9

Ít-ra-en sẽ bị tiêu diệt

1Tôi thấy CHÚA đứng cạnh bàn thờ. Ngài nói:
  “Hãy đập bể đầu của các trụ
   để cho ngạch cửa phải rúng động.
  Hãy làm cho các trụ rơi trên đầu dân chúng;
   Ai còn sống sót sẽ bị gươm giết.
  Không ai trốn được,
   không ai chạy thoát.
  2Nếu chúng đào sâu đến âm phủ,
   ta cũng sẽ móc chúng lên.
  Nếu chúng trèo lên đến tận trời,
   Ta cũng sẽ lôi chúng xuống.
  3Nếu chúng trốn trên đỉnh núi Cạt-mên,
   ta cũng tìm ra kéo chúng đi.
  Nếu chúng trốn tránh mặt ta
   dưới đáy biển,
   ta cũng sai rắn cắn chúng nó.
  4Nếu chúng bị kẻ thù bắt
   làm tù binh và đày đi,
  ta cũng sẽ sai gươm giết chúng nó.
   Ta sẽ trông chừng chúng nó,
  Nhưng trông chừng để mang họa
   cho chúng chớ không phải mang phúc.”

Sự trừng phạt dân chúng

  5CHÚA là Thượng-Đế chạm đến đất,
   đất liền rung chuyển.
  Mọi người sống trong đất
   than khóc người chết.
  Cả xứ dâng lên như sông Nin,
   và sụp xuống như sông Ai-cập.
  6CHÚA xây các phòng cao Ngài
   trên các từng trời;
  Ngài đặt móng trên đất.
   Ngài gọi nước biển
   để chúng tràn trên đất.
  Danh Ngài là CHÚA.

Chúa sẽ trừng phạt dân Ít-ra-en

  7CHÚA phán, “Hỡi Ít-ra-en,
   đối với ta ngươi không khác gì dân Cút,
  Ta mang Ít-ra-en ra khỏi xứ Ai-cập,
   và dân Phi-li-tin ra khỏi xứ Cơ-rết,
   người A-ram ra khỏi xứ Kia.
  8Ta, CHÚA là Thượng-Đế,
   đang trông chừng nước Ít-ra-en đầy tội lỗi.
  Ta sẽ diệt nó khỏi đất,
   nhưng ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt
   dòng dõi Gia-cốp,” CHÚA phán vậy.
  9“Ta đã truyền lệnh nầy
   để phân tán dân Ít-ra-en
   ra khắp mặt đất.
  Giống như người sàng lúa,
   nhưng chẳng phải hột lúa nhỏ nào
   cũng lọt qua sàng.
  10Tất cả các kẻ phạm tội trong dân ta
   sẽ chết vì gươm,
   đó là những kẻ bảo,
  ‘Chúng ta sẽ chẳng gặp
   chuyện không may nào.’”

Chúa hứa phục hồi lại Ít-ra-en

  11“Lều của Đa-vít đã sập,
   nhưng trong ngày đó ta sẽ dựng nó lại,
   và chữa những nơi sụp đổ của nó.
  Ta sẽ xây lại nơi hư nát của nó,
   và phục hồi nó lại y như cũ.
  12Rồi Ít-ra-en sẽ chiếm được
   những gì còn sót lại của Ê-đôm
  và của các quốc gia khác
   vốn thuộc về ta,” CHÚA phán vậy.
   Ngài là Đấng làm thành chuyện ấy.
  13CHÚA phán, “Sẽ đến thời kỳ thức ăn dư dật.
   Đang lúc gặt hái mà đã cày cấy lại.
  Đang lúc ép nho mà đã trồng nho lại.
   Rượu sẽ nhễu ra từ các núi,
   và chảy ròng ròng từ các đồi.
  14Ta sẽ mang những tù binh Ít-ra-en về;
   họ sẽ xây lại những thành phố đổ nát, rồi vào cư ngụ trong đó.
  Họ sẽ trồng vườn nho và uống rượu từ nó;
   Họ sẽ trồng vườn cây và ăn hoa quả từ nó.
  15Ta sẽ trồng dân ta trên đất,
   họ sẽ không còn bị bứng đi khỏi đất
   mà ta ban cho họ nữa,”
  CHÚA là Thượng-Đế các ngươi phán vậy.