1

Khul Tơlơi Rơngot Hơning Ƀing Ană Plei Plei Yerusalaim

  1Hlâo adih plei Yerusalaim hơmâo lu mơnuih dŏ, samơ̆ ră anai jing ƀiă kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh dŏ amăng plei anŭn!
   Hlâo adih ƀing arăng pơpŭ biă mă kơ plei anŭn,
   samơ̆ ră anai ñu hrup hăng đah kơmơi kơmai yơh!
  Hlâo adih ñu jing kar hăng hơbia pơtao amăng tŏng krah khul kwar hơdôm lŏn čar,
   samơ̆ ră anai ñu jing hĭ kar hăng sa čô hlŭn yơh.

  2Plei anŭn hia kơtang biă mă amăng mlam, khul ia mơta rô trŭn ƀơi ƀô̆ ñu.
   Amăng abih bang ƀing khăp kơ ñu hlâo adih, ƀu hơmâo hlơi pô ôh rai pơjuh alum kơ ñu.
  Ƀing gŏp djru ñu hơmâo pơblư̆ hĭ laih ñu
   laih anŭn jing hĭ ƀing rŏh ayăt pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu yơh.

  3Yudah jing hĭ hlŭn mơnă, arăng puh pơđuaĭ hĭ mơ̆ng lŏn čar ñu pô.
   Ñu hơdip amăng khul lŏn čar pơkŏn laih anŭn ƀu hơmâo anih pă ôh kiăng kơ yap anih kơ ñu pô.
  Abih bang ƀing rŏh ayăt blah dưi hĭ kơ ñu
   tơdang ñu hlak gleh tơnap ƀu hơmâo jơlan kiăng đuaĭ kơdŏp hĭ ôh.

  4Hlak anŭn ƀu hơmâo hlơi pô nao pơ Sang Yang ôh
   kiăng kơkuh pơpŭ ƀơi khul hrơi phet pơkơčah laih.
  Ƀing dra jing ƀing adoh pơ anŭn tŭ tơlơi tơnap tap, laih anŭn ƀing khua ngă yang kơnơ̆ng dưi pơkrao đôč yơh.
   Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dŏ pơ gah lăm khul amăng ja̱ng anŭn,
   laih anŭn plei Ziôn dŏ amăng tơlơi răm rai yơh.

  5Ƀing rŏh ayăt ñu dưi hĭ kơ ñu;
   ƀing rŏh gơñu anŭn ngă tui hăng tơlơi ƀing gơñu kiăng yơh.
  Yahweh hơmâo pơtơnap hĭ laih gơ̆
   yuakơ tơlơi soh gơ̆ lu biă mă.
   Ƀing ană bă ñu arăng mă ngă mơnă
   laih anŭn ba pơđuaĭ hĭ pơ lŏn čar pơkŏn yơh.

  6Hơdôm tơlơi kơdrưh kơang hơmâo rơgao hĭ laih
   mơ̆ng Ană Dra Ziôn.
  Ƀing khua djă̱ akŏ ñu hlâo adih hrup hăng rơsa samơ̆ ră anai jing hĭ tơdu yuakơ ƀu hơmâo đang rơ̆k ôh;
   amăng tơlơi tơdu gơñu yơh ƀing gơñu hơmâo đuaĭ kơdŏp hĭ
   gah anăp kơ ƀing kiaŏ mă ƀing gơñu.

  7Amăng hơdôm hrơi gleh tơnap răm rai ñu,
   Yerusalaim hơdơr glaĭ abih bang mŭk dram ñu,
   jing hơdôm gơnam ñu hơmâo laih amăng rơnŭk hlâo adih.
  Tơdang Yerusalaim lê̆ amăng tơngan tơlơi dưi rŏh ayăt,
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh kiăng kơ rai djru gơ̆.
  Ƀing blah juă gơ̆ anŭn lăng ƀơi gơ̆
   laih anŭn klao djik ƀơi tơlơi gơ̆ răm rai yơh.

  8Plei Yerusalaim hơmâo ngă soh lu biă mă
   tui anŭn ñu hơmâo jing hĭ laih kar hăng gơnam grĭ grañ.
  Abih bang ƀing hlơi pô pơpŭ kơ ñu hlâo adih le̱ng kơ djik djak kơ ñu,
   yuakơ ƀing gơñu hơmâo ƀuh laih tơlơi mlâo mlañ plei anŭn.
  Ñu pô pơkrao
   laih anŭn pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta ñu mlâo mlañ yơh.

  9Tơlơi ƀu rơgoh ñu arăng amuñ ƀuh,
   samơ̆ ñu ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ bưng ñu ôh.
  Tơlơi ñu thuơ hĭ jing prŏng biă mă;
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơjuh alum ñu.
  Yuakơ ƀing rŏh ayăt ñu hơmâo dưi hĭ laih kơ ñu,
   tui anŭn ñu iâu đĭ tui anai, “Ơ Yahweh ăh, lăng bĕ ƀơi tơlơi gleh tơnap kâo.”

  10Ƀing rŏh ayăt klĕ sua mă hĭ abih bang mŭk dram ñu.
   Ñu ƀuh ƀing lŏn čar đaŏ kơ yang rơba̱ng anŭn mŭt amăng Sang Yang ñu,
   jing ƀing mơnuih Ih hơmâo khă hĭ laih ƀu brơi mŭt nao ôh pơ anih pơjơnum Ih.

