4

Plei Yerusalaim Tơdơi Kơ Tơlơi Răm Rai

  1Mah bơngač ƀing ta hơmâo jing hĭ kơnăm đôč đač laih yơh;
   khul boh pơtâo Sang Yang čơlah hyu amăng djŏp khul jơlan.

  2Ƀing hlak ai plei Ziôn jing ƀing yom biă mă kơ ƀing ta kar hăng mah,
   samơ̆ ră anai arăng ngă kơ ƀing gơ̆ hrup hăng khul gŏ lŏn kraĭ đôč đač.

  3Wơ̆t tơdah ania asâo glai či čem rong khul ană ñu,
   samơ̆ ƀing ană plei kâo hrup hăng khul čim samô đuaĭ lui hĭ ană gơñu.

  4Ƀing gơñu lui brơi ƀing ană anet gơñu djai hĭ yuakơ rơpa mơhao;
   ƀing ană bă kwưh rơkâo kơ gơnam ƀơ̆ng samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh pha brơi kơ ƀing gơñu.

  5Ƀing mơnuih anai hlâo adih ƀơ̆ng huă gơnam ƀơ̆ng hiam biă mă
   samơ̆ ră anai djai glar amăng khul jơlan;
   ƀing hơdip jơna̱p mơak hlâo adih, ră anai kuai hơduah gơnam ƀơ̆ng mơ̆ng djăh.

  6Arăng pơkơhma̱l hĭ ƀing ană plei kâo kơtang hloh kơ ƀing ană plei hơdip amăng plei Sedôm,
   jing plei tŭ tơlơi răm rai blĭp blăp mơ̆ng Ơi Adai.

  7Hlâo adih ƀing khua tring ta ƀu grĭ grañ ôh laih anŭn rơgoh kô̱̆ kar hăng ple̱r tơpŭng;
   hơmâo pran laih anŭn kơtang, hing ang hăng tơlơi hiam drơi jan.

  8Ră anai ƀing gơñu đih ƀơi khul jơlan arăng ƀu thâo krăn ƀing gơñu ôh, khul ƀô̆ mơta gơñu hơtăm kar hăng amăng tơlơi djai;
   klĭ gơñu thu krô kar hăng kơyâo, jing djot hĭ ƀơi khul tơlang gơñu yơh.

  9Ƀing hlơi pô djai amăng tơlơi pơblah jing hiam hloh kơ ƀing djai tơdơi kơ anŭn,
   jing ƀing ư̆ rơpa djai ƀrư̆ ƀrư̆,
   yuakơ ƀu hơmâo ôh gơnam ƀơ̆ng kiăng djru brơi kơ ƀing gơñu hơdip.

  10Yuakơ ƀing ană plei kâo amăng plei dŏ rơpa djai glar,
   ƀing amĭ khăp hơeng kơ ană bă samơ̆ hơtŭk ƀơ̆ng hĭ ƀing ană bă gơñu pô.

  11Yahweh hil hĭr hăr kơtang biă mă.
   Ñu tuč apui amăng plei Ziôn kiăng kơ apui ƀơ̆ng hĭ abih bang plei anŭn yơh.

  12Ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơ plei anŭn, kŏn hơmâo ƀing khua djă̱ akŏ ƀing čar tuai lơi,
   jing ƀing pơmĭn kơ tơlơi ƀing blah juă dưi mŭt pơ khul amăng ja̱ng plei Yerusalaim.

  13Samơ̆ tơlơi truh anŭn truh laih yuakơ ƀing pô pơala ñu ngă soh
   laih anŭn ƀing khua ngă yang ñu ngă ƀai
   hơnŭn yơh ƀing gơñu ngă brơi kơ ƀing mơnuih ƀu hơmâo soh djai hĭ.

  14Ƀing khua djă̱ akŏ ñu đuaĭ hyu ƀơi khul jơlan hrup hăng ƀing bum mơta,
   ƀâo hơngi̱r biă mă hăng drah laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô či tĕk djơ̆ ƀing gơñu ôh.

  15Ƀing ană plei pơhiăp kraih tui anai, “Đuaĭ bĕ mơ̆ng anai!
   Ih jing pô grĭ grañ! Anăm tĕk djơ̆ kâo ôh!”
   Tui anŭn, ƀing gơñu đuaĭ hyu mơ̆ng lŏn čar anai truh pơ lŏn čar adih, ƀu hơmâo hlơi pô tŭ ju̱m ƀing gơñu ôh.

  16Yahweh ƀu či pơmĭn ƀlơ̆ng brơi kơ ƀing gơñu dơ̆ng tah; Ñu pô yơh pơčơlah hĭ ƀing gơñu.
   Ñu ƀu pơyom kơ ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ ta dơ̆ng tah.

  17Yuakơ ƀu hơmâo tơlơi djru ôh, ƀing ta hơduah sem tơl ƀing ta ƀu dưi hơduah sem dơ̆ng tah.
   Ƀing ta ăt dŏ tơguan kơ tơlơi djru mơ̆ng sa lŏn čar samơ̆ lŏn čar anŭn ƀu hơmâo hơget ôh kiăng kơ djru.

  18Ƀing rŏh ayăt dŏ krăp lăng ƀing ta;
   tơl ƀing ta ƀu dưi rơbat amăng khul jơlan ôh.
   Khul hrơi ƀing ta hơdip jing rơgao hĭ laih; tơlơi hơnăl tuč hơmâo rai laih.

  19Blĭp blăp tañ hloh kơ khul čim si̱ng juang trŭn mơ̆ng adai, gơñu kiaŏ mă ƀing ta yơh.
   Ƀing gơñu hơduah ƀing ta amăng khul bŏl čư̆; ƀing gơñu dŏ krăp kiăng pơrai hĭ ƀing ta hăng tơlơi pơkơtuă amăng tơdron ha̱r yơh.

  20Ƀing gơñu mă hĭ phŭn tơlơi hơdip ta, jing pô pơtao pô Yahweh hơmâo ruah mă laih,
   jing pô ƀing ta đaŏ kơnang kiăng pơgang brơi kơ ƀing ta mơ̆ng rĭm pô blah mă.

  21Klao bĕ, Ơ ƀing hơdip amăng anih lŏn Edôm laih anŭn ƀing hơdip amăng anih tring Uz hơi; hơ̆k mơak bĕ tơdang ƀing gih dưi.
   Tơlơi răm rai gih ăt hlak rai mơ̆n;
   ƀing gih ăt rơbat sêng grêng dŏ mơhlŭn amăng tơlơi mlâo mlañ mơ̆n.

  22Ziôn hơmâo kla glaĭ laih kơ tơlơi soh ñu pô;
   Tơdơi kơ anŭn, Yahweh či brơi kơ ƀing ta dưi wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar ta pô yơh.
   Samơ̆ Ơ Edôm, Yahweh či pơkơhma̱l hĭ ih yơh; Ñu či pŏk yaih hĭ khul bruă soh sat ih yơh.