3

Rau Txim, Lees Txim thiab Kev Cia Siab

  1Kuv yog ib tug uas paub hais tias qhov uas
   Vajtswv rau txim ntawd hnyav npaum li cas.
  2Nws ntiab thiab coj kuv mus ti nkaus
   rau hauv qhov uas tob tshaj plaws thiab tsaus ntuj nti.
  3Nws muab kuv ntaus tas los ntaus dua tsis hlub kuv hlo li.

  4Nws ua rau kuv tej nqaij tej tawv
   ntuag rua ras thiab tsoo kuv tej pobtxha lov.
  5Nws muab kuv kaw rau hauv txojkev txomnyem thiab lwj siab.
  6Nws yuam kuv nyob hauv qhov chaw tsaus ntuj nti
  ib yam li cov neeg uas twb tuag tau ntev los lawm.

  7Nws muab saw hlau khi kuv;
  kuv yog tus neeg raug txim uas tsis muaj kev cia siab
   hais tias yuav khiav dim li.
  8Kuv tsa suab hlo quaj nrov nrov thov pab,
  Tiamsis Vajtswv tsis mloog kuv tej lus thov li.
  9Kuv mus kev qaug poj qaug poog;
  Nws muab tej txiag zeb los ua ntsa
   loog thaiv kuv txhua txoj haukev.

  10Tus TSWV tos kuv kev ib yam li tus dais;
  Nws dhia tuaj tom kuv ib yam li tus tsov ntxhuav.
  11Nws coj kuv mus rau tom ntug kev,
  Muab kuv dua ntuag ua tej daim, thiab tso kuv povtseg.
  12Nws nta nws rab hneev thiab muab
   kuv cuab ua daim phiaj rau nws tua.

  13Nws tua nws cov xub tuaj raug kuv
   mus tob heev rau hauv kuv lub nrog cev.
  14Neeg luag kuv plig ib hnub tsaus ntuj;
   lawv muab kuv tso daj tso luag ua si.
  15Tus TSWV muab txojkev txomnyem
   uas iab siab heev rau kuv noj thiab haus nkaus xwb.

  16Nws muab kuv lub ntsejmuag coj mus txhuam rau hauv av
  thiab muab kuv cov hniav tsoo saum pobzeb lov tas.
  17Kuv thiaj tsis nco txog kev noj qab nyob zoo,
  kev thajyeeb thiab kev zoo siab li lawm.
  18Kuv txojsia nyob tsis ntev lawm;
  Kuv txojkev cia siab rau tus TSWV twb ploj tas lawm.

  19Kuv xav txog txojkev lwj siab,
   kuv tsis muaj vajtse nyob,
  Mas yog tej tshuaj lom uas iab kawg nkaus li.
  20Kuv pheej xav txog txojkev lwj siab
   thiab kuv nyuaj siab kawg nkaus.
  21Thaum kuv nco txog tej no ua rau
   kuv rov muaj kev cia siab.

  22Tus TSWV txojkev hlub uas ruaj
  khov thiab nws txojkev hlub tshua yeej muaj tsis paub kawg,
  23Txojkev hlub ntawd muaj txhua hnub,
   ib yam li lub hnub niaj tagkis tawm tuaj.
  24Kuv tsuas muaj tus TSWV tib leeg xwb,
   yog li ntawd kuv thiaj cia siab rau nws.

  25Tus TSWV yeej ua zoo rau txhua tus uas vamkhom nws,
  26Qhov uas zoo tshaj, yog ua lub siab
   ntev tos mus txog hnub uas nws los cawm peb,
  27Thiab qhov uas zoo tshaj, yog peb
   xyaum ua siab ntev thaum hluas los.

  28Thaum peb raug kev txomnyem, peb
   yuav tsum ua siab ntev zaum ntsiag to.
  29Tsimnyog peb txhos caug nyo ti nkaus hauv av,
   yog ua li ntawd tseem muaj kev cia siab.
  30Txawm yog raug ntaus thiab raug
   thuam los peb yeej zoo siab txais huv tibsi.

  31Tus TSWV yog tus muaj kev hlub
   thiab nws yuav tsis tso peb tseg mus ibtxhis.
  32Txawm yog nws ua rau peb raug kev
   ntxhov siab
  los nws yeej hlub peb raws li nws txojkev hlub uas ruaj khov.
  33Tus TSWV yeej tsis muaj pluaj siab
   cia peb raug kev ntxhov siab lossis kev tsimtxom.

