2

Yahweh Pơkơhma̱l Hĭ Plei Yerusalaim

  1Yahweh hơmâo go̱m hĭ plei Ziôn hăng tơlơi kơnăm mơmŏt yuakơ Ñu hil.
   Plei kơdrưh kơang Ñu, Ñu hơmâo pơplih jing hĭ laih anih răm rai.
   Ƀơi hrơi Ñu hil, Ñu ăt hơngah lui hĭ Sang Yang Ñu mơ̆n.

  2Yahweh pơrai hĭ rĭm plei pla amăng anih lŏn Yudah ƀu pap brơi ôh,
   laih anŭn pơglưh hĭ hơdôm kơđông kơjăp jing anih pơgang brơi kơ anih lŏn anŭn.
   Ñu ba rai tơlơi mlâo mlañ ƀơi lŏn čar anŭn wơ̆t hăng ƀơi ƀing khua git gai čar anŭn mơ̆n.

  3Amăng tơlơi Ñu hil hĭr hăr yơh, Ñu pơphač hĭ tơlơi kơtang ƀing ling tơhan ƀing Israel;
   Ñu hơngah ƀu kiăng djru kơ ƀing ta ôh tơdang ƀing rŏh ayăt rai.
   Ñu hil ƀrŭk pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta kar hăng apui yơh, jing pơrai hĭ abih bang tơlơi.

  4Ñu gle̱ng ƀrŏm hraŏ Ñu ƀơi ƀing ta hrup hăng ƀing rŏh ayăt ngă;
   Ñu pơdjai hĭ abih bang ƀing mơnuih ƀing ta pơpŭ pơyom biă mă.
   Amăng plei Yerusalaim anai yơh ƀing ta pơmưn kơ tơlơi hil hĭr hăr Ñu.

  5Yahweh hơmâo pơrai hĭ laih ƀing Israel kar hăng ƀing rŏh ayăt ngă yơh;
   Ñu hơmâo lui raih hĭ laih khul kơđông kơjăp wơ̆t hăng khul sang pơtao anŭn amăng tơlơi răm rai mơ̆n.
   Ñu hơmâo ba rai laih ƀơi ƀing ană plei Yudah tơlơi rơngot hơning ƀu thâo pơdơi.

  6Ñu pơphač hĭ Sang Yang anŭn jing hĭ lu črăn
   jing anih ƀing ta kơkuh pơpŭ kơ Ñu;
  Ñu hơmâo pơđŭt hĭ laih khul hrơi phet laih anŭn khul hrơi Saƀat.
   Ñu hơngah hĭ pơtao wơ̆t hăng ƀing khua ngă yang ta yuakơ Ñu hil ƀrŭk kơ ƀing gơñu yơh.

  7Yahweh hơngah hĭ laih kơnưl ngă yang Ñu
   laih anŭn lui raih hĭ laih Sang Yang rơgoh hiam Ñu;
  Ñu jao brơi ƀing rŏh ayăt pơglưh hĭ khul pơnăng Sang Yang.
   Ƀing gơñu ur dreo dưi hĭ pơ anih hlâo adih ƀing ta hơmâo kơkuh pơpŭ hơ̆k mơak laih.

  8Yahweh hơmâo pơrơđah laih
   kơ tơlơi kiăng kơ pơglưh hĭ khul pơnăng plei Ziôn.
  Ñu pơkă laih khul pơnăng anŭn kiăng kơ thâo krăn
   abih bang khŏm răm rai hĭ.
   Khul sang kơtŭm wơ̆t hăng khul pơnăng plei ră anai glưh răm hrŏm hơbĭt yơh.

  9Khul amăng ja̱ng dŏ hĭ amăng ƀu̱r glưh pơčah,
   khul čơnŭh khuă Ñu pơčah hĭ jing lu črăn.
   Pơtao laih anŭn ƀing ană bă ñu ră anai dŏ amăng khul lŏn čar pơkŏn.
  Arăng ƀu pơtô Tơlơi Juăt dơ̆ng tah,
   laih anŭn ƀing pô pơala kŏn hơmâo khul tơlơi pơƀuh mơ̆ng Yahweh lơi.

  10Ƀing tha plei Yerusalaim dŏ be̱r ƀơi lŏn amăng tơlơi dŏ rơiăt,
   ƀing gơñu pruai ƀruih lŏn ƀơi akŏ gơñu laih anŭn drơi jan gơñu buh khul ao tâo.
   Ƀing đah kơmơi hơči̱h Yerusalaim akŭp akŏ gơñu ƀơi lŏn yơh.

  11Mơta kâo rơgah rơgañ yuakơ čŏk hia;
   jua bơngăt kâo ruă rơngot biă mă.
  Kâo tơdu rơmơ̆n hĭ hăng tơlơi rơngot hơning
   yuakơ ƀing ană plei kâo răm rai.
   Ƀing ană bă laih anŭn ƀing ană nge rơmơ̆n rơbưi amăng khul jơlan plei.

