10

Thaula thiab Ya‑i

1Dhau Anpimelej lawm muaj dua ib tug sawv los pab cov Yixayee dim yeeb ncuab, yog Pu‑a tus tub Thaula. Nws yog Daudau tus xeeb ntxwv yog xeem Ixakha nyob lub moos Sami pem toj siab Efa‑i tebchaws. 2Nws ua thawj kav cov Yixayee tau nees nkaum peb xyoos, nws li tuag mas lawv muab nws log rau hauv lub moos Sami.
3Dhau ntawd Ya‑i uas yog neeg Kile‑a ho sawv ua thawj kav cov Yixayee tau nees nkaum ob xyoos. 4Nws muaj peb caug tus tub uas caij peb caug tus nees luav. Lawv muaj peb caug lub moos hu ua Havauya‑i los txog niaj hnub nimno rau hauv Kile‑a tebchaws. 5Ya‑i tuag mas muab log rau hauv lub moos Khamoo.

Cov Asmoo tsim txom cov Yixayee

6Cov Yixayee rov ua tej uas Yawmsaub pom tias phem. Lawv mus teev tej dab Npa‑as thiab tej dab Athalau, thiab Alas cov dab, Xaidoo cov dab, Mau‑a cov dab thiab cov Asmoo thiab cov Filixatee tej dab. Lawv tso Yawmsaub tseg tsis ua koom tu Yawmsaub. 7Mas Yawmsaub npau taws rau cov Yixayee, nws thiaj muab lawv tso rau hauv cov Asmoo thiab cov Filixatee txhais tes. 8Luag thiaj tsim txom quab yuam cov Yixayee rau xyoo ntawd. Luag quab yuam cov Yixayee uas nyob sab dej Yaladee hnub tuaj hauv cov Amaulai tebchaws uas yog Kile‑a tau kaum yim xyoo. 9Cov Asmoo kuj hla tus dej Yaladee mus ua rog rau cov Yuda thiab Npeeyamee thiab Efa‑i. Cov Yixayee thiaj raug kev txom nyem heev kawg li.
10Cov Yixayee thiaj quaj thov Yawmsaub tias, “Peb tau ua txhaum rau koj vim yog peb tau tso peb tus Vajtswv tseg mus ua koom tu tej dab Npa‑as.” 11Mas Yawmsaub hais rau cov Yixayee tias, “Kuv tsis tau pab nej dim hauv cov Iyi thiab cov Amaulai thiab cov Asmoo thiab cov Filixatee lov? 12Thiab cov Xaidoo, cov Amalej thiab cov Ma‑oo tau quab yuam nej mas nej tau quaj thov kuv, ces kuv twb pab nej dim hauv lawv txhais tes. 13Txawm yog li ntawd los nej tseem tso kuv tseg mus ua koom tu luag tej dab. Vim li no kuv yuav tsis pab nej dim dua li lawm. 14Cia li mus quaj thov tej dab uas nej xaiv los ntawd. Cia cov dab ntawd pab nej dim hauv nej tej kev txom nyem no.” 15Mas cov Yixayee hais rau Yawmsaub tias, “Peb tau ua txhaum lawm, thov koj ua rau peb raws li koj pom zoo. Peb thov koj pab peb dim hnub no xwb.” 16Ua li ntawd mas lawv thiaj muab lwm haiv neeg tej dab tso pov tseg los ua koom tu Yawmsaub. Mas Yawmsaub thiaj mob siab rau qhov uas cov Yixayee raug kev txom nyem lwj siab ntawd.
17Cov Asmoo thiaj li raug sau ua tub rog thiab ua lub yeej ua rog rau hauv Kile‑a. Cov Yixayee kuj sau zog tuaj ua ke ua yeej rau ntawm Mixapa. 18Cov neeg Kile‑a cov thawj hais tias, “Leejtwg ua thawj txeem mus ntaus cov Asmoo? Tus ntawd yuav tau ua cov neeg Kile‑a sawvdaws tus thawj.”