2

Klei Yêhôwa Bi Kmhal Ƀuôn Yêrusalem

  1Hƀơih, Yêhôwa guôm anak mniê ƀuôn Siôn
   hŏng biut knam klei ñu ngêñ!
  Ñu dlăm leh klei guh kơang Israel
   mơ̆ng adiê truh ti lăn ala;
  ñu amâo lŏ hdơr ôh kơ anôk ñu trông jơ̆ng
   hlăm hruê klei ñu ngêñ.
  2Yêhôwa bi rai leh amâo mâo klei pap ôh
   jih jang anôk dôk phung Yakôp;
  hlăm klei ñu ngêñ ñu bi klưh leh kđông kjăp anak mniê Yuđa,
   ñu dlăm ti lăn leh anăn bi hêñ ƀuôn ala mtao mbĭt hŏng phung khua kiă kriê gơ̆.
  3Ñu bi êbuh leh hŏng klei ngêñ hlơr
   jih jang klei ktang Israel;
  ñu lŏ hrui leh mơ̆ng digơ̆ kngan hnuă ñu
   ti anăp phung roh;
  ñu bi rai leh čar Yakôp msĕ si pui trơ̆ng
   ƀơ̆ng jih jang mnơ̆ng jŭm dar.
  4Ñu ƀêč leh hna ñu msĕ si sa čô roh,
   hŏng kngan hnuă ñu,
  ñu ngă msĕ si roh;
   ñu bi mdjiê leh jih jang mnơ̆ng ală hmei ƀuh siam,
  hlăm sang čhiăm anak mniê ƀuôn Siôn,+
   ñu tuh leh klei ñu ngêñ msĕ si pui.
  5Yêhôwa jing leh msĕ si sa čô roh,
   ñu bi rai leh Israel;
  ñu bi rai leh jih jang sang mtao gơ̆,
   brei kđông kjăp gơ̆ jing kăm mnơ̆ng rai;
  ñu bi lar leh kơ anak mniê Yuđa
   klei kơŭ kyăm leh anăn klei čŏk hia.
  6Ñu bi klưh leh sang yang ñu msĕ si pưk hlăm war djam,
   ñu bi rai leh anôk ñu pioh kơ klei bi kƀĭn;
  Yêhôwa brei leh ƀuôn Siôn wơr bĭt
   klei huă mnăm leh anăn hruê sabat bi kčah leh,
  hŏng klei ñu ngêñ ktang
   ñu hngah leh mtao leh anăn khua ngă yang.
  7Yêhôwa hngah leh kơ knưl ngă yang ñu,
   leh anăn lui leh adŭ doh jăk ñu;
  ñu jao leh mnư̆ sang mtao ƀuôn Siôn kơ kngan phung roh,
   phung anăn bi ênai hao hao hlăm sang Yêhôwa
   msĕ si hlăm hruê knăm.
  8Yêhôwa čuăn leh bi rai
   mnư̆ anak mniê ƀuôn Siôn;
  ñu dăng leh klei mkă gơ̆,
   ñu amâo kơ̆ng ôh kngan ñu kơ klei bi rai gơ̆,
  ñu brei mnư̆ mgang leh anăn mnư̆ ƀuôn čŏk hia,
   ênguôt hnĭng mđrăm mbĭt.
  9Ƀăng jang gơ̆ klŭn leh hlăm lăn;
   ñu bi joh leh anăn bi rai leh giê kal gơ̆,
  mtao leh anăn phung khua gơ̆ arăng mă ba leh ti krah phung găp djuê mnuih;
   amâo lŏ mâo klei bhiăn ôh,
   phung khua pô hưn êlâo gơ̆ amâo lŏ mâo klei bi ƀuh mơ̆ng Yêhôwa ôh.
  10Phung khua mduôn anak mniê ƀuôn Siôn+ dôk gŭ ti lăn ñăt kriêp,
   digơ̆ ƀui ƀruih lăn ti boh kŏ
  leh anăn hơô klŭng;
   phung mniê êra hrông ƀuôn Yêrusalem kkui kŏ truh ti lăn.
  11Ală kâo dliu leh hŏng klei hia,
   mngăt kâo mâo klei rŭng răng êdi;
  ai tiê kâo tuh leh ti lăn
   kyuadah klei bi rai phung ƀuôn sang kâo,
   kyuadah phung hđeh ĭ leh anăn phung hđeh điêt djiê hwăt hlăm êlan ƀuôn.
