1

Lub Nroog Yeluxalees Kev Ntxhov Siab

  1Lub nroog Yeluxalees uas nyob mluas mlob,
   yav tas los muaj neeg nyob xauv npo!
  Yav tas los neeg ntiajteb qhuas nws kawg li,
  Nimno nws zoo ib yam li tus pojntsuam lawm xwb;
  Cov nomtswv hauv tej nroog
   puavleej poob mus ua luag qhev.

  2Yeluxalees quaj ib hmos kaj ntug,
   kua muag ntws laws ntawm nws lub plhu;
  Nws tej qub phoojywg tsis muaj ib tug tuaj nplig nws siab li;
  Cov neeg uas koomtes nrog nws los tig rov ntxeev siab rau nws
  Thiab cov neeg ntawd txhua tus puavleej tawmtsam nws.

  3Cov neeg Yudas yog cov qhev uas tas
   kev cia siab lawm,
  Lawv raug ntiab khiav mus deb heev ntawm lawv lub tebchaws.
  Lawv mus nyob rau lwm lub tebchaws
   uas tsis muaj ib lub chaw yog lawv tug,
  Yeebncuab nyob puagncig lawv, tsis muaj
   kev khiav dim li.

  4Nimno tsis muaj ib tug neeg tuaj pehawm
  Tus TSWV hauv lub Tuamtsev hnub uas dawbhuv li lawm.
  Cov hluas nkauj uas hu nkauj los
   raug kev txomnyem ntsuav,
  Thiab cov povthawj los tsuas niaj hnub quaj dhuj dhev xwb.
  Tej roojvag nroog qhib lug cia thiab
   Xi-oos lwj siab ntsuav.

  5Yeluxalees cov yeebncuab vammeej;
  Lawv muaj hwjchim lawv thiaj tswj tau nws.
  Tus TSWV ua rau nws raug kev
   txomnyem vim tej kev txhaum uas nws ua;
  Nws cov menyuam raug luag ntes thiab coj mus tas lawm.

  6Yeluxalees lub koob meej uas nrov
   ncha moo lug tsuas yog muaj yav tas los xwb.
  Nws cov thawjcoj zoo li tej muaslwj
   uas tshaib plab qaug zog zis lawm xwb,
  Lawv khiav qaug zog zi ua cov neeg
   uas caum lawv tua ntej.

  7Lub nroog Yeluxalees uas raug
   puastsuaj lawm nimno nyob kho siab khuav,
  Nws tig rov los xav txog lub koob
   meej uas thaum ub nyob ncha moo lug.
  Thaum nws poob mus rau yeebncuab tes lawm,
   tsis muaj leejtwg kam pab nws li;
  Cov neeg uas tua yeej nws luag nws
   plig thaum uas nws poob tsam.

  8Yeluxalees lub koob meej twb ploj tas lawm;
   nws liabqab thiab raug luag thuam.
  Nws quaj pos muag nti thiab txajmuag kawg li.
  Yeluxalees rov ua rau nws vuabtsuab
   heev vim nws txojkev txhaum.

  9Luag pom ntsoov Yeluxalees txojkev ua phem ua qias,
  Tiamsis nws yeej tsis nyuaj siab txog nws lub neej hlo li.
  Nws poob tsam txaus ntshai kawg li,
   yeej tsis muaj leejtwg nplig tau nws lub siab.
  Nws cov yeebncuab twb yeej lawm,
   nws mam li quaj thov tus TSWV hlub.

  10Cov yeebncuab huab tagnrho nws tej
   nyiaj huv tibsi mus lawm.
  Nws pom ntsoov lawv tuaj rau hauv lub Tuamtsev,
  Qhov chaw uas tus TSWV txwv tsis
   pub lwm haivneeg mus rau hauv li.

  11Nws cov neeg quaj ntsoog qees nrhiav saib
   puas muaj dabtsi noj;
  Lawv muab lawv tej nyiaj mus muas
   mov noj cawm lawv txojsia.
  Lub nroog Yeluxalees tsa suab hlo quaj hais tias,
  “Tus TSWV thov koj tsa qhovmuag ntsia kuv,
   saib kuv txojkev txomnyem.”

