3

Tơlơi Pơkơhma̱l, Tơlơi Kơhma̱l Laih Anŭn Tơlơi Čang Rơmang

  1Kâo jing sa čô pô thâo krăn yơh hiư̆m jing tơlơi Ơi Adai pơkơhma̱l hĭ kâo.
  2Ñu puh pơđuaĭ hĭ kâo mŭt dơlăm hloh dơ̆ng amăng tơlơi kơnăm mơmŏt.
  3Laih anŭn taih kâo mơai hăng khul tơlơi taih ƀu thâo pap.

  4Ñu pơtơdu hĭ asar hăng klĭ kâo,
   laih anŭn hơmâo pơjŏh hĭ khul tơlang kâo.
  5Ñu hơmâo ngă hĭ laih kơ kâo tŭ tơlơi ƀun rin laih anŭn khul tơlơi tơnap prŏng pơkŏn.
  6Ñu hơmâo pơgŏ̱ hĭ laih kâo kiăng kơ hơdip amăng anih kơnăm mơmŏt kar hăng khul pơsat ƀing djai mơ̆ng đưm adih.

  7Ñu akă kâo hăng hrĕ čuăk;
   kâo dŏ amăng sang mơnă ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang kiăng kơ đuaĭ kơdŏp ôh.
  8Kâo iâu kraih kơ tơlơi djru, samơ̆ Ơi Adai hơngah ƀu kiăng hơmư̆ ôh;
  9Ñu hơmâo pơgăn hĭ laih jơlan kâo hăng khul pơnăng pơtâo; Ñu hơmâo ngă laih kơ khul jơlan kâo wĕ wŏ.

  10Ñu dŏ krăp kơ kâo kar hăng sa drơi tơgâo dŏ krăp;
   Ñu blŭng rai ƀơi kâo kar hăng rơmung dŭl ngă yơh.
  11Ñu puh pơđuaĭ hĭ kâo pơ jơlan,
   hek hĭ kâo jing lu črăn laih anŭn đuaĭ lui hĭ kâo.
  12Ñu wă̱ hraŏ Ñu laih anŭn mă kâo yơh jing anih kơñăm kơ khul ƀrŏm hraŏ Ñu.

  13Ñu pơnăh khul ƀrŏm hraŏ Ñu djơ̆ dơlăm amăng drơi jan kâo.
  14Ƀing arăng klao djik kơ kâo abih hrơi; kâo jing hĭ tơlơi klao djik kơ abih bang ƀing gơñu yơh.
  15Abih bang tơlơi ruă phĭ̱ yơh jing tơlơi Ñu hơmâo pha brơi laih kơ kâo jing kar hăng gơnam ƀơ̆ng gơnam mơñum.

  16Ñu thĭr ƀô̆ kâo ƀơi lŏn laih anŭn pơjŏh hĭ tơgơi kâo ƀơi khul boh pơtâo.
  17Kâo ƀu thâo dơ̆ng tah kơ tơlơi hiam drơi jan, tơlơi rơnŭk rơno̱m laih anŭn tơlơi hơ̆k mơak.
  18Kâo ƀu dŏ hơdip sui dơ̆ng tah; kâo ƀu čang rơmang kơ tơlơi Yahweh djru kơ kâo dơ̆ng tah.

  19Tơlơi pơmĭn kơ tơlơi ruă kâo, tơlơi ƀu hơmâo sang kâo, jing jrao akăm phĭ̱ yơh.
  20Kâo pơmĭn nanao kơ tơlơi anŭn, laih anŭn jua bơngăt kâo tah hơtai yơh.
  21Samơ̆ kâo hơmâo tơlơi čang rơmang yơh tơdang kâo hơdơr kơ tơlơi anai:

  22Yuakơ Yahweh ƀu či pơdơi hĭ ôh tơlơi Ñu khăp kơ ƀing ta laih anŭn či pap kơ ƀing ta nanao, tui anŭn Ñu ƀu brơi kơ ƀing arăng pơrai hĭ ƀing ta ôh.
  23Yahweh pơrơđah tơlơi Ñu khăp hăng pap kơ ƀing ta rĭm mơguah.
   Ñu tŏng ten hlo̱m ƀo̱m hăng ƀing ta yơh.
  24Kâo pơmĭn kơ kâo pô kơ tơlơi Yahweh yơh jing abih bang tơlơi kâo kiăng, tui anŭn kâo čang rơmang amăng Ñu yơh.

