2

Vaajtswv rau txem rua Yeluxalee

  1Tug Tswv chim txhad tso fuab lug
   npug nkaus Xi‑oo tug ntxhais lawm lauj!
  Nwg muab Yixayee lub koob meej kws nto moo quas lug
   laim sau ntuj lug rua huv peg teb lawm.
  Nub kws nwg chim
   nwg tsw ncu txug nwg lub rooj tag taw le.
  2Tug Tswv ua rua Yakhauj tej chaw nyob
   puam tsuaj taag huvsw tsw khuvleej le,
  nwg npau tawg txhad muab
   Yuta tug ntxhais tej chaw kws ruaj khov ua pob taag,
  nwg ua rua lub tebchaws hab cov thawj
   poob ti nkaus huv peg teb raug txaaj muag heev.
  3Nwg chim heev txhad muab Yixayee tug kub luv ntho lawm,
   nwg nkaum hlo nwg txhais teg xws ntawm puab
   rua thaus yeeb ncuab tuaj,
  nwg hlawv huv plawv Yakhauj
   zoo yaam nkaus le suavtawg hlawv,
   mas kub nyab thoob plawg ib ncig huvsw.
  4Nwg ntaa nwg raab neev yaam nkaus le yeeb ncuab,
   hab nwg txhais teg xws tub nqug hlo hlua neev
   yaam nkaus le tshawj chim lawm,
  nwg tua txhua tug kws peb khaav quas ntxhas
   huv Xi‑oo tug ntxhais lub chaw nyob,
  nwg muab nwg txujkev chim heev
   nchuav nthwv rua ib yaam le nplaim tawg lug.
  5Tug Tswv zoo yaam nkaus le yeeb ncuab lawm,
   nwg ua rua Yixayee puam tsuaj,
  nwg ua rua puab tug vaajntxwv tej vaaj tse huvsw puam tsuaj,
   hab ua rua puab tej chaw ruaj khov pob taag.
  nwg tsaav ntxwv kev quaj nyav
   hab kev quaj ntsuag rua Yuta tug ntxhais.
  6Nwg rhuav tshem nwg lub tsev ntaub
   ib yaam le rhuav lub tsev pheeb suav huv teb,
  hab nwg muab lub chaw kws
   ua tej kevcai kws teem tseg rhuav pob taag,
  Yawmsaub ua rua tej kevcai kws teem tseg
   hab nub Xanpatau pluj taag huv Xi‑oo lawm,
  nwg chim npau tawg heev txhad
   muab vaajntxwv hab cov pov thawj pov tseg.
  7Tug Tswv muab nwg lub thaaj xyeem pov tseg,
   hab fee plhu ntawm lub chaw kws pe hawm nwg,
  nwg muab tej ntsaa loog ntawm vaajntxwv tsev huvsw
   cob rua huv yeeb ncuab txhais teg.
  Yeeb ncuab tsaa suab qw ntshu nrooj
   huv Yawmsaub lub tuam tsev
   ib yaam le nub kws ua tej kevcai kws teem tseg.
  8Yawmsaub tub npaaj sab yuav muab
   Xi‑oo tug ntxhais tej ntsaa loog ua kuas pob taag,
   nwg tub muab hlua ntsuag,
  nwg tsw nkaum nwg txhais teg
   ntawm qhov kws ua kuas puam tsuaj,
  nwg ua rua tej chaw faaj xwm hab tej ntsaa loog
   quaj ntsuag hab qaug zug taag huvsw.
  9Xi‑oo tej rooj loog tub pob taag rua huv aav lawm,
   Vaajtswv muab tej laag rooj rhuav
   hab luv pov tseg lawm.
  Xi‑oo tug vaajntxwv hab cov thawj
   poob rua huv lwm haiv tuabneeg lawm.
  Txuj kevcai tsw muaj lawm
   hab nwg cov xwbfwb cev Vaajtswv lug
   tsw tau txais zaaj yug quas toog ntawm Yawmsaub.
  10Xi‑oo tug ntxhais cov kev txwj quas laug
   kuj nyob tuabywv rua huv peg teb,
  puab tsuab moov aav rua sau taubhau
   hab naav khaub seev tsaaj,
  Yeluxalee tej ntxhais hluas
   nyo taubhau ti nkaus huv peg teb lawm.
  11Kuv quaj heev ua qhov muag plooj taag,
   kuv lub sab ntxhuv kawg,
  kuv lub sab ntsws yaaj taag
   vem kuv haiv tuabneeg tug ntxhais puam tsuaj taag.
  hab tej mivnyuas yau hab tej mivnyuas mog lab tsaus muag
   tsw ncu qaab rua huv tej kev huv lub nroog.
  12Puab quaj rua leej nam has tas,
   “Mov hab cawv txwv maab nyob hovtwg?”
  rua thaus puab tsaus muag nov qaab zoo yaam nkaus le
   tej kws raug mob ntawm tej kev huv lub nroog,
  yog thaus puab txujsa tub yuav tu
   rua huv puab nam lub xubndag.