  11Plei Yerusalaim pơkrao yơh tơdang ñu hơduah sem gơnam kiăng kơ ƀơ̆ng;
   ñu pơplih khul mŭk dram ñu
   kơ gơnam ƀơ̆ng kiăng kơ dŏ hơdip.
  Plei Yerusalaim iâu đĭ tui anai, “Ơ Yahweh hơi, lăng bĕ ƀơi kâo laih anŭn pơmĭn ƀlơ̆ng brơi kơ kâo bĕ,
   yuakơ arăng djik djak kơ kâo.”

  12Ñu ur đĭ kơ hlơi pô rơbat găn amăng plei anŭn tui anai, “Lăng ƀơi kâo bĕ!
   Ƀu hơmâo hlơi pô ôh hơmâo tơlơi ruă hrup hăng tơlơi ruă kâo,
   tơlơi ruă anŭn jing tơlơi Yahweh brơi truh ƀơi kâo amăng mông Ñu hil yơh.

  13“Ñu brơi rai apui mơ̆ng ngŏ, laih anŭn apui anŭn čuh amăng lăm kâo.
   Ñu ƀač čơđo̱ng kơ kâo
   laih anŭn ba kâo nao pơ tơnah yơh.
  Giŏng anŭn, Ñu hơngah lui hĭ kâo
   laih anŭn lui raih hĭ kâo amăng tơlơi ruă ƀu pơdơi ôh.

  14“Ñu čih pioh abih bang tơlơi soh kâo laih anŭn akă pơƀut hrŏm hơbĭt hĭ abih bang;
   Ñu yol khul tơlơi soh anŭn jum dar tơkuai kâo,
   laih anŭn kâo jing hĭ tơdu yuakơ tơlơi kơtraŏ anŭn.
  Yahweh jao hĭ kâo kơ ƀing rŏh ayăt kâo,
   laih anŭn kâo ƀu anăm pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu ôh.

  15“Yahweh klao djik ƀơi abih bang ling tơhan khĭn kơtang kâo;
   Ñu pơkiaŏ rai ling tơhan pơrai hĭ ƀing hlak ai kâo.
   Ñu pơsăn hĭ ană plei kâo hrup hăng khul boh kơƀâo amăng anih djet ia yơh.

  16“Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget mơta kâo bă blai hăng ia mơta.
   Ƀu hơmâo hlơi pô dưi pơjuh alum kâo ôh;
   ƀu hơmâo hlơi pô dưi pơtrŭt kơ kâo ôh.
  Ƀing rŏh ayăt hơmâo blah juă hĭ laih kâo;
   ƀing ană plei kâo ƀu hơmâo gơnam hơget dơ̆ng tah dŏ glaĭ.

  17“Kâo yơr tơbiă khul tơngan kâo, samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi djru kơ kâo.
   Yahweh hơmâo iâu rai laih ƀing rŏh ayăt
   kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo mơ̆ng djŏp bơnăh;
   ƀing gơñu ngă kơ kâo jing kar hăng gơnam grĭ grañ biă mă.

  18“Samơ̆ Yahweh jing Pô tơpă, yuakơ kâo ƀu tui gưt kơ Ñu ôh.
   Hơmư̆ kâo bĕ, Ơ ƀing mơnuih amăng djŏp anih; lăng bĕ ƀơi kâo amăng tơlơi ruă kâo.
   Ƀing hlak ai laih anŭn ƀing đah kơmơi kâo arăng hơmâo ba pơđuaĭ hĭ jing hlŭn mơnă laih.

  19“Kâo iâu laih ƀing gŏp djru kâo
   samơ̆ ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng djru kơ kâo ôh.
  Ƀing khua ngă yang kâo laih anŭn ƀing khua ba akŏ kâo
   djai hĭ laih amăng khul jơlan plei,
   tơdang ƀing gơñu hơduah sem gơnam ƀơ̆ng kiăng kơ gơñu pô dưi dŏ hơdip.

  20“Ơ Yahweh, lăng bĕ ƀơi tơlơi răm rai gơmơi, ƀơi tơlơi ruă nuă jua bơngăt gơmơi!
   Pran jua gơmơi glưh pơčah amăng tơlơi rơngot hơning yuakơ khul tơlơi soh sat gơmơi.
  Hơmâo pô pơdjai mơnuih dŏ ƀơi khul jơlan,
   laih anŭn amăng gah lăm khul sang ăt hơmâo ƀing mơnuih djai mơ̆n.

  21“Hơmư̆ bĕ kơ khul tơlơi kâo pơkrao, samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơjuh alum kâo.
   Ƀing rŏh ayăt kâo hơ̆k mơak yơh yuakơ Ih brơi rai tơlơi răm rai ƀơi kâo.
  Brơi rai bĕ hrơi Ih ƀuăn laih,
   jing hrơi Ih ngă kơ ƀing rŏh ayăt kâo tŭ tơlơi tơnap tap kar hăng kâo tŭ laih tơlơi tơnap tap.

  22“Klă kơđi bĕ ƀơi ƀing gơñu yuakơ abih bang tơlơi sat ƀai gơñu;
   phak pơkra hĭ bĕ ƀing gơñu kar hăng Ih phak pơkra laih kâo yuakơ khul tơlơi soh kâo pô.
   Kâo pơkrao amăng tơlơi gleh tơnap biă mă, laih anŭn pran jua gơmơi ruă tơdu biă mă yơh.”