13

Yug Xaxoo

1Cov Yixayee rov qab ua tej uas Yawmsaub pom tias phem, mas Yawmsaub thiaj muab lawv cob rau hauv cov Filixatee txhais tes tau plaub caug xyoo.
2Muaj ib tug yawg yog xeem Daj nyob hauv lub moos Xaula, nws npe hu ua Manau‑a. Nws tus pojniam ib txwm tsis xeeb menyuam. 3Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj los tshwm rau tus pojniam ntawd thiab hais rau nws tias, “Koj yeej ib txwm tsis xeeb menyuam, tiamsis koj yuav xeeb menyuam thiab yug ib tug tub. 4Vim li no koj yuav tsum ceev faj tsis txhob haus cawv txiv hmab thiab cawv ntxwg, thiab tsis txhob noj tej uas qias tsis huv, 5vim koj yuav xeeb menyuam thiab yug ib tug tub. Tsis txhob chais nws cov plaubhau rau qhov tus tub ntawd yuav muab cais ua Naxi pub rau Vajtswv txij thaum yug los li. Nws yuav pib cawm cov Yixayee dim hauv cov Filixatee txhais tes.” 6Tus pojniam ntawd txawm mus hais rau nws tus txiv tias, “Muaj Vajtswv ib tug neeg tuaj rau ntawm kuv, lub ntsej muag zoo yam nkaus li Vajtswv tus tubtxib saum ntuj, txaus ntshai kawg. Kuv twb tsis nug tias nws tuaj qhovtwg tuaj thiab nws kuj tsis qhia nws lub npe rau kuv. 7Tiamsis nws hais rau kuv tias, ‘Koj yuav xeeb menyuam thiab yug ib tug tub. Yog li no tsis txhob haus cawv txiv hmab thiab cawv ntxwg, thiab tsis txhob noj tej uas qias tsis huv, rau qhov tus tub ntawd yuav muab cais ua Naxi pub rau Vajtswv txij thaum yug los mus txog hnub tuag.’ ”
8Ces Manau‑a txawm thov Yawmsaub tias, “Au Yawmsaub, thov Vajtswv tus neeg uas koj txib los ntawd rov los tshwm rau wb ob leeg pom dua ib zaug, thiab qhia rau wb paub tias wb yuav ua li cas rau tus tub uas yuav yug los ntawd.” 9Vajtswv mloog Manau‑a tej lus thov thiab Vajtswv tus tubtxib saum ntuj los tshwm dua ib zaug rau tus pojniam ntawd rau thaum nws zaum tom teb, tiamsis nws tus txiv Manau‑a tsis nrog nws nyob ua ke. 10Nws thiaj dhia mus hais rau nws tus txiv tias, “Tus yawg uas hnub ntawd tuaj rau ntawm kuv kuj rov los tshwm rau kuv thiab.” 11Manau‑a thiaj li sawv tsees raws nws pojniam qab mus. Thaum nws mus txog tus yawg ntawd nws txawm hais tias, “Koj yog tus yawg uas hais cov lus rau tus pojniam no los tsis yog?” Tus ntawd teb tias, “Yog lauj.” 12Manau‑a thiaj hais tias, “Thaum muaj tseeb raws li koj tej lus lawm, tus tub ntawd lub neej yuav zoo li cas, thiab nws yuav tsum ua dabtsi?” 13Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj thiaj hais rau Manau‑a tias, “Tus pojniam yuav tsum ceev faj ua txhua yam raws li kuv hais rau nws lawd. 14Nws tsis txhob noj ib yam dabtsi uas muab txiv hmab ua, tsis txhob haus cawv txiv hmab lossis cawv ntxwg, tsis txhob noj tej uas qias tsis huv. Nws yuav tsum ua raws nraim li txhua yam uas kuv hais rau nws lawd.”
15Manau‑a hais rau Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj tias, “Thov koj tos ib pliag, wb ob leeg yuav npaj ib tug menyuam tshis rau koj.” 16Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj txawm hais rau Manau‑a tias, “Txawm yog kom tos los kuv yuav tsis noj koj tej zaub mov. Tiamsis yog koj yuav npaj tej uas muab hlawv xyeem, koj cia li muab xyeem rau Yawmsaub.” Manau‑a tsis paub tias tus ntawd yog Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj. 17Manau‑a thiaj hais rau Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj tias, “Koj npe hu li cas? Thaum muaj tseeb raws li koj tej lus lawm, wb thiaj li txawj pub koob meej rau koj.” 18Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj hais rau nws tias, “Nug kuv lub npe ua dabtsi? Kuv lub npe yog lub uas phimhwj kawg.”
19Manau‑a txawm muab tus menyuam tshis thiab tej qoob loo uas xyeem tuaj xyeem rau saum lub pob zeb rau Yawmsaub uas ua tej txujci phimhwj. 20Thaum nplaim taws cig plaws saum lub thaj mus rau saum ntuj, Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj txawm nrog cov nplaim taws saum lub thaj nce mus rau thaum Manau‑a thiab nws tus pojniam ntsia ntsoov, ces ob tug txawm khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus av. 21Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj tsis los tshwm rau Manau‑a thiab nws tus pojniam dua li lawm. Manau‑a thiaj paub tias tus ntawd yog Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj. 22Manau‑a txawm hais rau nws tus pojniam tias, “Ntshai wb yuav tuag xwb lauj, rau qhov wb tau pom Vajtswv lawm.” 23Tiamsis nws tus pojniam hais rau nws tias, “Yog Yawmsaub xav muab wb tua pov tseg, nws yuav tsis txais tej uas wb muab hlawv xyeem thiab tej qoob loo uas xyeem ntawm wb txhais tes, thiab yuav tsis qhia txhua yam no rau wb thiab piav tej zaj uas zoo li no rau wb.”
24Tus pojniam ntawd thiaj yug tau ib tug tub, muab tis npe hu ua Xaxoo. Tus tub ntawd kuj hlob zoo thiab Yawmsaub foom koob hmoov rau nws. 25Thiab Yawmsaub tus Ntsuj Plig pib txhawb nws lub siab ntawm Mahane Daj uas nyob ntawm Xaula thiab Etha‑oo ntu nruab nrab.