3

Zuqc Kouv Mv Baac Corc Maaih Lamh Hnamv Dorngx

  1Yie se yietc dauh zuqc jiex kouv naanc nyei mienh,
   se zuqc Tin-Hungh qiex jiez mborqv.
  2Ninh zunc yie mingh yaac bun yie
   yangh hmuangx nyei dorngx, maiv maaih njang.
  3Ninh zungv ziangh hnoi mborqv yie
   yietc nzunc jiex yietc nzunc yaac maiv korv-lienh.
  4Ninh bun yie nyei ndopv caux orv soqv
   yaac wuotv yie nyei mbungv nauv.
  5Ninh bun yie zuqc kouv haic nyei naanc zingh
   weih jienv yie hnangv laatc nor.
  6Ninh hoic yie yiem hmuangx nyei dorngx
   hnangv daic mingh lauh nyei mienh nor.
  7Ninh zoux laatc weih jienv yie, bun yie biaux maiv ndutv.
   Ninh longc limc hniev nyei ndoh jienv yie.
  8Maiv gunv yie heuc jienv tov tengx,
   ninh maiv muangx yie daux gaux nyei waac.
  9Ninh longc zuqc daaih nyei la'bieiv dangv jienv yie nyei jauv,
   yaac bun yie nyei jauv njuotv mingh.
  10Ninh se hnangv dauh jiepv zuov jienv maeqv yie,
   yaac hnangv sienh bingx jienv yiem mbueiz nyei dorngx.
  11Ninh tor yie cuotv yie nyei jauv yaac betv yie benx ziex deix ziex deix,
   bun yie zuqc guangc huaang.
  12Ninh baeng ninh nyei juang-zinx,
   zorqv yie benx mbaeqc zuqc ninh nyei forng buonv.
  13Ninh baeng forng yiem ninh nyei forng-ndongh cuotv,
   buonv bieqc yie nyei hnyouv gu'nyuoz.
  14Yie benx zuangx fingx mienh jatv nyei ga'naaiv,
   ninh mbuo ziangh hnoi zorqv yie benx nzung baaux.
  15Ninh bun yie zuqc kouv naanc hnangv nyanc im nyei ga'naaiv beuv,
   bun yie kouv taux ndiev hnangv hopv yangh meuz zungx.
  16Ninh longc la'bieiv bun yie nyei nyaah nauv,
   bun yie gamh nziex jienv mbaapv njiec saaiv-ndui.
  17Yie nyei hnyouv maiv maaih yietc deix baengh orn,
   yie zungv la'kuqv orn-lorqc nyei jauv hnangv haaix nor.
  18Yie ziouc gorngv, “Yie nyei qaqv zitc nzengc.
   Yie kaux Ziouv maaih lamh hnamv nyei yaac maiv maaih aqv.”
  19Tov jangx yie zuqc kouv caux yie zuqc nyei naanc zingh,
   hnangv yangh meuz caux jiepv-daamv im.
  20Yie nyei hnyouv zanc-zanc jangx jienv,
   yie nyei hnyouv yaac nzauh jienv yiem.
  21Mv baac yie jangx zuqc naaiv deix sic,
   yie ziouc maaih lamh hnamv dorngx.
  22Ziouv maiv dingh liouh ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
   Ninh korv-lienh mienh nyei hnyouv yietc liuz maiv dangx.
  23Ndorm-ndorm zungv siang nyei.
   Meih za'gengh! ziepc zuoqv haic.
  24Yie nyei hnyouv gorngv, “Ziouv se yie nyei buonc.
   Weic naaiv yie kaux ninh maaih lamh hnamv.”
  25Ziouv zoux longx bun kaux ninh,
   maaih hnyouv lorz ninh wuov deix mienh.
  26Mienh sekv nzieqc nyei zuov jienv
   Ziouv nyei njoux en se longx haic.
  27Mienh hnyangx-jeiv lunx nyei ziangh hoc
   hoqc linc maaih noic se longx nyei.
  28Ninh zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc,
   bun ninh ganh nduqc dauh zueiz jienv sekv-sekv nyei yiem wuov.
  29Bun ninh ndoqv m'nqorngv nyiemc ganh zoux faix,
   nziex corc maaih lamh hnamv.
  30Bun ninh huin hmien sueih mienh mbaix,
   bun ninh zuqc diev nyaiv taux daauh.
  31Weic zuqc Ziouv maiv yietc liuz guangc mienh.
  32Maiv gunv Ziouv bun mienh zuqc nzauh,
   ziux ninh ziepc zuoqv nyei hnamv mienh,
   ninh zungv oix korv-lienh.
  33Weic zuqc ninh maiv zeiz a'hneiv bun mienh
   zuqc kouv fai zuqc nzauh nyei sic.
