10

Thô-la và Giai-rơ

1,2Sau đời A-bi-mê-léc, có Thô-la (con Phu-a, cháu Đô-đô, thuộc đại tộc Y-sa-ca, quê ở Sa-mia trên núi Ép-ra-im) vì dân vì nước đã đứng ra làm thẩm phán Y-sơ-ra-ên trong hai mươi ba năm. Khi qua đời, ông được chôn ở Sa-mia.
3Sau Thô-la có Giai-rơ người Ga-la-át, làm thẩm phán Y-sơ-ra-ên trong hai mươi hai năm. 4Ông có ba mươi con trai, mỗi người có một con lừa để cưỡi và một thành để ở. Các thành này ở trong đất Ga-la-át, và cho đến ngày nay vẫn còn được gọi là các thành Giai-rơ. 5Giai-rơ qua đời và được chôn ở Kha-môn.
6Sau đó, người Y-sơ-ra-ên lại phạm tội với Chúa Hằng Hữu, thờ cúng Ba-anh và Ách-ta-rốt, thần của người Sy-ri, Si-đôn, Mô-áp, A-mo và Phi-li-tin. Họ bội đạo, không thờ Chúa nữa. 7,8Chúa nổi giận, cho phép người Phi-li-tin và Am-môn ra tay đàn áp Y-sơ-ra-ên ngay trong năm ấy. Và suốt trong mười tám năm, người Y-sơ-ra-ên sống bên bờ phía đông sông Giô-đan, trong đất Ga-la-át (đất của người A-môn trước kia) bị áp bức. 9Quân Am-môn còn vượt sông, sang bờ phía tây tấn công Giu-đa, Bên-gia-min và Ép-ra-im. Dân Y-sơ-ra-ên thật là khốn khổ.
10Họ thú tội với Chúa: "Chúng tôi đã phạm tội với Chúa, bỏ Thượng Đế mình để thờ Ba-anh." 11Nhưng Chúa đáp: "Không phải Ta phải giải cứu các ngươi khỏi người Ai-cập, A-mo, Am-môn, Phi-li-tin, 12Si-đôn, A-ma-léc và Ma-ôn sao? 13Thế mà, các ngươi bỏ Ta, đi thờ các thần khác. Lần này Ta không cứu các ngươi nữa đâu. 14Đi cầu thần các ngươi đã chọn, để các thần ấy cứu các ngươi trong lúc hoạn nạn!" 15Người Y-sơ-ra-ên thưa: "Chúng tôi có tội, xin cứ trừng phạt tùy theo ý Ngài. Nhưng bây giờ, xin giải cứu chúng tôi một lần nữa." 16Họ bắt đầu dẹp bỏ thần của các dân tộc khác và trở lại thờ Chúa Hằng Hữu. Ngài xót xa cho cảnh khốn nạn của Y-sơ-ra-ên.
17Lúc ấy, người Am-môn tập trung quân đội, kéo đến đóng ở Ga-la-át; trong khi người Y-sơ-ra-ên đang tập họp tại Mích-ba. 18Các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên ở Ga-la-át bảo nhau: "Ai tình nguyện đánh người Am-môn trước sẽ được làm lãnh tụ Ga-la-át."