2

Tus TSWV Rau Txim rau Yeluxalees

  1Tus TSWV txojkev chim los khwb
   nkaus lub roob Xi-oos tsaus nti.
  Nws muab Xi-oos lub koob meej uas
   nto moo lug rhuav puastsuaj tas.
  Txawm yog nws lub Tuamtsev los
   hnub uas nws chim nws yeej muab tso povtseg.

  2Tus TSWV yuav rhuav txhua lub zos
   hauv tebchaws Yudas
  Kom puastsuaj tas tsis hlub tshua leejtwg hlo li.
  Thiab muab tej chaw fajxwm uas tiv
   thaiv lub tebchaws rhuav povtseg.
  Nws ua rau lub tebchaws thiab tej
   thawjcoj kom raug kev txajmuag.

  3Vim tus TSWV chim heev, nws thiaj
   ua rau cov Yixalayees lub zog ntaug;
  Nws tsis pab peb thaum cov yeebncuab tuaj tua peb.
  Nws tawmtsam peb ib yam ib hluavtaws
   kub txhua yam puastsuaj tas lawm.

  4Nws taw nws cov xub hneevnti rau
   peb ib yam li taw rau tej yeebncuab;
  Nws muab txhua tus uas peb nyiam
   thiab tshua tua povtseg huv tibsi.
  Nws hliv nws txojkev chim ib yam li
   nplaim taws los rau Xi-oos tus ntxhais lub tsevntaub.

  5Tus TSWV rhuav cov Yixalayees ib
   yam li nws rhuav tej yeebncuab ntag;
  Nws muab Yeluxalees tej chaw
   fajxwm thiab tej tsev rhuav puastsuaj tas.
  Nws coj txojkev txomnyem uas tsis
   txawj kawg los rau cov Yudas.

  6Nws muab lub Tuamtsev uas yog
   qhov chaw pehawm nws tsoo tawg tas;
  Tus TSWV ua kom Xi-oos tsis txhob
   nco qab txog hnub dawbhuv thiab Hnub Xanpataus.
  Cov vajntxwv thiab cov povthawj
   puavleej raug nws txojkev chim ib yam nkaus.

  7Tus TSWV muab nws lub thaj tso tseg
  thiab ua rau nws lub Tuamtsev dawbhuv ua suabpuam tas.
  Nws tso cai rau yeebncuab tuaj muab lub Tuamtsev
   tej ntsayeej tsoo tawg tas.
  Lawv qw muaj yeej rau ntawm qhov chaw uas thaum peb
   pehawm Vajtswv thiab zoo siab.

  8Tus TSWV yeej txiav txim siab ua
  kom Xi-oos tus ntxhais tus ntsayeej raug puastsuaj;
  nws twb muab hlua ntsuas tib zoo tas lawm;
  nws yeej tsis cheem nws txhais tes
   uas rhuav lub nroog ntawd.
  Tej chaw tsomfaj thiab tej ntsayeej
   nimno twb vau tas ua ib pawg lawm.

  9Tej roojvag puas tas vau rau hauv av,
  Nws muab tej nqaj roojvag tsoo tawg ua tej daim.
  Cov vajntxwv thiab cov nomtswv
   raug luag ntes coj mus lawm;
  Txoj kevcai los tsis muaj leejtwg qhia,
  Thiab tus TSWV tsis ua rau cov cev
   Vajtswv lus ua yogtoog pom li lawm.

  10Yeluxalees cov neeg laus zaum tsaws
   hauv av tsis hais lus li;
  Lawv tsuab hmoov av rau saum lawv taubhau
   thiab muab ntaubtsaj los hnav.
  Cov ntxhais hluas nyo taubhau ti nkaus rau hauv av.

  11Kuv quaj heev thiaj ua rau kuv qhovmuag plooj tas;
   kuv tus plig ua mob ntsuav.
  Kuv tu siab heev ua rau kuv lub zog ntaug tas
   vim kuv haivneeg txojkev puastsuaj.
  Tej menyuam thiab cov menyuam mos ntog tsis nco qab
   tas rau ntawm tej kev hauv nroog.

