16

Y-Samsôn Ta Ƀon Gasa

1Y-Samsôn hăn tât ma ƀon Gasa jêh ri tanây păng saơ du huê bu ur văng tĭr. Păng lăp gŭ ndrel ôbăl. 2Bu mbơh ma phung Gasa, "Y-Samsôn tât jêh ta aơ." Khân păng nchueng jŭm ntŭk nây gŭ kâp lơh đah Y-Samsôn du măng kŏ ang ta mpông pêr ƀon. Khân păng gŭ rklăk du măng nây, lah: "Ăn he gŭ kâp kŏ tât ang ôi, jêh ri he mra nkhĭt păng." 3Ƀiălah Y-Samsôn lâng bêch tât klong măng. Ta n'gul măng, păng dâk bêch, jêh ri păng kuăn bar blah rnăng mpông jêh ri ta bar mlâm n'gâng. Păng rôk ndrel mâng rnăng, tuy ta kalơ săng nglik, jêh ri djôt leo ta kalơ yôk gŭ tâm tra đah ƀon Hêbron.

Y-Samsôn Jêh Ri H'Dêlila

4Jêh nau nây păng rŏng ma du huê bu ur tâm rlŭng sôrek, amoh păng H'Dêlila. 5Phung kôranh phung Philistin hăn ma bu ur nây jêh ri lah ma ôbăl: "Ndơm păng gay ŭch gĭt mbah tă păng geh nau katang nây, jêh ri mâm hên mra dơi đah păng, gay hên dơi chăp păng jêh ri đăp păng. Jêh ri ăp nơm hên mra ăn ma ay du rbăn du rhiăng glo prăk." 6Pônây H'Dêlila lah ma Y-Samsôn: "Gâp dăn ma may lah ma gâp gĭt mbah tă may geh nau katang nây, jêh ri mâm bu dơi kât may kŏ tât bu dơi đăp may?"
7Y-Samsôn lah ma păng: "Tơlah khân păng kât gâp ma pơh njăr rse na mhe ê hŏ kro ôh, pônây gâp mra jêng ra-ai jêh ri jêng nâm bu bunuyh êng." 8Pônây phung kôranh phung Philistin njŭn ma bu ur nay pơh njăr rse na mhe ê hŏ kro ôh, jêh ri păng kât ôbăl ma rse nây. 9Păng geh phung buklâu gŭ kâp tâm trôm ta jrô. Păng lah ma ôbăl: "Hơi Y-Samsôn, phung Philistin văch nhŭp may!" Ƀiălah păng ntăch lơi rse nây nâm bu du rtai mphâng ma ŭnh. Pônây bu mâu gĭt ôh mbah tă luh nau katang păng.
10H'Dêlila lah ma Y-Samsôn pô aơ: "Aơ may mưch ma gâp jêh ri ngơi mƀruh ma gâp. Gâp dăn ma may, mbơh ma gâp mâm bu dơi chăp may?" 11Ôbăl lah ma păng: "Tơlah khân păng chăp gâp ma rse bu vah mhe ê hŏ mâp bu dŏng ôh, nôk nây gâp mra jêng nâm bu bunuyh êng, jêh ri jêng huơi." 12Pônây H'Dêlila sŏk rse bu vah mhe jêh ri kât ôbăl ma rse nây. Jêh ri păng lah ma ôbăl: "Hơi Y-Samsôn, phung Philistin văch nhŭp may!" Phung bunuyh gŭ kâp tâm trôm ta jrô. Ƀiălah ôbăl ntăch lơi rse nây bơh nting tur ôbăl nâm bu du njăr rse brai.
13H'Dêlila lah ma Y-Samsôn: "Tât aƀaơ ri may mưch ma gâp jêh ri ngơi rlăm gâp. Mbơh ma gâp mâm bu dơi chăp may." Ôbăl lah ma păng: "Tơlah ay buănh pơh pha chhŏk ta kalơ bôk gâp ndrel ma brai vâng jêh ri kât đah n'gâng nglŏk, pônây gâp mra jêng huơi jêh ri jêng nâm bu bunuyh êng." 14Pônây ôbăl hăk bêch, H'Dêlila sŏk pơh pha chhŏk ta kalơ bôk păng jêh ri tanh ndrel ma brai vâng, jêh ri păng kât đah n'gâng nglŏk, jêh ri lah ma ôbăl: "Hơi Y-Samsôn, phung Philistin văch nhŭp may!" Ƀiălah ôbăl kah rngăl bêch, rôk lĕ n'gâng nglŏk jêh ri brai vâng.
15Păng lah ma Y-Samsôn: "Mâm may dơi lah: 'Gâp rŏng ma ay, 'yorlah nuih n'hâm may mâu geh du ai ndrel gâp? May mưch ma gâp pe tơ̆ ma aơ, may mâu mbơh ôh ma gâp mbah tă nau katang may." 16Ăp nar păng nsuk ntrôl Y-Samsôn ma nau khŏm jêh ri nchâp ôbăl ma nau ngơi, kŏ tât nau ôbăl mĭn mâu hôm dơi srôih ôh ueh khĭt. 17Ôbăl mbơh lĕ nau ôbăl mĭn jêh ri lah ma păng: "Pêih hơr mâu mâp poih ôh chhŏk ta kalơ bôk gâp; yorlah gâp jêng du huê Nasirit prăp mra Brah Ndu ntơm bơh ndŭl me gâp. Tơlah jêh bu poih chhŏk gâp, nôk nây nau katang gâp mra luh du, gâp mra jêng huơi jêh ri jêng nâm bu bunuyh êng."
18Tơlah H'Dêlila saơ ôbăl mbơh jêh lĕ nau ôbăl mĭn, păng prơh bu hăn kuăl phung kôranh phung Philistin, lah: "Văch hom, du tơ̆ aơ đŏng, yorlah ôbăl mbơh lĕ nau mĭn ôbăl ma gâp." Pônây phung kôranh phung Philistin văch ma păng djôt leo ndrel ma prăk. 19Păng ăn ôbăl bêch ta kômâk păng, jêh ri păng kuăl du huê buklâu jêh ri ăn nơm nây poih pơh pha chhŏk ta kalơ bôk ôbăl. Jêh ri păng ntơm rhiăl ôbăl, nau katang ôbăl lĕ luh du jêh bơh ôbăl. 20Păng lah: "Hơi Y-Samsôn, phung Philistin văch nhŭp may!" Ôbăl kah rngăl bêch, jêh ri lah: "Gâp mra nchuăt du nâm bu kănđai, jêh ri mpât tâm rklaih păng nơm." Ƀiălah ôbăl mâu gĭt ôh ma Yêhôva du jêh bơh păng. 21Phung Philistin nhŭp ôbăl, rloch măt ôbăl, leo ôbăl rlet ma ƀon Gasa, jêh ri chăp ôbăl ma rse rvăk kông. Ôbăl rvah mpăl peh tâm ndrung bună.
22Ƀiălah chhŏk ta kalơ bôk ôbăl jêh bu poih ntơm plơ̆ jong tay.

