10

Y-Tôla leh anăn Y-Jair Phat Kđi Phung Israel

1Êdei kơ Y-Abimêlek, Y-Tôla anak êkei Y-Pua, čô Y-Dôdô, sa čô găp djuê Isakar, kgŭ bi mtlaih phung Israel. Ñu dôk ti ƀuôn Samir hlăm čar kngư Êphraim. 2Ñu phat kđi phung Israel êjai dua pluh tlâo thŭn, leh anăn ñu djiê, arăng dơr ñu ti ƀuôn Samir.
3Êdei ti ñu mâo Y-Jair, sa čô găp djuê Galaat, kgŭ phat kđi phung Israel êjai dua pluh dua thŭn. 4Ñu mâo tlâo pluh čô anak êkei đĭ tlâo pluh drei aseh dliê; leh anăn diñu mâo tlâo pluh boh ƀuôn arăng pia kdriêk čar Hawôt-Jair hlŏng kơ hruê anei. Krĭng anăn dôk hlăm ala čar Galaat. 5Leh ti anăn Y-Jair djiê, arăng dơr ñu ti ƀuôn Kamon.

Phung Amôn Ktư̆ Juă Phung Israel

6Phung ƀuôn sang Israel lŏ ngă klei ƀai ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn mă bruă kơ phung yang Baal, kơ yang Astarôt, phung yang čar Aram, phung yang ƀuôn Sidôn, phung yang čar Môap, phung yang phung Amôn, leh anăn phung yang phung Philistin; leh anăn diñu lui wir Yêhôwa, amâo mă bruă kơ gơ̆ ôh. 7Yêhôwa čuh ai ngêñ kơ phung Israel, leh anăn Ñu čhĭ digơ̆ kơ kngan phung Philistin leh anăn kơ kngan phung Amôn. 8Diñu juă lin phung anak Israel thŭn anăn. Êjai pluh sa păn thŭn diñu ktư̆ juă jih jang phung ƀuôn sang Israel dôk nah dih êa krông Yurdan hlăm ala čar Amôrit hlăm ala čar Galaat. 9Phung Amôn găn êa krông Yurdan msĕ mơh čiăng bi blah hŏng phung Yuđa, hŏng phung Benjamin, leh anăn hŏng sang phung Êphraim. Snăn phung Israel knap mñai snăk.
10Phung ƀuôn sang Israel ur kơ Yêhôwa, lač, “Hmei ngă soh leh hŏng ih, kyuadah hmei lui wir Aê Diê hmei leh anăn mă bruă kơ phung yang Baal.” 11Yêhôwa lač kơ phung ƀuôn sang Israel, “Amâo djŏ hĕ kâo bi mtlaih diih leh mơ̆ng phung Êjip, mơ̆ng phung Amôrit, mơ̆ng phung Amôn, leh anăn mơ̆ng phung Philistin? 12Msĕ mơh phung Sidôn, phung Amalek, leh anăn phung Maôn ktư̆ juă diih leh; leh anăn diih ur kơ kâo, leh anăn kâo bi mtlaih diih leh mơ̆ng kngan diñu. 13Ƀiădah ăt diih lui wir kâo leh anăn mă bruă kơ phung yang mkăn. Kyua anăn kâo amâo srăng lŏ bi mtlaih diih ôh. 14Nao ur bĕ kơ phung yang mkăn diih ruah leh. Brei diñu bi mtlaih diih êjai klei knap mñai diih.” 15Phung ƀuôn sang Israel lač kơ Yêhôwa, “Hmei ngă soh leh; ngă bĕ kơ hmei ya ih mĭn jăk; ƀiădah bi mtlaih bĕ hmei hruê anei.” 16Snăn diñu lui hĕ phung yang tue mơ̆ng ti krah diñu, leh anăn mă bruă kơ Yêhôwa; leh anăn Yêhôwa ênguôt snăk kyua klei knap mñai phung Israel.
17Hlăk anăn, phung Amôn dăp kơ klei bi blah, diñu ngă kđông hlăm čar Galaat; leh anăn phung ƀuôn sang Israel bi kƀĭn leh anăn ngă kđông ti ƀuôn Mispa. 18Phung ƀuôn sang leh anăn khua gai gĭt Galaat bi lač hdơ̆ng diñu, “Hlei pô srăng ba êlan êlâo bi blah hŏng phung Amôn? Pô anăn srăng jing khua kơ jih jang phung dôk hlăm čar Galaat.”