10

Tôla Jing Pô Pơklaih Tal Năm

1Tơdơi kơ rơnŭk Abimelek, hơmâo sa čô mơ̆ng kơnung djuai Issakhar, anăn ñu Tôla ană đah rơkơi Puah, tơčô Dôdô, jing hĭ pô pơklaih ƀing Israel. Ñu dŏ pơ plei Samir, amăng tring bŏl čư̆ ƀing kơnung djuai Ephraim. 2Ñu dui ba ƀing Israel amăng duapluh-klâo thŭn. Tơdang ñu djai hĭ laih, arăng dơ̱r ñu amăng plei ñu pô Samir yơh.

Yair Jing Pô Pơklaih Tal Tơjuh

3Tơdơi kơ Tôla, hơmâo Yair, jing sa čô mơnuih mơ̆ng anih tring Gilead, dui ba Israel amăng duapluh-dua thŭn. 4Ñu hơmâo klâopluh čô ană đah rơkơi. Ƀing gơñu juăt đĭ ƀơi klâopluh drơi aseh glai laih anŭn git gai wai lăng amăng klâopluh boh plei amăng anih tring Gilead. Ră anai arăng ăt iâu anih anŭn jing Hawôt-Yair. 5Tơdang Yair djai hĭ laih, arăng dơ̱r ñu amăng plei Kamôn yơh.

Yeptah Jing Pô Pơklaih Tal Sapăn

6Tơdơi kơ Yair, ƀing Israel ngă tơlơi sat ƀai dơ̆ng ƀơi anăp Yahweh. Ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ khul rup yang rơba̱ng Baal hăng yang rơba̱ng HʼAstôret wơ̆t hăng ƀing yang rơba̱ng mơnuih Aram, Sidôn, Môab, Ammôn laih anŭn Philistia mơ̆n. Yuakơ ƀing Israel hơngah lui hĭ laih Yahweh laih anŭn ƀu kơkuh pơpŭ kơ Ñu dơ̆ng tah, 7tui anŭn Ñu hil kơ ƀing gơñu yơh. Ñu jao hĭ kơ ƀing Philistia hăng ƀing Ammôn git gai ƀing Israel. 8Ƀing mơnuih anŭn kơtư̆ juă hơtŏm păh kơ ƀing Israel yơh. Amăng pluh-sapăn thŭn ƀing gơñu kơtư̆ juă abih bang ƀing Israel jing ƀing dŏ hơdip amăng anih tring Gilead gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan, jing amăng anih tring ƀing Amôr yơh hlâo adih. 9Ƀing Ammôn ăt găn krong Yurdan rai pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing kơnung djuai Yudah, ƀing kơnung djuai Benyamin laih anŭn ƀing kơnung djuai Ephraim mơ̆n, tơl ƀing Israel rŭng răng biă mă yơh. 10Giŏng anŭn, ƀing Israel iâu kwưh kơ Yahweh tui anai, “Ơ Ơi Adai ăh, ƀing gơmơi hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih hăng đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Ih, Ơi Adai gơmơi, kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ khul rup yang rơba̱ng Baal.”
11Yahweh laĭ glaĭ tui anai, “Tơdang ƀing Êjip, ƀing Amôr, ƀing Ammôn, ƀing Philistia, 12ƀing Sidôn, ƀing Amalek laih anŭn ƀing Maôn kơtư̆ juă hĭ ƀing gih hlâo adih laih anŭn ƀing gih iâu kwưh kơ Kâo kơ tơlơi djru, hiư̆m ngă, Kâo ƀu pơklaih hĭ ƀing gih mơ̆ng tơngan tơlơi dưi gơñu ôh hă? 13Samơ̆ ƀing gih hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Kâo laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng, tui anŭn yơh, Kâo ƀu či pơklaih hĭ ƀing gih dơ̆ng tah. 14Nao kwưh iâu bĕ ƀơi ƀing yang rơba̱ng ƀing gih hơmâo ruah mă anŭn. Brơi ƀing yang anŭn pơklaih hĭ bĕ ƀing gih tơdang ƀing gih dŏ amăng tơlơi rŭng răng!”
15Samơ̆ ƀing Israel laĭ kơ Yahweh tui anai, “Ƀing gơmơi hơmâo ngă soh laih. Ngă bĕ kơ ƀing gơmơi hơdôm tơlơi Ih pơmĭn jing hiam hloh, samơ̆ rơkâo kơ Ih pơklaih hĭ bĕ ƀing gơmơi ră anai.” 16Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơrai hĭ khul yang rơba̱ng ƀing tuai mơ̆ng ƀing gơñu laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ Yahweh yơh. Tui anŭn, Yahweh bơngơ̆t bơngañ biă mă kơ tơlơi rŭng răng ƀing Israel yơh.
17Tơdang ƀing Ammôn pơƀut glaĭ laih anŭn pơdơ̆ng đĭ anih jưh gơñu amăng anih tring Gilead, ƀing Israel ăt pơƀut glaĭ laih anŭn pơdơ̆ng đĭ anih jưh gơñu amăng anih tring Mizpah mơ̆n. 18Ƀing khua ba akŏ ƀing Gilead pơhiăp hăng tơdruă gơñu tui anai, “Hlơi pô čơdơ̆ng nao pơblah ƀing Ammôn, pô anŭn yơh či jing pô git gai wai lăng abih bang ƀing ta jing ƀing hơdip amăng anih tring Gilead anai yơh.”