  34Lungh ndiev yietc zungv wuonx loh nyei mienh
   zuqc caaiv njiec zaux-ndiev,
  35fai dorng jienv Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei nza'hmien,
   mienh maiv duqv horpc zuqc duqv nyei leiz,
  36fai yiem sic-dorngh dunx sic maiv zingx,
   Ziouv maiv horpc hnyouv aqv.
  37Cuotv liuz Ziouv dingc,
   haaix dauh gorngv haaix nyungc ziouc cuotv hnangv wuov nyungc fai?
  38Longx nyei caux ciouv nyei maiv zeiz yiem
   Hlang Jiex Wuov Dauh nyei nzuih cuotv fai?
  39Ziangh jienv nyei baamh mienh
   weic ganh zoux nyei sic zuqc dingc zuiz
   fungc oix zuqc ngopv?
  40Mbuo oix zuqc zaah mangc yaac seix mbuo zoux nyei jauv
   aengx nzuonx daaih lorz Ziouv.
  41Mbuo oix zuqc koi nqoi hnyouv, sung jienv buoz
   hungx jienv yiem lungh zaangc nyei Tin-Hungh daux gaux.
  42“Yie mbuo baamz zuiz ngaengc meih,
   meih zungv maiv guangc yie mbuo nyei zuiz.
  43“Meih za'gengh qiex jiez jienv zunc yie mbuo,
   meih daix yie mbuo yaac maiv korv-lienh.
  44Meih longc mbuonx-jieqv om jienv ganh,
   bun yie mbuo daux gaux nyei waac faaux maiv tong.
  45Meih bun yie mbuo zuqc yiem maanc fingx mbu'ndongx,
   benx la'fapv caux guangc nyei ga'naaiv.
  46“Yie mbuo nyei yietc zungv win-wangv,
   morngx nqoi ninh mbuo nyei nzuih gorngv yie mbuo.
  47Yie mbuo zuqc haeqv gamh nziex, zuqc ndortv njiec zaeng mienh nyei kuotv,
   zuqc baaic, zuqc mietc.”
  48Yie nyei m'zing liouc wuom-mueic hnangv ndoqv nor,
   laaix yie nyei juangc fingx mienh zuqc mietc.
  49Yie nyei m'zing zanc-zanc liouc wuom-mueic,
   maiv maaih ziangh hoc dingh,
  50zuov jienv Ziouv yiem gu'nguaaic lungh
   mangc njiec ziouc buatc.
  51Yie buatc yie nyei buonv-zingh nyei zuangx m'sieqv dorn buangh nyei sic,
   yie haiz hnyouv mun haic.
  52Zoux yie nyei win-wangv yaac maiv maaih gorn-baengx wuov deix,
   qaqv zunc yie hnangv zunc norqc nor.
  53Ninh mbuo zorqv yie liemh nangh zoi njiec kuotv,
   aengx zorqv la'bieiv zoi njiec ngatv jienv yie.
  54Wuom yiemx jiex yie nyei m'nqorngv.
   Yie gorngv, “Yie daic aav loh!”
  55O Ziouv aac, yie yiem kuotv
   ndo nyei dorngx heuc meih nyei mbuox.
  56Meih haiz yie jouh nyei qiex,
   “Tov maiv dungx buang m'normh maiv muangx
   yie heuc jienv tov meih tengx nyei waac.”
  57Yie heuc meih wuov zanc meih daaih nitv fatv yie.
   Meih gorngv, “Maiv dungx gamh nziex.”
  58O Ziouv aac, meih zungv daaih tengx yie caengx sic,
   yaac zuoqc yie nyei maengc.
  59O Ziouv aac, meih buatc liuz
   yie zuqc mienh zoux dorngc yie nyei sic.
   Tov tengx siemv dingc yie maiv maaih zuiz.
  60Meih buatc win-wangv maaih hnyouv oix jaauv win bun yie,
   yaac hiuv duqv ninh mbuo daav daaih hoic yie nyei yietc zungv za'eix.
  61O Ziouv aac, meih haiz ninh mbuo huotv yie nyei waac,
   yaac haiz ninh mbuo daav daaih hoic yie nyei yietc zungv za'eix.
  62Oix hoic yie wuov deix mienh nyei nzuih gorngv nyei waac
   caux ninh mbuo hnamv cuotv nyei jauv,
   ziangh hnoi caux yie doix-dekc.
  63Mangc maah! Maiv gunv ninh mbuo zueiz fai jiez sin,
   ninh mbuo dorh yie zoux nzung baaux.
  64O Ziouv aac, meih oix ziux ninh mbuo nyei buoz zoux nyei gong
   winh bun ninh mbuo.
  65Meih oix bun ninh mbuo nyei hnyouv ngaengc,
   bun ninh mbuo zuqc meih zioux.
  66O Ziouv aac, meih oix qiex jiez jienv zunc ninh mbuo,
   maiv bun ninh mbuo yiem meih nyei lungh ndiev.