9

Amâo Dưi Tlaih Ôh kơ Klei Yêhôwa Phat Kđi

1Kâo ƀuh Yêhôwa dôk dơ̆ng ti djiêu knưl, leh anăn ñu lač:
  “Čăm ti êdŭk kmeh
   leh anăn brei mtuêh ƀăng bhă mgei,
  bi mčah digơ̆ đơ điêt ti dlông boh kŏ jih jang phung ƀuôn sang;
   leh anăn kâo srăng bi rai phung adôk hŏng đao gưm,
  amâo mâo sa čô hlăm phung diñu srăng êran đuĕ ôh,
   amâo mâo sa čô hlăm phung diñu srăng tlaih ôh.
  2Wăt tơdah diñu klei truh ti Ƀuôn Phung Djiê,
   kngan kâo srăng ktŭng mă diñu mơ̆ng anôk anăn.
  Wăt tơdah diñu đĭ kơ adiê,
   kâo srăng bi mtrŭn diñu mơ̆ng anôk anăn.
  3Wăt tơdah diñu đuĕ dăp ti čŏng čư̆ Karmel,
   mơ̆ng anôk anăn kâo srăng duah leh anăn mă hĕ diñu.
  Wăt tơdah diñu mdăp diñu pô mơ̆ng ală kâo hlăm tur êa ksĭ,
   tinăn kâo srăng mtă kơ ala srăng kĕ diñu.
  4Wăt tơdah diñu nao jing mnă ti anăp phung roh diñu,
   tinăn kâo srăng mtă kơ đao gưm, srăng bi mdjiê diñu;
  leh anăn kâo srăng dôk dlăng kơ diñu,
   čiăng ngă klei jhat amâo djŏ klei jăk ôh.”
  5Yêhôwa, Aê Diê kơ phung kahan,
   pô ruêh lăn ala leh anăn gơ̆ lik,
  leh anăn jih jang phung dôk hlăm gơ̆ kơŭ kyăm,
   jih lăn čar srăng đĭ dlai msĕ si êa krông Nil,
   leh anăn lŏ hrŏ msĕ si êa krông Nil čar Êjip,
  6pô mdơ̆ng adŭ ñu tal dlông hlăm phung adiê,
   leh anăn ñu ngă adŭ ñu tal gŭ ti dlông lăn ala;
  pô iêu êa mơ̆ng êa ksĭ,
   leh anăn tuh gơ̆ ti dlông rŏng lăn ala —
   Yêhôwa jing anăn ñu.
  7“Amâo djŏ hĕ diih jing kơ kâo msĕ si phung Êthiôpi,
   Ơ phung anak čô Israel?” Yêhôwa lač.
  “Amâo djŏ hĕ kâo bi kbiă leh phung Israel mơ̆ng čar Êjip,
   phung Philistin mơ̆ng čar Kaptôr,
   leh anăn phung Siri mơ̆ng čar Kir?
  8Nĕ anei, ală Aê Diê Yêhôwa dôk dlăng kơ ƀuôn ala mtao soh,
   leh anăn kâo srăng bi rai ñu mơ̆ng rŏng lăn ala;
   ƀiădah kâo amâo srăng bi rai ôh jih jang sang Yakôp,”

  9“Kyuadah nĕ anei, kâo srăng mtă
   leh anăn êyuh sang Israel ti krah jih jang găp djuê mnuih,
  msĕ si arăng êyuh hŏng mnơ̆ng hdei,
   ƀiădah amâo mâo sa asăr điêt srăng lĕ ti lăn ôh.
  10Jih jang phung soh hlăm phung ƀuôn sang kâo
   srăng djiê hŏng đao gưm,
   phung tuôm lač, ‘Klei jhat amâo srăng hmao amâodah bi tuôm hŏng drei ôh.’ ”

Klei Lŏ Mdơ̆ng Čar Israel

  11 “Hlăm hruê anăn kâo srăng lŏ mdơ̆ng sang čhiăm Y-Đawit klưh leh,
   leh anăn lŏ mkra ƀăng hluh ñu,
  leh anăn srăng lŏ mdơ̆ng dŏ ñu rai leh,
   leh anăn lŏ mdơ̆ng ñu msĕ si ênuk mphŭn dô,
  12čiăng kơ phung Êđôm adôk leh anăn jih jang găp djuê mnuih arăng iêu hŏng anăn kâo
   dưi jing dŏ diñu,” Ñu yơh pô ngă klei anăn, Yêhôwa lač.
  13“Nĕ anei, hruê srăng truh,” Yêhôwa lač,
   “tơdah pô kai srăng hmao pô wiă,
  leh anăn pô juă boh kriăk ƀâo hmao pô rah mjeh;
   čư̆ srăng bi rôč kpiê mrâo mmih,
   leh anăn ñu srăng đoh ti jih jang kbuôn.
  14Kâo srăng lŏ bi kơrŭ phung ƀuôn sang kâo Israel,
   leh anăn diñu srăng lŏ mdơ̆ng ƀuôn rai leh, leh anăn dôk tinăn.
  Diñu srăng ngă đang boh kriăk ƀâo leh anăn mnăm kpiê gơ̆,
   diñu srăng ngă war djam leh anăn ƀơ̆ng boh gơ̆.
  15Kâo srăng pla diñu hlăm čar diñu pô,
   leh anăn arăng amâo srăng lŏ tuôm buč diñu ôh
   mơ̆ng čar kâo brei leh kơ diñu,”