  34Thaum peb raug luag caij tsuj hauv
   tsev lojcuj los tus TSWV yeej paub;
  35Tus TSWV paub thaum peb tsis ua ncaj ncees li nws hais;
  36Thaum luag txiav txim tsis ncaj
   hauv tsev tu plaub los tus TSWV yeej paub.

  37Tsuas yog tej uas haum tus TSWV siab xwb thiaj li ua tau.
  38Kev zoo thiab kev phem los ib yam nkaus,
  Puavleej yog tus TSWV uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus hais thiaj li muaj.
  39Vim li cas peb pheej yws thaum peb raug txim,
   vim peb tej kev txhaum?

  40Cia peb tshuaj saib peb lub neej
   thiab tig rov los cuag tus TSWV.
  41Cia peb qhib peb lub siab rau Vajtswv
   tus uas nyob saum ntuj thiab thov hais tias,
  42“Tus Tswv, peb tau ua txhaum thiab
   ntxeev siab rau koj lawm, koj tsis tau zam txim rau peb li.

  43“Koj caum peb thiab tua peb povtseg;
   koj txojkev chim roos koj txojkev hlub lawm,
  44Tauv huab uas yog koj txojkev npautaws tuab heev
   peb tej lus thov thiaj tuaj tsis txog koj.
  45Koj ua rau peb raug neeg ntiajteb saib zoo ib yam li
   tej khoom uas tsis muaj nqis.

  46“Peb cov yeebncuab txhua tus
   thuam peb thiab saib tsis taus peb.
  47Peb twb raug kev txomnyem thiab kev puastsuaj los lawm;
  Peb ua neej nyob tuav xovxeeb thiab ntshai kawg li.
  48Kuv kua muag ntws laws thaum kuv
   pom kuv haivneeg raug kev puastsuaj.

  49“Kuv cov kua muag yuav ntws los
   tsis paub tu ib yam li tus dej ntws,
  50Mus txog thaum tus TSWV tsa
   qhovmuag ntsia saum ntuj tuaj pom peb lawm.
  51Thaum kuv pom tej xwmtxheej los raug cov pojniam
  uas nyob hauv lub nroog mas kuv tu siab kawg.

  52“Cov neeg uas ua yeebncuab rau kuv
   cia li lam ntxub kuv thiab cuab hlua mag kuv
   ib yam li noog mag tsig.
  53Lawv muab kuv pov ciaj rau hauv ib
   lub qhov thiab muab ib lub pobzeb npog lub ncauj qho.
  54Dej vov dhau plaws saum kuv taubhau,
   thiab kuv xav hais tias, “Kev tuag los ze lawm lauj.”

  55“Tus TSWV, kuv nyob puag hauv
   qab qho, kuv quaj thov koj,
  56Thiab thaum kuv thov kom koj
   mloog kuv tej lus thov, koj yeej hnov.
  57Koj teb kuv tej lus thov thiab hais kom kuv
   tsis txhob ntshai.

  58“Tus TSWV, koj twb tuaj tso kuv dim,
   thiab cawm tau kuv txojsia lawm.
  59Tus TSWV, koj twb pom tej uas luag
   ua tsis ncaj rau kuv lawm,
  thov koj txiav txim kom ncaj ncees rau kuv rooj plaub.
  60Koj yeej paub hais tias kuv cov yeebncuab
   ntxub kuv heev thiab tuav hauv tawmtsam kuv li cas.

  61“Tus TSWV, koj yeej paub tej uas
   lawv tuav hauv ua phem rau kuv;
  Thiab koj yeej hnov tej lus uas lawv thuam kuv.
  62Lawv hais txog kuv thiab tuav
   tswvyim ua phem rau kuv ib hnub tsaus ntuj.
  63Lawv muab kuv tso daj tso luag
   thaum sawv ntxov mus txog thaum tsaus ntuj.

  64“Tus TSWV, thov koj rau txim rau
   lawv raws li tej uas lawv tau ua tas los lawm.
  65Thov koj foom phem rau lawv thiab
   tsis txhob pub kom lawv muaj kev cia siab hlo li.
  66Thov koj caum lawv thiab raws kom
   lawv khiav tawm hauv lub ntiajteb no mus tas dulug.”