14

Xaxoo thiab tus hluas nkauj Filixatee

1Xaxoo mus nram lub moos Thinaj, mas pom ib tug hluas nkauj Filixatee hauv lub moos Thinaj ntawd. 2Ces nws txawm rov los hais rau nws niam nws txiv tias, “Kuv pom ib tug hluas nkauj Filixatee hauv lub moos Thinaj, neb mus yuav los ua kuv pojniam.” 3Tiamsis leej txiv thiab leej niam hais rau nws tias, “Koj cov neej tsa thiab tag nrho peb haiv neeg tsis muaj ib tug ntxhais hluas li lov es koj tseem mus yuav cov Filixatee uas tsis ua kevcai txiav tej ntxhais ua pojniam?” Tiamsis Xaxoo hais rau leej txiv tias, “Cia li mus yuav tus ntxhais ntawd rau kuv xwb, rau qhov kuv nyiam nws kawg nkaus li.” 4Leej txiv thiab leej niam tsis paub tias qhov no yog los ntawm Yawmsaub los, rau qhov Yawmsaub tabtom nrhiav kev ua rog rau cov Filixatee. Thaum ntawd cov Filixatee kav kiag cov Yixayee.
5Ces Xaxoo txawm nrog nws niam nws txiv mus nram Thinaj. Thaum nws tuaj txog tej vaj txiv hmab ntawm Thinaj ua ciav muaj ib tug thav tsov ntxhuav dhia nyooj laws los rau nws. 6Yawmsaub tus Ntsuj Plig txawm los kav kiag Xaxoo, nws thiaj muab tus tsov ntxhuav ntawd dua ua tej cwb ceg ib yam li dua menyuam tshis, nws twb tsis muaj cuab yeej dabtsi hauv nws txhais tes li. Tiamsis nws kuj tsis qhia rau nws niam nws txiv paub tias nws ua dabtsi lawm. 7Nws txawm mus nrog tus hluas nkauj ntawd tham, nws txaus siab rau tus hluas nkauj ntawd heev. 8Tsis ntev tom qab Xaxoo rov mus yuav tus hluas nkauj ntawd. Nws txawm mus xauj saib tug tsov ntxhuav lub cev tuag ntawd, ua ciav muaj ib xub ntab nyob hauv tus tsov ntxhuav lub cev twb muaj zib lawm. 9Nws txawm cev tes kaus cov zib ntab ntawd los noj taug kev mus. Nws los txog nws niam nws txiv nws txawm muab cev rau ob tug noj, tiamsis nws tsis qhia tias nws muab cov zib ntab ntawd hauv tus tsov ntxhuav lub cev tuag los.
10Nws txiv kuj mus rau nram tus hluas nkauj ntawd mas Xaxoo pam ib rooj mov qhov ntawd ib yam li tej hluas ib txwm ua. 11Thaum cov Filixatee pom nws lawd lawv coj peb caug leej tuaj ua qhua nrog nws nyob ua ke. 12Ces Xaxoo txawm hais rau lawv tias, “Cia kuv txhiaj ib nqes rau nej txhais. Yog nej txhais tau ua ntej xya hnub uas noj tshoob no, kuv yuav muab peb caug lub tsho ntaub mag thiab peb caug cev tsoos tsho ua zam rau nej. 13Yog nej txhais tsis tau, nej yuav tsum muab peb caug lub tsho ntaub mag thiab peb caug cev tsoos tsho ua zam rau kuv.” Lawv hais rau nws tias, “Cia li txhiaj rau peb txhais saib.” 14Ces Xaxoo hais rau lawv tias,
  “Muaj ib yam noj tau
   tawm hauv tus uas noj los.
  Muaj ib yam qab zib
   tawm hauv tus uas muaj zog los.”
Tau peb hnub lawm, lawv txhais tsis tau zaj txhiaj txhais ntawd.
15Thaum txog hnub uas plaub lawv txawm mus hais rau Xaxoo tus pojniam tias, “Koj cia li ntxias koj tus txiv kom txhais zaj txhiaj txhais rau peb. Tsis ua li ntawd mas peb yuav muab hluavtaws hlawv koj thiab koj txiv tsev neeg pov tseg. Koj hu peb tuaj no yog hu kom peb tuaj raug kev pluag xwb lov?” 16Xaxoo tus pojniam mus quaj rau Xaxoo thiab hais tias, “Koj tsuas ntxub kuv xwb, koj yeej tsis hlub kuv. Koj txhiaj txhais rau kuv cov neej, koj kuj tsis txhais rau kuv mloog.” Xaxoo hais rau nws tias, “Kuv niam kuv txiv kuv twb tsis qhia li, yuav qhia koj tau li cas?” 17Nws quaj rau Xaxoo xya hnub uas noj tshoob ntawd, mas hnub uas xya Xaxoo thiaj txhais zaj txhiaj txhais ntawd rau nws mloog rau qhov nws txob Xaxoo heev hwv lawm. Ces nws txawm qhia tej lus uas txhais ntawd rau nws cov neej tsa. 18Ces hnub uas xya thaum hnub tsis tau poob qho cov neeg hauv lub moos ntawd thiaj hais rau Xaxoo tias,
  “Muaj yam twg qab zib dhau zib ntab?
  Muaj dabtsi muaj zog dua tsov ntxhuav?”
Xaxoo thiaj hais rau lawv tias,
  “Yog nej tsis muab kuv niag maum nyuj mus laij
   nej yeej txhais tsis tau li.”
19Yawmsaub tus Ntsuj Plig los kav tag nrho Xaxoo, nws thiaj mus nram lub moos Akheloo mas tua cov txivneej hauv lub moos ntawd peb caug leej, txeeb kiag lawv li ib puas tsav yam huvsi thiab muab lawv tej tsoos tsho ua zam rau cov uas txhais tej lus txhiaj txhais ntawd. Ces nws thiaj li rov qab mus rau pem nws txiv lub tsev ua chim tsawv. 20Xaxoo tus pojniam ntawd mas luag muab qua rau nws tus phijlaj yuav lawm.