  12Cov menyuam ntawd quaj rau lawv niam hais tias,
  “Tshaib plab thiab nqhis dej kawg li;”
  Lawv ntog pawglug rau ntawm tej
   kev ua rau lawv tej nqaij to tas,
  Lawv siav yau zuj zus thiab tuag rau
   ntawm lawv niam lub xubntiag.

  13Yeluxalees uas kuv hlub, kuv yuav hais li cas rau koj?
  Yuav ua li cas kuv thiaj rov nplig tau koj lub siab?
  Tsis tau muaj dua ib tug twg uas txomnyem npaum li no.
  Koj txojkev puastsuaj hnyav npaum nkaus li dej hiavtxwv;
   tsis muaj leejtwg pab tau.

  14Koj cov cev Vajtswv lus tsis muaj dabtsi qhia rau koj lawm,
   tiamsis lawv dag xwb;
  Lawv tej lus qhuab qhia yeej nthuav
   tsis tau koj txojkev txhaum tawm.
  Lawv ua rau koj xav hais tias tsis tas
   koj hloov dua siab tshiab.

  15Cov neeg dua kev ntawm lub nroog
   no saib tsis taus koj kiag li.
  Lawv co taubhau nto thiab luag lub
   nroog Yeluxalees uas puastsuaj tas lawm hais tias,
  “Ntawm no puas yog lub nroog uas zoo nkauj heev?
  Ntawm no puas yog txojkev zoo siab ntawm lub ntiajteb no?”

  16Tagnrho koj cov yeebncuab puavleej saib tsis taus koj
  Thiab ua qhovmuag qaujles ntxub koj kawg nkaus li.
  Lawv zij ncaug thiab ntxi muag rau koj hais tias,
  “Peb ua rau nws puastsuaj lawm lauj!
  Hnub no yog hnub uas peb tos
   ntsoov xav pom heev ntag!”

  17Thaum kawg tus TSWV tau ua raws
   li nws tau npaj tseg lawm;
  Nws ua rau peb puastsuaj tas tsis hlub tshua leejtwg,
  Raws li nws twb ceebtoom rau peb ua ntej ntev los lawm.
  Nws cia peb cov yeebncuab kovyeej peb,
  nws cia lawv zoo siab thaum peb ntog lawm.

  18Yeluxalees, cia koj tej ntsayeej
   quaj qw rau tus TSWV!
  Cia koj tej kua muag ntws tawm ib
   yam li tej dej tas hnub tas hmo;
  Cia li quaj thiab tu siab kom koj lub
   zog ntaug.

  19Koj sawv tas los sawv dua los quaj thov tus TSWV
   ib hmos kaj ntug plaws;
  Cia li qhib koj lub siab thiab thov
   kom nws hlub tshua koj tej menyuam,
  Tej menyuam tuag tshaib pawglug ntawm tej ntug kev.

  20Tus TSWV, thov koj tsa qhovmuag ntsia cov neeg
  uas koj ua rau lawv raug kev txomnyem ntawd lauj!
  Cov pojniam tabtom noj tej
   menyuam uas lawv hlub heev!
  Cov povthawj thiab cov cev Vajtswv
   lus raug luag tua tuag rau hauv lub Tuamtsev.

  21Tej laus thiab tej hluas los tuag
   pawglug rau ntawm tej kev ib yam nkaus,
  Cov tub hluas thiab ntxhais hluas
   raug yeebncuab muab ntaj tua tuag tas.
  Hnub uas koj chim koj muab lawv
   tua tuag pawglug tsis hlub tshua leejtwg li.

  22Koj caw kuv cov yeebncuab tuaj npaj Rooj noj rooj haus
   txaus ntshai heev nyob puagncig kuv.
  Thiab hnub uas koj chim yeej tsis muaj leejtwg khiav dim li.
  Lawv muab cov menyuam uas kuv tu
   hlob thiab kuv hlub tua povtseg tas.