŏ rơiăt bĕ!”
  4Hơmư̆ tơlơi anai bĕ, Ơ ƀing gih jing ƀing kơtư̆ juă ƀing kơƀah hơi
   laih anŭn kiăng kơ pơrai hĭ ƀing ƀun rin amăng anih lŏn anai,
5laih anŭn ƀing gih laĭ tui anai,
  “Hơbĭn hrơi phet Blan Phrâo či rơgao hĭ, tui anŭn ƀing ta či dưi sĭ pơdai,
   laih anŭn hrơi Saƀat či abih hĭ
   tui anŭn ƀing ta dưi ba pơdai kơtor pơ sang sĭ mơnia lĕ,
  giŏng anŭn ƀing ta dưi sĭ ƀu djơ̆ hơnơ̆ng,
   yua tơlơi pơkă ƀu djơ̆
   laih anŭn plŏm ƀlŏr hăng gai pơkă ƀu tơpă ôh hăng ƀing blơi;
  6tui anŭn ƀing ta blơi mă mơnuih rin hăng amrăk
   laih anŭn mơnuih kơƀah hăng sa pe̱r tơkhŏ sanđal,
   sĭ hĭ kơ arăng pơdai kơtor lŭk hăng ƀruih lŏn lĕ?”
7Yahweh hơmâo ƀuăn laih hăng Ñu pô jing Pô Yakôb pơư pơang tui anai, “Kâo ƀu či wơr bĭt hĭ ôh hơget tơlơi gơñu hơmâo ngă laih.
  8“Ƀu djơ̆ ôh hă anih lŏn anai pơpư̆ pơgơi yuakơ tơlơi anai,
   laih anŭn abih bang ƀing hơdip amăng anŭn či rơngot hơning,
   laih anŭn abih bang anih lŏn či tơgŭ đĭ hrup hăng krong Nil,
   hăng blŭk đĭ giŏng anŭn kơdram trŭn dơ̆ng,
   hrup hăng krong Nil amăng čar Êjip?”
9Yahweh Ơi Adai pơhiăp,
  “Amăng hrơi anŭn, Kâo či ngă brơi kơ yang hrơi lê̆ ƀơi hrơi dơ̆ng
   laih anŭn pơmŏt hĭ lŏn tơnah tơdang amăng tơhrơi.
  10Kâo či pơplih hĭ khul tơlơi phet gih jing hĭ tơlơi rơngot hơning,
   laih anŭn abih bang tơlơi adoh bơni gih jing hĭ tơlơi čŏk hia.
  Kâo či ngă brơi kơ ƀing gih buh ao tâo
   laih anŭn kuăh hĭ akŏ gih;
  Kâo či ngă kơ tơlơi anai hrup hăng tơlơi arăng rơngot hơning kơ sa čô ană đah rơkơi kơnơ̆ng sa čô,
   laih anŭn hơnăl tuč hrup hăng sa hrơi ruă phĭ̱ biă mă.”

  11Yahweh Ơi Adai laĭ, “Khul hrơi anŭn hlak rai,
   tơdang Kâo či brơi rai sa tơlơi ư̆ rơpa amăng abih anih lŏn anai,
   ƀu djơ̆ tơlơi ư̆ rơpa kơ gơnam ƀơ̆ng ƀôdah gơnam mơñum ôh,
   samơ̆ tơlơi ư̆ rơpa kơ tơlơi hơmư̆ boh hiăp Yahweh.
  12Ƀing mơnuih či pơƀut nao mơ̆ng ia rơsĭ anai nao pơ ia rơsĭ adih
   laih anŭn rơbat hyu mơ̆ng gah dư̱r nao pơ gah ngŏ̱;
   hơduah sem boh hiăp Yahweh,
   samơ̆ gơñu hơduah ƀu či ƀuh ôh.

  13“Amăng hrơi anŭn ƀing đah kơmơi hlak ai hơči̱h
   laih anŭn ƀing đah rơkơi hlak ai kơtang
   či tơdu rơmơ̆n yuakơ mơhao ia.
  14Hlơi pô hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng rup trah ƀing Samaria,
   laih anŭn laĭ, ‘Ơ Dan, ƀuăn rơ̆ng sĭt nik kar hăng yang rơba̱ng ih hơdip,’
   ƀôdah, ‘Ƀuăn rơ̆ng sĭt nik kar hăng yang rơba̱ng Beêrseba hơdip’
   gơñu či rơbuh hĭ yơh,
   laih anŭn ƀu či dưi tơgŭ đĭ dơ̆ng tah.”