15

1Jiex liuz yietc caamx, taux gaatv mbiauh witv nyei ziangh hoc, Saem^sanx dorh dauh yungh dorn mingh lorz ninh nyei auv. Ninh gorngv, “Yie oix bieqc gen mingh lorz yie nyei m'sieqv dorn.” Mv baac ninh nyei ong-daa maiv bun ninh bieqc.
2Ninh nyei ong-daa gorngv, “Yie hnamv daaih meih za'gengh! nzorng yie naaiv dauh sieqv, yie ziouc bungx ninh jiu bun meih nyei doic mi'aqv. Ninh nyei nziez gauh nzueic ninh maiv zeiz? Longc ninh nyei nziez div ninh nyei dorc maah!”
3Saem^sanx gorngv, “Naaiv nzunc yie za'gengh oix zoux bun Fi^li^saa^die Mienh. Ninh mbuo maiv lamh guaix dorngx aqv.” 4Saem^sanx ziouc mingh caa duqv faam-baeqv dauh hieh juv daaih, zorqv dueiv borqv jienv yietc doix yietc doix nyei, yaac zorqv douz-baav nyatv jienv doix-doix hieh juv nyei dueiv mbu'ndongx. 5Ninh yaac diemv zieqc wuov deix douz-baav, ziouc bungx hieh juv tiux bieqc Fi^li^saa^die Mienh nyei ndeic mingh. Wuov zanc Fi^li^saa^die Mienh nyei mbiauh witv corc ziangh jienv nyei. Douz ziouc buov nzengc ziangh jienv nyei caux gaatv daaih nyei mbiauh zeiv caux ga'lanv biouv nyei ndeic.
6Fi^li^saa^die Mienh ziouc naaic, “Haaix dauh hnangv naaiv nor zoux?”
 Ninh mbuo dau, “Tim^naa^haa Mienh nyei laangh, Saem^sanx, zoux, weic zuqc ninh nyei ong-daa zorqv Saem^sanx nyei auv jiu bun Saem^sanx nyei doic mi'aqv.”
 Fi^li^saa^die Mienh ziouc longc douz buov Saem^sanx nyei auv caux ninh nyei ong-daa daic nzengc.
7Saem^sanx ziouc gorngv mbuox wuov deix Fi^li^saa^die Mienh, “Meih mbuo hnangv naaiv nor zoux, yie houv jienv waac, yie zungv oix jaauv win bun meih mbuo liuz cingx daaih guangc.” 8Saem^sanx hngaqv duqv wuov deix mienh doqc haic yaac daix daic camv nyei. Ninh ziouc mingh yiem wuov Edaam nyei mbaengx-kuotv.

Saem^sanx Yiem Le^hi Mborqv Baaic Fi^li^saa^die Mienh

9Fi^li^saa^die Mienh ziouc mingh liepc ciangv yiem Yu^ndaa Deic ziouc nzaanx mingh mborqv hingh Le^hi Zingh. 10Yu^ndaa Mienh ziouc naaic ninh mbuo, “Meih mbuo weic haaix diuc daaih mborqv yie mbuo?”
 Fi^li^saa^die Mienh dau, “Yie mbuo daaih ndoh Saem^sanx, oix zoux bun ninh hnangv ninh zoux bun yie mbuo nor.”
11Maaih buo cin dauh Yu^ndaa Mienh, mingh Edaam mbaengx-kuotv gorngv mbuox Saem^sanx, “Meih maiv hiuv fai? Fi^li^saa^die Mienh gunv jienv yie mbuo. Meih hnangv haaix nor zoux bun yie mbuo?”
 Saem^sanx dau, “Ninh mbuo hnangv haaix nor zoux bun yie, yie ziouc hnangv wuov nor zoux bun ninh mbuo.”
12Wuov deix mienh gorngv mbuox Saem^sanx, “Yie mbuo daaih ndoh meih, oix zorqv meih jiu bun Fi^li^saa^die Mienh.”
 Saem^sanx gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc houv jienv laengz meih mbuo ganh maiv daix yie.”
13Ninh mbuo dau Saem^sanx, “Yie mbuo maiv hoic meih. Yie mbuo oix ndoh jienv meih dorh mingh jiu bun Fi^li^saa^die Mienh hnangv. Yie mbuo laengz maiv daix meih.” Ninh mbuo ziouc zorqv i diuh siang-hlaang daaih ndoh jienv Saem^sanx, dorh ninh yiem mbaengx-kuotv cuotv daaih. 14Saem^sanx taux fatv deix Le^hi Zingh wuov zanc, Fi^li^saa^die Mienh mbiouh mbiouh nyei nauc, hungx jienv ninh daaih. Ziouv nyei Singx Lingh bun Saem^sanx maaih qaqv henv. Ndoh jienv ninh nyei buoz nyei hlaang ziouc hnangv douz buov nyei la'maah hlaang nor, dangx ndutv nzengc mi'aqv. 15Ninh buatc maaih norm maiv gaengh nqaai nyei lorh haah baah mbungv, ziouc mbienc-buoz zorqv daaih mborqv daic yietc cin dauh Fi^li^saa^die Mienh.
16Saem^sanx gorngv,
  “Yie longc lorh nyei haah baah mbungv
   daix mienh daic ndui-ndui nyei.
  Yie longc lorh nyei haah baah mbungv
   daix yietc cin dauh mienh.”
17Gorngv liuz naaiv deix waac ninh ziouc guaengx lorh nyei haah baah mbungv guangc mi'aqv. Wuov norm dorngx mienh ziouc cuotv mbuox heuc Laamaatv Lehi.
18Saem^sanx haiz jaang za'gengh nqaatv haic, ziouc heuc jienv tov Ziouv. Ninh gorngv “Ziouv aah! Meih longc meih nyei bou nyei buoz zoux hlo nyei sic mborqv hingh win-wangv. Ih zanc yie oix zuqc jaang nqaatv daic ziouc ndortv njiec maiv ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ nyei mienh nyei buoz-ndiev fai?” 19Tin-Hungh ziouc bun yiem Le^hi yietc norm njongz nyei dorngx mbaaix, wuom baetv cuotv daaih. Saem^sanx hopv liuz wuom, ninh nyei hnyouv ziouc fingv jiez daaih haiz kuh yiem nzengc. Weic naaiv, wuov norm dorngx mienh cuotv mbuox heuc En Hakc^ko. Wuov wuom-zingv corc yiem Le^hi taux ih jaax hnoi.
20Doix Fi^li^saa^die Mienh gunv deic-bung nyei ziangh hoc. Saem^sanx zoux domh jien gunv I^saa^laa^en Mienh nyic ziepc hnyangx.