5

Thov Vajtswv Hlub

  1Tus TSWV, thov koj nco txog tej
   xwm uas tau los raug peb ntawd.
  Thov koj tsa qhovmuag ntsia peb
   thiab peb tej kev txajmuag.

  2Peb tej liaj tej teb poob rau lwm haivneeg tes lawm;
  cov neeg txawv tebchaws tuaj nyob
   hauv peb tej vajtse tas lawm.

  3Cov uas yog peb txiv raug yeebncuab
   muab tua tuag tas huv tibsi,
  thiab nimno tshuav cov uas yog peb
   niam ua pojntsuam nyob lawm xwb.

  4Peb yuav tau them nyiaj rau tej dej uas peb haus;
  peb yuav tau muab nyiaj muas ntoo los rau peb ua taws rauv.

  5Luag raws thiab nplawm peb ib yam
   li nplawm tej neesluav lossis tej ntxhuav;
  Peb sab kawg nkaus, tiamsis luag tsis pub peb so li.

  6Peb mus thov nram tebchaws Iziv
   thiab pem tebchaws Axilias,
  peb thiaj muaj zaub mov txaus noj yug peb txojsia.

  7Peb cov yawgkoob yeej ua txhaum tiag,
   tiamsis lawv twb tuag tas lawm;
  peb raug kev txomnyem vim peb tau ris lawv tej kev txhaum.

  8Peb raug cov neeg uas twb tsim txiaj
   tsis npaum li cov qhev tuaj tswjhwm peb,
  thiab tsis muaj leejtwg pab kom peb dim ntawm lawv txhais tes.

  9Cov neeg tua neeg nyob thoob plaws
   tom tej ntug nroog;
  Thaum peb mus nrhiav zaub mov
   noj, peb pheej hmoo tuav siav rawv mus xwb.

  10Kev tshaib plab ua rau peb ua npaws
   ibce kub lug ib yam li lub qhovcub.

  11Peb cov pojniam puavleej raug luag
   mos saum Roob Xi-oos;
  peb cov ntxhais los raug luag yuam
   hauv cov Yudas tej zos.

  12Peb cov thawjcoj raug luag ntes
   coj mus dai cajdab tuag tas;
  tsis muaj leejtwg hwm peb cov neeg laus hlo li lawm.

  13Peb cov tub hluas raug luag yuam
   mus zom nplej ib yam li tej qhev;
  cov menyuam tub raug luag yuam
   mus kwv ntoo hnyav heev ntog pujpoog.

  14Tsis muaj cov laus tuaj zaum ntawm
   tej roojvag nroog,
  thiab tsis muaj cov hluas tuaj ntaus suab nkauj li lawm.

  15Txojkev zoo siab khiav tawm ntawm
   peb lub neej mus lawm;
  Txojkev quaj ntsuag los hloov peb
   tej kev seevcev zoo siab chaw.

  16Txhua yam uas peb khav yeej tsis muaj dabtsi li lawm.
  Peb ua txhaum, nimno peb thiaj raug kev puastsuaj.

  17Vim li ntawd peb lub siab thiaj mob
   lwj ntsuav
  thiab peb pom kev tsis tseeb vim peb
   tej kua muag los tas,

  18Lub Roob Xi-oos nyob kho siab
   khuav thiab ua suabpuam tas,
  thiab hma los khawb los ntaug ua rau puastsuaj tas.

  19Tiamsis tus TSWV, koj yog tus
   vajntxwv uas nyob mus ibtxhis
  thiab yuav tswj teb kav chaw mus
   txog thaum lub sijhawm kawg.

  20Vim li cas koj thiaj tso peb tseg ntev ua luaj li?
  Koj puas tseem nco txog peb ntxiv lawm thiab?

  21Tus TSWV, thov coj peb rov qab los cuag koj!
  Thov coj peb rov qab! Thov rov qab
   txhim kho kom peb muaj koob meej li thaum ub.

  22Lossis koj yeej muab peb tso tseg
   mus ibtxhis li lawm?
  Puas yog koj txojkev chim yeej tsis
   muaj hnub kawg li?