5

  1Hỡi CHÚA, xin Ngài nhớ lại điều đã xảy ra cho chúng tôi,
   Xin đoái xem sự sỉ nhục của chúng tôi!
  2Sản nghiệp chúng tôi, Ngài đã trao cho kẻ lạ,
   Nhà cửa chúng tôi, cho người nước ngoài.
  3Chúng tôi trở nên mồ côi, không có cha,
   Mẹ chúng tôi là quả phụ.
  4Nước chúng tôi uống, phải đổi bằng bạc,
   Củi mang về phải trả tiền.
  5Chúng tôi bị săn đuổi ráo riết,
   Chúng tôi mệt mỏi nhưng không được nghỉ.
  6Chúng tôi xòe tay ra xin Ai-cập và A-sua,
   Hầu có đủ bánh ăn.
  7Tổ phụ chúng tôi phạm tội, họ qua đời rồi.
   Chúng tôi phải gánh chịu hình phạt tội lỗi họ.
  8Tôi mọi cai trị chúng tôi,
   Không ai giải thoát chúng tôi khỏi tay chúng.
  9Chúng tôi liều mạng sống để được bánh,
   Trước lưỡi gươm trong đồng vắng.
  10Da chúng tôi nóng cháy như lò nướng bánh,
   Vì cơn sốt do đói kém gây ra.
  11Chúng hãm hiếp phụ nữ tại Si-ôn,
   Các thiếu nữ trong các thành của Giu-đa.
  12Bàn tay chúng treo cổ các bậc vua chúa,
   Chúng không kính nể các vị trưởng lão.
  13Kẻ trai tráng phải xay cối,
   Thiếu niên đi xiểng liểng dưới bó củi.
  14Các trưởng lão từ bỏ cổng thành,
   Kẻ trai tráng ngừng chơi âm nhạc.
  15Niềm vui trong lòng chúng tôi đã tắt,
   Nhảy múa biến thành tang chế.
  16Mão miện rơi xuống khỏi đầu chúng tôi,
   Khốn thay cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội!
  17Vì cớ đó, lòng chúng tôi đau xót,
   Vì cớ những sự đó, mắt chúng tôi mờ đi.
  18Trên núi Si-ôn điêu tàn,
   Chó rừng đi lảng vảng.
  19Nhưng Ngài, hỡi CHÚA, Ngài trị vì đời đời,
   Ngôi Ngài còn từ đời này đến đời kia!
  20Cớ sao Ngài quên chúng tôi mãi,
   Cớ sao Ngài bỏ chúng tôi lâu dường ấy?
  21Hỡi CHÚA, xin kéo chúng tôi về với Ngài, hầu chúng tôi quay về;
   Xin làm mới lại những ngày của chúng tôi y như xưa.
  22Nhưng Ngài hoàn toàn từ bỏ chúng tôi,
   Ngài giận chúng tôi quá đỗi.