  12Lub nroog Yeluxalees quaj rau cov
   neeg dhau kev hais tias,
  “Nej cia li tsa qhovmuag saib kuv maj!”
  Yeej tsis muaj leejtwg raug txomnyem
   npaum li kuv raug,
  Yog txojkev txomnyem uas tus TSWV tso los
   rau kuv thaum lub sijhawm uas nws chim.

  13Tus TSWV tso hluavtaws saum ntuj
   los kub ti nkaus rau hauv kuv lub nrog cev,
  Nws cuab hlua mag kuv kotaw thiab
   chua kom kuv ntog rau hauv av.
  Ces nws tso kuv tseg thiab cia kuv nyiaj mob.
  14“Nws sau tagnrho kuv tej kev txhaum
   los ua ke thiab muab pav ua ib qhoo;
  Nws muab tej kev txhaum ntawd los rig rau kuv cajdab,
  Thiab ua rau kuv lub zog ntaug nphaws vim hnyav heev.
  Tus TSWV muab kuv cob rau cov yeebncuab
   tes thiab kuv tsis muaj zog tawmtsam lawv.

  15“Tus TSWV luag kuv cov tubrog uas
   siab tawv tshaj plaws ntawd plig kawg li,
  Nws tso ib pab tubrog tuaj rhuav ua
   rau kuv cov tub hluas raug puastsuaj tas;
  Nws tsuj kuv cov neeg ib yam li tsuam txiv hmab.

  16“Twb yog vim li no kuv tej kua muag
   thiaj ntws si laim hauv kuv ob lub qhovmuag los,
  Tsis muaj leejtwg nplig kuv siab;
   tsis muaj leejtwg txhawb kuv lub zog li.
  Yeebncuab ntaus yeej kuv, kuv cov
   neeg tsis tshuav ib yam dabtsi li.

  17“Kuv cev tes ncuv, tiamsis tsis muaj leejtwg pab;
  Tus TSWV tau hu kom yeebncuab
   tuaj txhua txoj haukev tuaj tawmtsam kuv;
  Lawv saib kuv zoo ib yam li tej khoom uas tsis muaj nqis.

  18“Tiamsis tus TSWV yeej ncaj ncees,
   vim kuv tsis mloog nws lus xwb.
  Cov neeg uas nyob txhua qhov nej cia li mloog kuv hais,
  Nej cia li tsa qhovmuag ntsia kuv tej mob saib.
  Kuv cov tub hluas thiab ntxhais
   hluas twb raug luag ntes coj mus tas lawm.

  19“Kuv hu cov neeg uas koomtes nrog kuv,
   tiamsis lawv tsis kam pab kuv.
  Kuv cov povthawj thiab cov thawjcoj
   mus nrhiav zaub mov noj cawm lawv txojsia,
  Tiamsis lawv mus tuag tas rau
   ntawm tej kev hauv nroog lawm.

  20“Tus TSWV, thov koj tsa qhovmuag saib kuv tus mob,
  Saib kuv tus ntsujplig uas txomnyem ntsuav lauj!
  Kuv lub siab puas tas rau txojkev
   quaj ntsuag vim kuv tej kev txhaum.
  Muaj kev tua neeg nyob txhua txojkev;
   hauv tsev los muaj neeg tuag pawglug.

  21“Thov mloog kuv lub suab quaj,
   vim tsis muaj leejtwg nplig kuv siab.
  Kuv cov yeebncuab zoo siab heev
   vim koj tso kev puastsuaj los rau kuv.
  Thov coj hnub zoo uas koj tau
   coglus tseg lawm los rau kuv;
  Thiab ua kom kuv cov yeebncuab
   raug kev txomnyem ib yam li kuv raug.

  22“Thov koj txiav txim rau lawv
   vim lawv tej kev ua phem ua qias;
  thov rau txim rau lawv ib yam li koj rau txim rau kuv,
   vim kuv tej kev txhaum.
  Kuv quaj rau kuv txojkev txomnyem,
   thiab mob kuv siab kawg nkaus li.”