15

1Dhau ntawd thaum txog lub caij hlais mog, Xaxoo coj ib tug menyuam tshis mus saib nws tus pojniam. Nws hais tias, “Kuv yuav nkag mus rau hauv kuv tus pojniam lub txaj.” Tiamsis yawm txiv tsis kheev nws nkag mus. 2Yawm txiv hais tias, “Kuv xav tias koj ntxub nws kawg li kuv thiaj muab nws qua rau koj tus phijlaj lawm. Nws tus niam hluas tseem zoo nkauj dua nws los tsis yog? Cia koj yuav nws nyob tug niam laus chaw.” 3Xaxoo txawm hais rau lawv tias, “Zaum no kuv yuav ua phem rau cov Filixatee los kuv yeej tsis txhaum li lawm.” 4Xaxoo txawm tawm mus ntes peb puas tus hma coj los khi kotw sib txuas ua ib nkawg ib nkawg, muab ib teg tsau pav rau hauv txhua nkawm tus kotw sib txuas. 5Thaum nws zes taws rau teg tsau lawd nws kuj muab tso rau hauv cov Filixatee tej teb mog mas hluavtaws kub lawv tej mog uas hlais tau thiab tej mog uas tseem tsis tau hlais thiab kub tej vaj txiv hmab thiab tej teb txiv aulib. 6Cov Filixatee thiaj hais tias, “Leejtwg ua li no?” Lawv teb tias, “Yog Xaxoo uas yog ib tug hauv Thinaj tus vauv vim yog nws yawm txiv muab Xaxoo tus pojniam qua rau nws tus phijlaj lawm.” Cov Filixatee txawm tuaj muab Xaxoo tus pojniam thiab yawm txiv hlawv pov tseg huvsi. 7Xaxoo txawm hais rau lawv tias, “Yog nej ua li no lawm, kuv twv ntuj tias kuv yuav ua pauj rau nej, kuv li tseg.” 8Nws txawm ntaus lawv ua lwj ua liam ua rau lawv tuag coob kawg, ces nws txawm mus nyob hauv kem zeb Edas.

Xaxoo ntaus yeej cov Filixatee

9Ces cov Filixatee txawm mus ua lub yeej hauv Yuda thiab mus ntaus lub moos Lehi. 10Cov neeg Yuda nug tias, “Nej tuaj ntaus peb ua dabtsi?” Cov Filixatee hais tias, “Peb tuaj ntes Xaxoo, ua rau nws ib yam li nws ua rau peb.” 11Cov neeg Yuda peb txhiab leej txawm mus rau ntawm kem zeb Edas thiab hais rau Xaxoo tias, “Koj tsis paub tias cov Filixatee yog cov uas kav peb lov? Koj ua dabtsi li no rau peb?” Xaxoo hais tias, “Lawv ua li cas rau kuv lawm, kuv thiaj ua li ntawd rau lawv.” 12Lawv thiaj hais rau nws tias, “Peb tuaj yuav muab koj khi coj mus cob rau hauv cov Filixatee txhais tes.” Xaxoo hais rau lawv tias, “Thov cog lus twv cia tias nej yuav tsis muab kuv tua.” 13Lawv hais rau nws tias, “Ua li los maj, peb tsuas khi koj coj mus cob rau hauv lawv txhais tes xwb, peb yuav tsis tua koj.” Lawv txawm muab ob txoj hlua tshiab khi Xaxoo coj hauv kem zeb ntawd los.
14Thaum nws mus txog lub moos Lehi, cov Filixatee qw zom zaws tuaj ntsib nws. Mas Yawmsaub tus Ntsuj Plig kav kiag Xaxoo ces tej hlua uas lawv khi nws txhais npab ntawd txawm zoo yam li txoj hlua maj uas kub hnyiab yaj pes ntshis ntawm nws txhais tes. 15Nws txawm pom ib daim puab tsaig nees luav nyoos nyoos ces nws cev tes khaws nkaus los ntaus cov Filixatee tuag ib txhiab leej. 16Mas Xaxoo hais tias,
  “Kuv xuas daim puab tsaig nees luav
   thiaj tuag sib tsub sib nias,
  kuv xuas daim puab tsaig nees luav
   tua tau ib txhiab leej.”
17Thaum nws hais li ntawd tag nws txawm muab daim puab tsaig ntawd laim pov tseg. Mas luag thiaj hu lub chaw ntawd tias Lamalehi.
18Xaxoo nqhis dej heev thiaj li hu thov Yawmsaub hais tias, “Koj pub koj tus qhev txhais tes kov yeej tau loj li no, es nimno kuv yuav nqhis dej tuag thiab poob rau hauv cov uas tsis ua kevcai txiav txhais tes lov?” 19Vajtswv txawm qheb kiag ib lub qhov ntawm lub moos Lehi mas dej txhawv los. Thaum Xaxoo haus dej tag nws rov qab muaj zog thiab nws txojsia loj tuaj. Vim li ntawd thiaj hu qhov chaw ntawd tias Eehakhau, tseem nyob ntawm Lehi txog niaj hnub nimno. 20Thaum cov Filixatee tseem kav ntawd, Xaxoo ua tus thawj coj cov Yixayee tau nees nkaum xyoo.