3

Tus txom nyem tau chaw vam khom

  1Kuv yog tus uas raug kev txom nyem nyuaj siab
   vim yog Vajtswv txojkev npau taws rab nplawm.
  2Nws ntiab kuv mus thiab coj kuv mus
   rau hauv txojkev tsaus ntuj,
   uas tsis muaj qhov kaj kiag li.
  3Nws yeej tsa nws txhais tes nplawm kuv
  nplawm tag rov nplawm thiab tas hnub mus li.

  4Nws ua rau kuv cev nqaij daim tawv sem tag,
   thiab muab kuv tej pob txha lov.
  5Nws muab kuv xov kaw cia,
   thiab muab kev lwj siab
   kev txom nyem xov kuv cia.
  6Nws muab kuv yuam nyob qhov tsaus ntuj,
   ib yam li tus uas tuag ntev los lawm.

  7Nws xov laj kab vij kuv cia
   kuv thiaj dim tsis tau,
   nws muab saw hlau hnyav khi kuv cia.
  8Thaum kuv tsa suab taij hu thov nws pab,
   los nws tsis quav ntsej kuv tej lus thov.
  9Nws muab tej txhib zeb uas txhwm los
   thaiv kuv txhua txoj hauv kev,
  nws ua rau kuv txojkev
   nkhaus mus nkhaus los.

  10Nws zoo yam nkaus li tus dais
   uas zov tos kuv,
  thiab zoo yam nkaus li tus tsov ntxhuav
   uas zov kev tos.
  11Nws chua kuv tawm ntawm kuv txojkev
   thiab muab kuv dua ua tej dwb daim,
  nws ua rau kuv raug muab
   tso tseg nyob do cuas.
  12Nws nta nws rab hneev,
   thiab muab kuv ua daim phiaj
   rau nws rab xub.

  13Nws muab cov xub hauv nws lub raj
   tua chob rau hauv kuv lub siab.
  14Kuv thiaj ua lub chaw uas
   kuv haiv neeg sawvdaws luag,
  thiab ua zaj nkauj uas lawv hu thuam luag
   tas hnub tas hmo.
  15Nws ua rau kuv lwj siab kawg nkaus,
   thiab muab zaub iab zaub daw
   rau kuv noj dhuav tag.

  16Nws muab tsig zeb rau kuv cov hniav zom
   thiab muab kuv nias rau hauv cub tshau.
  17Txojkev kaj siab lug raug muab rho
   ntawm kuv tus ntsuj plig lawm,
  kuv tsis nco qab tias kev zoo siab xyiv fab
   yog zoo li cas lawm.
  18Kuv thiaj hais tias,
   “Kuv lub koob meej ploj tag lawm,
  thiab kuv txojkev vam rau Yawmsaub
   kuj ploj tag lawm.”

  19Thov nco txog kuv tej kev txom nyem lwj siab
   thiab qhov uas raug khiav rau tom ub tom no,
  uas iab cuag li tej zaub iab zaub daw
   thiab tsib dais.
  20Kuv tus ntsuj plig pheej nco txog tej ntawd,
   thiab poob siab nthav.
  21Kuv rov nco txog li no,
   kuv thiaj muaj lub siab vam tuaj hais tias,

  22Yawmsaub txojkev hlub uas ruaj khov
   yuav tsis tu ncua,
  thiab nws tej kev khuvleej
   tsis muaj chaw kawg,
  23niaj tagkis rov muaj dua tshiab.
   Koj txojkev ua ncaj uas tso siab tau
   yeej loj kawg.
  24Kuv tus ntsuj plig hais tias,
   “Yawmsaub yog kuv tug,
   vim li no kuv thiaj li vam ntsoov nws.”

  25Yawmsaub yeej ua zoo
   rau cov uas tos rawv nws,
   thiab ua zoo rau tus ntsuj plig uas nrhiav nws.
  26Qhov uas zoo yog qhov uas ua siab ntev
   tos Yawmsaub txojkev cawm dim.
  27Qhov uas zoo yog qhov uas
   neeg kwv tus quab txij thaum yau los.

  28Cia lawv nyob ib leeg ntsiag to
   rau thaum Yawmsaub muab tus quab rau lawv.
  29Cia lawv muab lub qhov ncauj
   twb nkaus rau hauv av,
   tej zaum tseem yuav muaj vam.
  30Cia lawv tig plhu rau tus uas ntaus lawv,
   cia lawv yeem raug luag thuam kawg nkaus.

  31Vim tias tus Tswv
   yuav tsis muab lawv pov tseg mus ib txhis,
  32Txawm yog nws ua rau raug kev lwj siab,
   los nws yuav khuvleej,
  raws li nws txojkev hlub ruaj khov
   uas muaj nplua mias.
  33Vim yog nws tsis muaj pluaj siab
   ua rau leejtwg raug kev txom nyem,
   lossis ua rau neeg raug kev ntxhov siab.