  12Pô rơpa hăng pô mơhao, ƀing gơñu kwưh nao kơ ƀing amĭ gơñu yơh.
   ƀing gơñu rơbuh hĭ ƀơi jơlan
   kar hăng tơdah ƀing gơñu hơmâo ruă rơka yơh,
   laih anŭn djai tui ƀrư̆ ƀrư̆ ƀơi hơpăl tơngan ƀing amĭ gơñu.

  13Ơ plei Yerusalaim, plei Yerusalaim khăp hơi,
   hơget tơlơi kâo dưi laĭ lĕ?
  Hiư̆m pă kâo dưi pơjuh alum kơ ƀing gih lĕ?
   Ƀu hơmâo ôh hlơi pô tŭ ruă nuă hrup hăng ƀing gih ruă anŭn.
  Tơlơi răm rai gih ƀu hơmâo tơhơnal pơkă ôh jing hrup hăng ia rơsĭ yơh;
   sĭt ƀu dưi hơmâo tơlơi čang rơmang ôh.

  14Ƀing pô pơala gih ƀu hơmâo tơlơi pơƀuh hơget ôh mơ̆ng Yahweh kiăng kơ ruai rơngiao kơ tơlơi ƀlŏr;
   Tơlơi pơtô gơñu pơblư̆ pơƀlŏr hĭ ƀing gih,
   jing tơlơi ƀu či pơrơđah tơbiă tơlơi soh gih ôh.
   Ƀing gơñu ngă brơi kơ ƀing gih pơmĭn gih pô ƀu kiăng kơhma̱l hĭ tơlơi soh gih ôh.

  15Ƀing mơnuih găn nao pơ plei lăng djik djak kơ plei Yerusalaim yơh.
   Ƀing gơñu tơtăh akŏ gơñu laih anŭn klao ƀơi tơlơi plei anŭn răm rai tui anai,
   “Anai yơh jing sa boh plei hiam klă hă? Djơ̆ mơ̆ anai jing tơlơi kơdrưh kơang mơnuih lŏn tơnah?”

  16Abih bang ƀing rŏh ayăt gih djik kơ ƀing gih laih anŭn lăng pơrơmut kơ ƀing gih yơh.
   Ƀing gơñu ƀơyưč tơƀông hăng kĕ tơgơi gơñu laĭ tui anai,
   “Ƀing ta hơmâo pơrai hĭ ƀing gơñu laih!
   Anai yơh jing hrơi ƀing ta dŏ tơguan laih mơ̆ng sui!”

  17Hơnăl tuč Yahweh hơmâo pơgiŏng hĭ laih
   hơdôm tơlơi Ñu arưp aram kiăng kơ ngă tui anai,
  Ñu hơmâo pơrai hĭ laih ƀing ta ƀu pap brơi ôh, jing tui hăng tơlơi Ñu hơmâo pơkơđiăng laih kơ ƀing ta hlâo adih.
   Ñu brơi kơ ƀing rŏh ayăt ta dưi hĭ kơ ƀing ta,
   laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu mơak mơai tơdang ƀing ta răm rai.

  18Ơ ƀing Yerusalaim hơi, brơi bĕ khul pơnăng plei gih kwưh iâu đĭ kơ Yahweh!
   Brơi bĕ khul ia mơta gih rô trŭn hrup hăng khul ia krong hrơi mlam;
   pơtơdu hĭ bĕ gih pô hăng tơlơi čŏk hia rơngot hơning!

  19Amăng abih mlam tơgŭ nanao dơ̆ng bĕ kiăng iâu kwưh kơ Yahweh;
   pơhaih tơbiă bĕ jua pơmĭn gih laih anŭn rơkâo pơđu̱r Ñu pap brơi kơ ƀing ană bă gih,
   jing ƀing ană ư̆ rơpa tơl djai ƀơi rĭm akiăng asuĕk jơlan!

  20Lăng bĕ, Ơ Yahweh! Yua hơget Ih pơkơhma̱l hĭ ƀing gơmơi kar hăng anai lĕ?
   Ƀing đah kơmơi mă ƀơ̆ng khul drơi jan ană bă ƀing gơñu khăp!
   Ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing pô pơala arăng pơdjai hĭ amăng Sang Yang Ih!

  21Hlak ai ƀôdah tha kar kaĭ đih djai ƀơi khul jơlan,
   ƀing hlak ai đah rơkơi laih anŭn đah kơmơi, ƀing rŏh ayăt pơdjai hĭ hăng khul đao gưm.
   Ih pơdjai hĭ laih ƀing gơñu ƀu pap brơi ôh ƀơi hrơi Ih hil.

  22Ih jak iâu ƀing rŏh ayăt gơmơi kiăng djă̱ hơdơr sa tơlơi phet huĭ hyưt jum dar ƀing gơmơi,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi đuaĭ tơklaih hĭ mơ̆ng hrơi Ih hil.
  Ƀing gơñu pơdjai hĭ laih ƀing ană bă gơmơi,
   jing ƀing kâo čem rong laih anŭn khăp hơeng.