  25Yahweh jing hiam klă yơh kơ hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ñu,
  26Tui anŭn, tơlơi hiam hloh kơ ƀing ta kiăng dŏ tơguan gir run,
   jing kiăng dŏ tơguan kơ Ñu pơklaih hĭ ƀing ta.
  27Laih anŭn tơlơi anŭn jing hiam hloh yơh kơ ƀing ta kiăng kơ hrăm kơ tơlơi gir run anŭn amăng thŭn hlak ai ta.

  28Tơdang Yahweh ngă brơi kơ ƀing ta gleh tơnap, ƀing ta khŏm dŏ be̱r hơjăn rơiăt hăng gir run yơh;
  29Ƀing ta khŏm bon kơkuh jao pô kơ Yahweh, yuakơ năng ai ăt či dŏ hơmâo tơlơi čang rơmang mơ̆n.
  30Wơ̆t tơdah arăng taih laih anŭn pơmlâo,
   ƀing ta khŏm tŭ mă abih bang yơh.

  31Yahweh jing Pô thâo pap laih anŭn ƀu či hơngah hĭ ƀing ta hlŏng lar ôh.
  32Ñu dưi ba rai ƀơi ƀing ta tơlơi rơngot, samơ̆ tơlơi khăp hiam klă Ñu kơ ƀing ta jing sĭt nik laih anŭn kơtang.
  33Ñu ƀu hơmâo tơlơi mơak ôh tơdang Ñu pơrơngot hăng pơruă hĭ ƀing ta.

  34Yahweh thâo krăn tơdang ƀing arăng ngă sat kơpĭ kơpe̱t kơ ƀing mơnă;
  35Ñu yơh jing Pô Glông Hloh, tui anŭn Ñu thâo krăn tơdang ƀing arăng hơngah hĭ ƀu brơi ôh kơ ƀing ta hơdôm tơlơi djơ̆ găl lŏm kơ ƀing ta;
  36Tơdang arăng pơwĕ hĭ tơlơi tơpă amăng anih phat kơđi, Ñu thâo krăn yơh.

  37Kơnơ̆ng tơlơi kiăng Yahweh đôč yơh dưi jing hĭ nanao.
  38Tơlơi truh hiam hăng tơlơi truh sat kar kaĭ đôč yơh
   jing tơlơi tơbiă rai mơ̆ng Pô Glông Hloh.
  39Ƀing ta khŏm anăm brŏk ƀuăh ôh tơdang Ñu pơkơhma̱l hĭ ƀing ta yuakơ ƀing ta hơmâo ngă soh laih.

  40Brơi kơ ƀing ta kơsem glaĭ bĕ tơlơi hơdip hơdơ̆ng ta laih anŭn brơi kơ ƀing ta wơ̆t glaĭ bĕ pơ Yahweh.
  41Brơi kơ ƀing ta yơr đĭ bĕ tơngan ta pơ Ơi Adai amăng adai adih laih anŭn mơ̆ng pran jua ta iâu laĭ bĕ kơ Ñu tui anai,
  42“Ƀing gơmơi hơmâo ngă soh hăng pơkơdơ̆ng glaĭ laih,
   bơ kơ Ih, Ơ Yahweh ăh, Ih ƀu hơmâo pap brơi kơ ƀing gơmơi ôh.

