Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ôbadyah
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Yudah gleh tơnap tơlơi pleč ƀlŏr ƀing Edôm, jing ƀing ană tơčô Esâo
Hrơi čih: Năng ai amăng rơnŭk ƀing Babilon kơsung blah plei Yerusalaim (605 truh pơ 586 Hlâo Kơ Krist)
Atŭt akŏ: Ôbadyah laĭ lui hlâo phat kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Edôm pơgao pơang, jing ƀing kiăng kơ plei Yerusalaim răm rai hĭ yua mơ̆ng khul tơlơi dưi ƀing mơnuih tuai.

 Sŏp hră be̱r anai tơbiă rai mơ̆ng rơnŭk arăng ƀu thâo rơđah ôh, jing amăng rơnŭk tơdơi plei prŏng Yerusalaim răm rai amăng thŭn 586 H.K., tơdang ƀing Edôm, jing ƀing rŏh ayăt ƀing Yudah mơ̆ng hlâo adih dŏ pơ gah thu̱ng ngŏ̱, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơ̆k mơak yuakơ plei prŏng Yerusalaim răm rai đôč ôh samơ̆ ăt sua mă dram gơnam amăng plei anŭn laih anŭn djru kơ ƀing wang blah anŭn mơ̆n. Ôbadyah laĭ lui hlâo kơ tơlơi ƀing Edôm či tŭ tơlơi pơkơhma̱l hăng thuơ hĭ, hrŏm hăng ƀing lŏn čar ngă rŏh ayăt hăng ƀing Israel mơ̆n.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơkơhma̱l ƀing Edôm (1-14)
Hrơi Khua Yang (15-21)