12

Yetha hab cov Efa‑i

1Cov tuabneeg Efa‑i raug sau ua tub rog hlaa moog txug Xafoo mas puab has rua Yetha tas, “Ua caag koj hlaa moog ua rog rua cov Aamoo koj tsw hu peb nrug koj moog? Peb yuav muab koj vaaj tse hlawv kuas kub hlo koj hab.” 2Yetha txhad has rua puab tas, “Thaus kuv hab kuv cov tuabneeg tseed ua rog luj rua cov Aamoo, kuv hu kuas mej tuaj paab tassws mej kuj tsw tuaj paab kuv dim huv puab txhais teg. 3Mas thaus kuv pum tas mej tsw paab kuv dim lawm kuv txhad tso nyog kuv txujsa hlaa moog ua rog rua cov Aamoo, mas Yawmsaub tau muab puab rua huv kuv txhais teg. Vem le caag nub nua mej tsua yuav tuaj ua rog rua kuv?” 4Yetha txhad sau zog cov tuabneeg Kile‑a ua rog rua cov Efa‑i. Cov Kile‑a kuj tua cov Efa‑i tsua qhov cov Efa‑i has tas, “Mej cov Kile‑a kws nyob huv Efa‑i hab Manaxe yog cov nam tuabneeg kws tswv tawm huv Efa‑i lawm.” 5Cov Kile‑a kuj txeeb tau tej chaw kws hlaa tug dej Yalatee taag huvsw tsw kheev cov Efa‑i hlaa. Thaus cov Efa‑i tug twg tswv lug has tas, “Kuv thov hlaa dej moog,” mas cov Kile‑a nug tas, “Koj yog tuabneeg Efa‑i los tsw yog?” Yog nwg teb tas, “Tsw yog,” 6tes puab has tas, “Koj swm has lu lug Sinpaulej saib.” Tug hov has tas, “Xinpaulej” vem yog cov Efa‑i has tsw tau lu lug nuav meej. Puab txawm nteg kag tug hov muab tua pov tseg rua ntawm tej chaw hlaa dej Yalatee. Thaus hov cov Efa‑i tuag plaub vaam ob txheeb leej. 7Yetha ua thawj kaav cov Yixayee tau rau xyoo. Yetha kws yog tuabneeg Kile‑a le tuag mas muab nwg log rua ib lub moos huv Kile‑a tebchaws.

Ixaa hab Eloo hab Antoo

8Dhau Yetha lawd mas Ixaa kws nyob huv Npelehee ua thawj kaav cov Yixayee. 9Nwg muaj peb caug leej tub hab peb caug leej ntxhais, nwg muab qua rua lwm xeem hab nwg yuav lwm xeem peb caug leej ntxhais lug rua nwg cov tub. Nwg kaav cov Yixayee tau xyaa xyoo. 10Ixaa le tuag mas muab nwg log rua huv Npelehee.
11Dhau Ixaa lawd mas Eloo kws yog xeem Xenpuloo ua thawj kaav cov Yixayee. Nwg kaav cov Yixayee tau kaum xyoo. 12Mas Eloo kws yog tuabneeg Xenpuloo kuj tuag mas muab nwg log rua huv Aiyaloo huv Xenpuloo tebchaws.
13Dhau Eloo lawd mas Hilee tug tub Antoo kws nyob huv lub moos Pilathoo ua thawj kaav cov Yixayee. 14Nwg muaj plaub caug leej tub hab muaj peb caug leej xeeb ntxwv caij xyaa caum tug neeg luav. Nwg kaav cov Yixayee tau yim xyoo. 15Mas Hilee tug tub Antoo kws nyob huv Pilathoo kuj tuag mas muab nwg log rua ntawm Pilathoo huv Efa‑i tebchaws kws yog peg toj sab kws muaj cov Amalej nyob.