  12Digơ̆ lač kơ amĭ digơ̆,
   “Ti kpŭng leh anăn kpiê?”
  êjai digơ̆ hwăt msĕ si phung êkei êka leh hlăm êlan ƀuôn prŏng,
   êjai digơ̆ tuč ai ti đah da amĭ digơ̆.
  13Ya kâo dưi lač kơ ih?
   Hŏng kâo dưi bi msĕ ih,
  Ơ anak mniê ƀuôn Yêrusalem?
   Hŏng kâo dưi bi msĕ ih,
  tơl kâo dưi bi juh ih,
   Ơ anak mniê êra hrông ƀuôn Siôn?+
  Kyuadah klei bi rai ih jing prŏng msĕ si êa ksĭ,
   hlei pô dưi bi hlao ih?
  14Phung khua pô hưn êlâo ih
   ƀuh leh klei bi ƀuh luar leh anăn mplư;
  diñu amâo tuôm bi êdah klei wê ih ôh,
   čiăng kơ ih amâo đuĕ jing mnă ôh,
   ƀiădah bi ƀuh leh kơ ih klei bi êdah luar leh anăn mplư.
  15Jih jang phung găn ktuê êlan
   pah kngan kyua ih,
  diñu mƀhơi leh anăn kteh kŏ
   kyua anak mniê ƀuôn Yêrusalem;
  “Djŏ mơ̆ anei jing ƀuôn arăng pia klei siam klă,
   klei hơ̆k mơak kơ jih lăn ala?”
  16Jih jang phung roh ih ƀuah ih,
   diñu mƀhơi, diñu kriêt êgei,
  diñu ur: “Drei bi rai ñu leh!
   Ơ, hruê anei drei čang guôn leh,
   ară anei truh leh sĭt, drei ƀuh klei anei!”
  17Yêhôwa bi sĭt leh klei ñu čuăn ngă,
   bi truh leh klei ñu arưp aram,
  tui si ñu mtă leh mơ̆ng sui;
   ñu mdlưh ih leh amâo mâo klei pap ôh,
  ñu brei leh phung roh hơ̆k mơak kyua ih,
   leh anăn bi mđĭ klei ktang phung roh ih.
  18Ai tiê phung ƀuôn sang
   ur kraih kơ Yêhôwa!
  Ơ mnư̆ anak mniê ƀuôn Siôn,
   brei êa ală rôč đoh msĕ si êa hnoh
  êjai hruê leh anăn mlam!
   Đăm ih dôk mdei ôh,
   đăm brei ală ih pĭt ôh!
  19Kgŭ ur hia bĕ êjai mlam,
   tơdah arăng dơ̆ng gak mlam!
  Tuh ai tiê ih msĕ si êa
   ti anăp Yêhôwa!
  Yơr kngan ih phă ñu
   čiăng akâo klei hdĭp kơ phung anak ih,
  digơ̆ djiê hwăt kyua êpa
   ti akŏ grăp êlan dơ̆ng.
  20“Dlăng bĕ, Ơ Yêhôwa, leh anăn ksiêm!
   Kơ hlei pô ih tuôm ngă snei?
  Djŏ mơ̆ phung mniê ƀơ̆ng anak diñu pô,
   phung anak diñu khăp hơiêng?
  Djŏ mơ̆ arăng bi mdjiê khua ngă yang leh anăn khua pô hưn êlâo
   hlăm adŭ doh jăk Yêhôwa?
  21Phung hlăk ai leh anăn phung mduôn dôk đih mđrăm mbĭt
   hlăm ƀruih ti êlan dơ̆ng;
  phung mniê êra leh anăn phung êkei êdam kâo
   êbuh djiê leh hŏng đao gưm.
  Hlăm hruê ih ngêñ ih bi mdjiê diñu leh,
   bi mdjiê amâo mâo klei pap ôh.
  22Ih bi truh klei bi huĭ jŭm gah găn kâo,
   msĕ si ih jak mnuih kơ klei knăm;
  ti hruê Yêhôwa ngêñ
   amâo mâo pô tlaih kăn mâo pô hdĭp rei;
  phung kâo pŭ ti pha leh anăn čiêm rông,
   phung roh bi mdjiê leh.”