  34Qhov uas muab cov neeg
   uas raug ntes thoob ntiajteb tsuj yuam
   rau hauv xib taws kuj yog,
  35qhov uas ntxeev neeg txojcai tab meeg
   Vajtswv tus uas loj dua ntais kuj yog,
  36qhov uas tu plaub tsis ncaj kuj yog,
   tej no tus Tswv tsis pom lov?

  37Leejtwg yog tus uas hais thiab ua kom tiav,
   tsuas yog tus Tswv tso ncauj thiaj ua tau xwb?
  38Qhov zoo thiab tej xwm txheej phem
   tsis yog tawm hauv Vajtswv
   uas loj dua ntais lub qhov ncauj los lov?
  39Ua cas cov neeg uas tseem ciaj yuav yws
   txog qhov uas nws raug teem txim
   vim nws kev txhaum?

  40Cia peb tshuaj ntsuas saib peb lub neej
   thiab tig kiag rov los cuag Yawmsaub.
  41Cia peb muab peb lub siab
   thiab peb txhais tes tsa rau Vajtswv
   uas nyob saum ntuj.
  42“Peb tau fav xeeb thiab tawv nyom koj
   thiab koj tsis tau zam peb lub txim.

  43“Koj muab koj txojkev chim los qhwv koj
   thiab caum peb, thiab muab tua tsis khuvleej li.
  44Koj muab huab los qhwv koj,
   kom peb tej lus thov
   thiaj txeem tsis tau mus txog koj.
  45Koj ua rau peb zoo yam nkaus li
   tej tshwj xuam thiab tej uas qias
   rau hauv nruab nrab ib tsoom neeg.

  46“Peb tej yeeb ncuab sawvdaws
   qheb ncauj cem peb.
  47Txojkev txhawj kev ntshai
   thiab qhov ntuj los txog peb,
  thiab kev liamsim thiab kev puam tsuaj
   los raug peb.”
  48Kuv lub qhov muag muaj
   kua muag ntws los ua ib tug niag dej,
  vim kuv haiv neeg tus ntxhais
   raug kev puam tsuaj.

  49Kuv tej kua muag ntws tsis tu,
   thiab ntws tsis so li,
  50mus txog thaum Yawmsaub
   tsa qhov muag ntsia saum ntuj tuaj.
  51Kuv lub qhov muag ua rau kuv
   lwj siab txog tej xwm txheej uas raug
   kuv lub nroog tej ntxhais sawvdaws.

  52Cov uas cia li ua yeeb ncuab
   rau kuv do do xwb,
   lawv caum kuv ib yam li caum noog.
  53Thaum kuv tseem ciaj sia
   lawv muab kuv laim rau hauv lub qhov taub
   thiab lawv pov pob zeb los tsuam kuv.
  54Dej nyab kiag kuv taubhau,
   kuv hais tias, “Kuv ploj tiag tiag li lauj!”

  55Au Yawmsaub, kuv hu koj lub npe
   rau thaum kuv nyob hauv lub qhov tob tob.
  56Koj mloog kuv tej lus uas thov hais tias,
   “Thov tsis txhob ntsaws koj qhov ntsej
   rau tej lus uas kuv quaj thov koj pab.”
  57Koj tuaj ze rau thaum uas kuv hu thov koj.
   Koj hais tias, “Tsis txhob ntshai.”

  58Au tus Tswv, koj hais kuv tshaj plaub lawm,
   koj txhiv kuv txojsia.
  59Au Yawmsaub, koj pom qhov uas
   lawv ua txhaum rau kuv lawm,
   thov tu kuv tshaj plaub lauj!
  60Koj pom txhua yam
   uas lawv ua limhiam rau kuv lawm,
  thiab tej uas lawv ntaus tswvyim
   ua phem rau kuv huvsi.

  61Au Yawmsaub, koj hnov tej lus
   uas lawv thuam luag kuv,
  thiab tej uas lawv ntaus tswvyim
   ua phem rau kuv huvsi.
  62Tej uas kuv cov yeeb ncuab lub qhov ncauj hais
   thiab tej uas lawv ntaus tswvyim
   mas tawm tsam kuv tag hnub li.
  63Saib maj, tsis hais lawv zaum
   lossis sawv ntsug,
   lawv muab kuv ua zaj nkauj hu thuam luag.

  64Au Yawmsaub, koj cia li ua pauj rau lawv
   raws li lawv txhais tes tau ua lawm.
  65Cia li ua rau lawv lub siab tsaus ntuj nti,
   cia koj tej lus foom tsis zoo
   poob rau saum lawv.
  66Cia li caum cuag lawv ua chim kawg,
   thiab muab lawv ua kom puam tsuaj tag
   rau hauv Yawmsaub lub qab ntuj.