  43“Ih hil kiaŏ mă ƀing gơmơi laih anŭn pơdjai hĭ ƀing gơmơi.
   Ih ƀu pap kơ ƀing gơmơi ôh.
  44Tơlơi iâu laĭ gơmơi ƀu dưi găn nao pơ Ih ôh yuakơ Ih hơmâo pơgăn hĭ laih kar hăng kơthul kơpa̱l pơgăn hĭ tŏng krah Ih hăng ƀing gơmơi.
  45Ih hơmâo pơjing laih ƀing gơmơi jing hĭ kar hăng djăh arăng tuh lui amăng lŏn tơnah anai.

  46“Abih bang ƀing rŏh ayăt gơmơi pơmlâo hăng djik djak kơ ƀing gơmơi.
  47Ƀing gơñu hơmâo pơjŏh hĭ laih ƀing gơmơi laih anŭn pơrai hĭ laih ƀing gơmơi;
   ƀing gơñu ăt tŏ tui kheñ đet pơhuĭ hĭ ƀing gơmơi mơ̆n.”
  48Mơta kâo ƀlĕ rô kar hăng krong ia mơta yơh ƀơi tơlơi răm rai ƀing ană plei kâo.

  49“Ia mơta kâo či tơbiă amăng hơnŏh ia ƀu thâo kho̱t hĭ ôh
  50Tơl Yahweh lăng trŭn mơ̆ng adai laih anŭn djru kơ ƀing ta.
  51Pran jua kâo rơngot tơdang kâo ƀuh hơdôm tơlơi ƀing rŏh ayăt hơmâo ngă laih kơ ƀing đah kơmơi plei anai.

  52“Ƀing rŏh ayăt, jing ƀing pơrơmut kơ kâo ƀu hơmâo tơhơnal, ƀač mă kâo hrup hăng sa drơi čim yơh.
  53Ƀing gơñu glŏm kâo mŭt hơdip ƀơi amăng luh laih anŭn krư̆ hĭ kơbăng amăng luh hăng sa boh pơtâo.
  54Ia čơdơ̆ng lip go̱m hĭ kâo laih anŭn kâo pơmĭn kâo jĕ či djai yơh.

  55“Mơ̆ng atur amăng luh anŭn, Ơ Yahweh hơi, kâo kwưh iâu kơ Ih,
  56laih anŭn tơdang kâo kwưh rơkâo kơ Ih kiăng kơ hơmư̆ brơi tơlơi kâo iâu, Ih hơmư̆ yơh.
  57Ih hơmư̆ kâo laih anŭn pơtă kơ kâo anăm huĭ ôh.

  58“Ih rai pơklaih hĭ laih kâo, Ơ Khua Yang ăh,
   laih anŭn pơklaih hĭ laih tơlơi hơdip kâo.
  59Rơkâo kơ Ih phat kơđi hiam bĕ brơi kơ kâo; Ih ƀuh laih ƀing gơñu pơsoh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo.
  60Ih thâo krăn hiư̆m ƀing rŏh ayăt kâo pơrơmut kơ kâo laih anŭn hiư̆m tơlơi ƀing gơñu prap pre hơdră pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo.

  61“Ih hơmâo hơmư̆ laih tơlơi ƀing gơñu pơmlâo hĭ kâo, Ơ Yahweh ăh;
   Ih thâo krăn laih abih bang hơdră sat gơñu.
  62Amăng abih hrơi ƀing gơñu ră ruai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo laih anŭn prap pre khul hơdră mơneč kiăng ngă sat kơ kâo.
  63Čơdơ̆ng mơ̆ng mơguah hlŏng truh pơ klăm ƀing gơñu djă̱ ngui anăn kâo.

  64“Ơ Yahweh, pơkơhma̱l hĭ bĕ ƀing gơñu yuakơ hơdôm tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă laih;
  65Hơtŏm păh hĭ bĕ ƀing gơñu laih anŭn pơtah hơtai hĭ bĕ khul hơdră jơlan gơñu!
  66Kiaŏ mă bĕ ƀing gơñu laih anŭn pơrai hĭ bĕ ƀing gơñu kiăng kơ ƀu hơmâo ôh hlơi pô amăng ƀing gơñu či dŏ hơdip ƀơi rŏng lŏn tơnah anai!”