15

1Tom qab ntawd, Xaxoos rov mus xyuas nws tus pojniam thaum lub caij uas tabtom hlais nplej, nws cab ib tug thav tshis thiab mus saib nws tus pojniam. Nws taij nws yawmtxiv hais tias, “Kuv xav mus hauv kuv tus pojniam lub txaj.”
 Tiamsis yawmtxiv tsis pub Xaxoos mus hauv li.
2Nws hais rau Xaxoos hais tias, “Kuv saib zoo li koj ntxub nws heev, yog li ntawd, kuv thiaj muab nws txis rau koj tus phijlaj yuav lawm. Tiamsis nws tus niamhluas tseem zoo nkauj tshaj nws thiab. Koj cia li yuav nws tus niamhluas.”
3Xaxoos teb hais tias, “Zaum no kuv ua phem rau cov Filitees los kuv yuav tsis txhaum dabtsi li lawm!” 4Yog li ntawd, nws thiaj mus ntes tau peb puas tus hma cab los, thiab muab cov hma ntawd cov kotw khi ob tug ua ibke thiab ib nkawm hma twg nws muab ib teg tsau khi rau. 5Ces nws zes taws rau cov tsau thiab tso cov hma ntawd khiav mus rau hauv cov Filitees tej teb npleg. Nws ua li no tsis yog hluavtaws kub tej nplej uas twb hlais tau lawm xwb, tiamsis tseem kub tej nplej uas tsis tau hlais hauv tej teb, thiab tej vaj txiv ntoo roj tas huv tibsi lawm thiab. 6Cov Filitees sib nug zom zaws hais tias, “Leejtwg yog tus ua li no?” Txawm muaj neeg qhia rau lawv hais tias, “Xaxoos yog tus ua, rau qhov nws yawmtxiv uas nyob hauv lub nroog Teenas muab Xaxoos tus pojniam qua rau Xaxoos tus phijlaj yuav lawm.” Yog li ntawd, cov Filitees thiaj mus muab tus pojniam ntawd thiab nws txiv hlawv kub hnyiab tas huv tibsi.
7Xaxoos hais rau lawv hais tias, “Twb yog vim nej ua li no ntag! Kuv coglus tseg hais tias, kuv yuav tsis tso nej tseg mus txog thaum kuv ua pauj rau nej tas lawm tso!” 8Xaxoos ntaus thiab tua lawv tuag coob kawg li. Ces nws txawm khiav mus nkaum rau hauv lub qhov tsua nram lub pobtsuas Etas lawm.

Xaxoos Ntaus Yeej Cov Filitees

9Cov Filitees tuaj tsuam yeej nyob hauv xeev Yudas thiab tuaj tua lub nroog Lehis. 10Cov Yudas nug lawv hais tias, “Vim li cas nej thiaj tuaj tua peb?”
 Lawv teb hais tias, “Peb tuaj ntes Xaxoos mus kaw, peb yuav ua rau nws ib yam li nws tau ua rau peb lawm.”
11Yog li ntawd, cov Yudas peb txhiab leej thiaj mus rau hauv lub qhovtsua nram lub pobtsuas Etas thiab hais rau Xaxoos hais tias, “Koj tsis paub hais tias, cov Filitees yog cov uas ua nom ua tswv kav peb no los? Ua cas koj tseem ua li no rau peb thiab?”
 Nws teb hais tias, “Kuv ua rau lawv ib yam li lawv tau ua rau kuv lawm xwb.”
12Lawv hais rau Xaxoos hais tias, “Peb tuaj ntawm no yog tuaj ntes koj khi coj mus cob rau cov Filitees.”
 Xaxoos teb lawv hais tias, “Nej puas coglus rau kuv hais tias, nej yuav tsis tua kuv povtseg li?”
13Lawv teb hais tias, “Peb tsuas tuaj khi koj thiab coj koj mus cob rau lawv xwb. Peb tsis tua koj li.” Yog li ntawd, lawv thiaj muab tau ob txog hluas tshiab los khi Xaxoos thiab coj nws tawm hauv qhov tsua los.
14Thaum nws los txog hauv lub nroog Lehis, cov Filitees khiav nroo ntws tuaj ntsauv nws thiab qw ntshoo nrooj rau nws. Tamsim ntawd tus TSWV tus ntsujplig ua rau nws muaj zog heev, thiab nws nriaj ua rau ob txoj hlua uas khi nws ob txais cajnpab thiab ob txhais tes tu tas ib yam li hlawv tej xov. 15Nws txawm pom ib lub pobtxha puabtsaig neesluav uas tseem tshiab khiv, nws khaws nkaus los ntaus cov txivneej ntawd tuag lawm ib txhiab leej. 16Yog li ntawd, Xaxoos thiaj hu ib zaj nkauj hais tias,
  “Kuv muab lub pobtxha puabtsaig
   neesluav no ntaus tuag ib txhiab leej txivneej;
  Vim lub pobtxha puabtsaig neesluav no,
  kuv thiaj muab lawv pov ua tsheej pawg.”
17Dhau ntawd, nws txawm muab lub pobtxha puabtsaig povtseg lawm. Twb yog muaj tej no tshwmsim lawv thiaj tis npe rau qhov chaw ntawd hu ua Lamas Lehis.
18Xaxoos nqhis dej heev, nws thiaj thov tus TSWV hais tias, “Koj tau pub rau kuv muaj yeej loj kawg nkaus; kuv nqhis dej heev kuv yuav tuag thiab koj yuav cia cov Filitees uas tsis ntseeg koj ntes tau kuv los?” 19Vajtswv thiaj qhib plho ib lub qhov av khoob lug hauv lub nroog Lehis, thiab dej txhawv hauv lub qhov ntawd tuaj. Xaxoos haus cov dej ntawd ua rau nws rov muaj zog tuaj. Luag thiaj tis npe rau lub qhovdej ntawd hu ua Hakaules; niaj hnub no lub qhovdej ntawd tseem nyob hauv lub nroog Lehis.
20Lub sijhawm uas cov Filitees kav lub tebchaws ntawd, Xaxoos ua tus coj cov Yixalayees tau nees nkaum xyoo nkaus.