Nau Y-Samsôn Khĭt

23Phung kôranh Philistin tâm rƀŭn gay nhhơr ndơ ƀư brah toyh ma Dagôn brah khân păng, jêh ri ƀư nau răm maak; yorlah khân păng lah: "Brah he jao jêh Y-Samsôn rlăng he tâm ti he." 24Jêh ri tơlah phung ƀon lan saơ Y-Samsôn, khân păng tâm rnê ma brah khân păng, lah:
 "Brah he jao jêh rlăng he tâm ti he,
 nơm ƀư rai bri he jêh ri nkhĭt jêh âk phung he."
25Dôl nuih n'hâm khân păng răm maak, khân păng lah: "Kuăl Y-Samsôn gay ăn ma păng tâm mpơl nau pâl ma he." Pônây khân păng kuăl Y-Samsôn tă bơh ndrung bu nă, jêh ri Y-Samsôn pâl ta năp khân păng. Khân păng ăn Y-Samsôn dâk vah vang meh gâng. 26Y-Samsôn lah ma kon se nơm têk păng ta ti: "Ăn gâp pah bi meh gâng ngih aơ gay ma gâp nsing ta meh nây." 27Ngih nây bêng ma buklâu jêh ri bu ur; lĕ rngôch phung kôranh phung Philistin gŭ ta nây, jêh ri ta kalơ chor ngih geh klăp lah tâm pe rbăn bunuyh buklâu nđâp bu ur gŭ uănh dôl Y-Samsôn pâl.
28Nôk nây Y-Samsôn kuăl Yêhôva jêh ri lah: "Hơi Kôranh Brah Brah Ndu, plơ̆ kah gĭt tay ma gâp, gâp dăn ma may, jêh ri ƀư katang gâp kanŏng du tơ̆ aơ đŏng, gâp dăn ma may, Hơi Brah Ndu, gay ma gâp har plơng ma phung Philistin yor bar đah găr măt gâp." 29Jêh ri Y-Samsôn ut bar jrŏng meh gâng ta nklang ngih, jêh ri păng nsing ăn jâk meh nây, ti pama ta du jrŏng meh jêh ri ti pachiau ta du jrŏng meh êng. 30Y-Samsôn lah: "Ăn gâp khĭt ndrel ma phung Philistin." Nôk nây păng nklơ̆ ma lĕ nau katang păng; jêh ri ngih rlâm ta kalơ phung kôranh jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan gŭ tâm nây. Pônây đơ phung Y-Samsôn nkhĭt nôk păng khĭt geh âk lơn ma phung păng nkhĭt dôl păng hôm rêh. 31Jêh ri phung oh nâu păng jêh ri lĕ rngôch ndŭl mpôl păng trŭnh hăn sŏk leo sĭt săk jăn păng, jêh ri tâp păng tâm ntŭk môch mbơ̆ păng, jêh ri tâp păng tâm ntŭk môch mbơ̆ păng, Y-Manôa, ta vah vang ƀon Sôra đah ƀon Êstaôl. Păng phat dôih jêh phung Israel dôl tâm bar jê̆t năm.