  13Yeluxalee tug ntxhais 'e,
   kuv yuav has tau daabtsw rua koj?
   Kuv yuav muab koj pev txug yaam twg?
  Xi‑oo tug ntxhais kws dawb huv 'e,
   kuv yuav muab koj pev tau rua yaam twg,
   sub kuv txhad nplig tau koj?
  Tsua qhov koj raug kev puam tsuaj luj yaam le lub havtxwv,
   leejtwg yuav ua tau rua koj rov zoo le qub?
  14Koj tej xwbfwb cev Vaajtswv lug tau pum
   tej yug quas toog cuav tsw tseeb coj lug has rua koj,
  puab tsw qha koj kev txhum rua koj paub
   sub koj txhad rov tau lub neej zoo le qub,
  tassws puab tseed cev tej lug cuav
   kws coj koj moog yuam kev xwb.
  15Txhua tug kws dua kev moog kuj npuaj teg luag koj,
   puab thuaj luag cu hau quas nyo
  rua Yeluxalee tug ntxhais tas, “Nuav yog lub nroog
   kws luas hu tas zoo nkauj kawg nkaus,
  yog lub nroog kws ib tsoom tuabneeg
   huv nplajteb zoo sab rua lov?”
  16Koj cov yeeb ncuab suavdawg qheb ncauj tshev koj,
   puab thuaj luag koj,
  puab zawm nav quas zog rua koj, puab qw tas,
   “Peb tub ua lub nroog nuav puam tsuaj lawm lauj!
  Nub nua yog nub kws peb tog quas ntsoov.
   Peb tub ntswb hab peb tub pum lawm lauj!”
  17Yawmsaub tub ua lawv le nwg npaaj tseg lawm,
   nwg tub ua tav lawv le nwg has tseg lawm.
  Nwg muab ua puam tsuaj tsw taab ncuab le
   lawv le nwg tub txav sab ntev lug lawm.
  Nwg ua rua yeeb ncuab zoo sab hab luag koj,
   nwg tsaa koj cov tshawj chim muaj zug heev tuaj.

  18Xi‑oo tug ntxhais lub ntsaa loog 'e,
   ca le quaj thov tug Tswv,
  ca lug kua muag ndwg ndo
   nruab nub mo ntuj yaam le tug dej ndwg,
  koj tsw xob su le, koj tsw xob ca koj cov kua muag
   qhuav ntawm koj lub qhov muag
  19Ca le sawv tseeg, ca le quaj mo ntuj
   lawv le tej swjhawm,
  ca le nchuav tej kws nyob huv koj lub sab tawm lug
   yaam le dej ndwg rua ntawm tug Tswv lub xubndag.
  Ca le tsaa koj ob txhais teg rua nwg,
   thov cawm koj cov mivnyuas txujsa
  kws saamswm tshaib plaa tsaus muag
   rua txhua txuj hauv kev.
  20Au Yawmsaub, thov tsaa muag saib lauj!
   Koj txeev ua le nuav rua leejtwg?
  Tswm nyog cov quaspuj noj nwg cov mivnyuas
   yog tej mivnyuas kws nwg hlub heev lov?
  Tswm nyog tug pov thawj hab tug xwbfwb cev Vaajtswv lug
   raug muab tua rua lub chaw pe tug Tswv lov?
  21Tej hluas hab tej laug tuag pawg yawg
   huv aav ntawm tej kev,
  kuv tej ntxhais hluas hab kuv tej tub hluas
   raug nav ntaaj qaug tuag taag lawm,
  koj muab puab tua rua nub kws koj chim,
   muab puab tua tsw khuvleej le.
  22Koj tau hu cov kws kuv ntshai tuaj txhua faab tuaj
   yaam nkaus le nub kws ua kevcai teem tseg.
  Nub kws Yawmsaub chim
   tsw muaj ib tug tswv dim tau lossws tseed caj le.
  Cov kws kuv puag rawv hab tu,
   mas kuv cov yeeb ncuab muab ua puam tsuaj taag.